Når en person har sendt inn et varsel, kan vedkommende trenge en trygg støtteperson rundt seg både under behandling av varselet og i etterkant. Det samme gjelder personer som det er varslet om. Her finner du noen råd og tips til deg som ønsker å støtte personer underveis i prosessen.

Under behandling av varselet

Under behandling av varselet

Under behandling av saken kan du være en god støtteperson for varsleren ved å vise omsorg og lytte. Vis ro, vær til stede og vis at du tror på det du blir fortalt. Du kan også bidra ved å være med som støtte i samtalen med saksbehandlerne. Ved alvorlig bekymring for varsler, bistå med å oppsøke profesjonell hjelp hos lege, psykolog, legevakt eller politi.

Som støtteperson kan du få informasjon om saken, som du skal holde konfidensielt og ikke bør dele med andre. På den måten unngår du å bidra til at det oppstår rykter som kan være en belastning for varsler.

Dersom du er usikker på hvordan en varslingssak håndteres, kan du lese mer om de ulike stegene. Da blir det enklere å bistå varsler med å forstå rekkefølgen i behandlingen av saken.

Etter behandling av varselet

Etter behandling av varselet

Som støtteperson kan du være med å sørge for at den som har varslet, ikke blir overlatt til seg selv etter varselet er ferdigbehandlet. Å være del av en varslingssak kan gjøre stort inntrykk, og det er viktig å fordøye saken i etterkant for å komme seg videre.

Det kan i tiden etter behandlingen derfor være fint for varsleren å ha noen å prate med, som kjenner saken. Dette kan være viktig for igjen å kjenne seg trygg i kjente omgivelser, og å ha en samtalepartner som kan være en ressurs for å legge saken bak seg.

Til deg som støtteperson

Til deg som støtteperson

Takk for at du stiller opp for varsleren. Det er en viktig oppgave, og du er med på å gjøre varsleren tryggere ved å være en lyttende støtteperson. Det kan i enkelte saker være en påkjenning å ha vært en støtteperson for varsleren gjennom hele prosessen. Det er viktig å vite at du kan sette grenser for å verne om deg selv. Du kan for eksempel foreslå ulike tidspunkt du er tilgjengelig, eller dele ansvar med en annen person varsler er trygg på.

Det er også mulig å ha en samtale med varsler der du adresserer hvordan kommunikasjonen skal foregå. Husk å passe på deg selv og ta kontakt med din lokale helsetjeneste dersom du har behov for å snakke med noen. Du kan også ringe Mental Helse sin hjelpetelefon. Den er åpen for personer som støtter andre i krise. Nummeret deres er: 116 123.

 

Å støtte den det er varslet om

Å støtte den det er varslet om

Å få et varsel mot seg kan oppleves som vanskelig, og personen det er varslet om kan trenge en god støtteperson i tiden under og etter behandlingen av varslet. Mange av de samme rådene som gjelder for støtte av varsler, er også viktige for støtte av den det er varslet om. Særlig er det viktig at du ikke forhåndsdømmer personen, og at du holder informasjon konfidensielt.

En viktig rolle kan være som støtteperson i møte med saksbehandlerne, dersom personen det er varslet om ønsker dette. Du kan ikke selv delta i samtalen, men være en psykisk støtte og en god hjelp for varsler i oppsummeringen av samtalen i etterkant.

Det er viktig at du ikke fungerer som støtteperson for flere parter. Dette kan føre til en rollekonflikt, og støttepersonene for varsler og den det er varslet om bør derfor være to ulike personer.