Avklare

Etter at varselet er mottatt, men før du begynner å undersøke varselet, er det viktig at du gjør flere innledende avklaringer. Dette er for å sikre en god prosess, og at varselet blir riktig behandlet både i og utenfor idretten.

 1. Er saken som er sendt inn et varsel?
 2. Er varselet en sak som ditt organisasjonsledd skal behandle?
 3. Er varselet en sak for politiet?
 4. Bør personen det er varslet om suspenderes mens varselet saksbehandles?
 5. Er personen ansatt?

NIF-5024 kopi.jpg
Foto: Erik Ruud

1. Er saken som er sendt inn et varsel?
Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller din idrettskrets.

Handlinger eller praksis som er et brudd på idrettens regelverk, vedtatte retningslinjer og etiske normer regnes som et kritikkverdig forhold. En melding om dette til ditt organisasjonsledd er å regne som et varsel.

Tema du kan varsle om, er alt fra underslag av penger til trakassering eller mobbing, hatefulle ytringer og utrop, og diskriminerende oppførsel som har skjedd i idrettssammenheng.

Det er også flere forhold som ikke regnes som et varsel. Dette kan være:

 • Misnøye med eller uenighet rundt beslutninger og vedtak som er fattet i tråd med idrettens regelverk.
 • Saker som meldes inn som ikke er å anse som et brudd på idrettens lover og regelverk. 

2. Er varselet en sak som ditt organisasjonsledd skal behandle?
Hovedregelen er at en varslingssak skal behandles av det organisasjonsleddet hvor det kritikkverdige forholdet har skjedd.

Dersom varselet som har blitt meldt inn omhandler personer tilknyttet ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets, eller har skjedd på arenaer eller aktiviteter i ditt organisasjonsledd, er det en varslingssak dere skal behandle.

Dersom bruddet har skjedd i norsk idrett, men ikke i ditt organisasjonsledd, er det viktig at dere videresender varselet til der det har skjedd.

Kritikkverdige forhold som har skjedd utenfor idretten faller ikke innenfor et organisasjonsledd ansvar og mulighet å behandle. Det kan likevel være viktig å se om det er tiltak som er viktig å gjøre i forbindelse med eksterne kritikkverdige forhold for å bistå en utsatt, om det som har skjedd har konsekvenser for personens trygghet og deltagelse i idretten.

3. Er varselet en sak for politiet?
Det er viktig å vurdere med en gang du mottar et varsel, om det er et mulig lovbrudd og bør informeres om eller meldes til politiet. Det skal være en lav terskel for å ringe politiet for å spørre om råd i saker som varsles inn.

Du kan ringe politiet i ditt distrikt for å høre nærmere om varselet du har fått inn er en sak de mener bør anmeldes. I saker som allerede er en politisak, er det nyttig å høre hvordan politiet ønsker at dere skal forholde dere i saken. 

Det er politiets ansvar å etterforske lovbrudd, og det er viktig at vi bistår politiet og ikke skader politiets etterforskning. Dersom et varsel er en politisak, bør saksbehandlingen av varselet stå i bero inntil politiet er ferdige med å etterforske sin sak.

I saker som må løses av både politi og ditt organisasjonsledd samtidig, er det viktig at man samarbeider tett. Alle saker som er lovbrudd og utgjør et brudd på idrettens regler, skal behandles av det ansvarlige organisasjonsleddet i idretten. Det er viktig at saker også får en konsekvens i idretten for å:

 • Beskytte utsatte
 • Forebygge gjentakelser, og at personer som har begått lovbrudd ikke automatisk kan gjenoppta tidligere roller og ansvar uten fornyet tillit
 • Vise tydelig etterlevelse av våre verdier og etiske retningslinjer

Det er høye krav til bevis for å tiltale og dømme en person i en rettssak. Dette betyr at en sak som er henlagt av politiet, likevel kan føre til reaksjoner i idretten, og bør behandles der. Når det gjelder idrettens domsutvalg, er likevel beviskravet noe høyere enn hos idrettslag, særforbund og idrettskrets.

4. Bør personen det er varslet om suspenderes mens saken er til behandling?
Det er viktig å vurdere om personen det er varslet om kan fortsette i sin rolle mens varslingssaken behandles. Gjør en kort vurdering av: 

 • Hvor alvorlig er saken det er varselet om?
 • Hvor stor er faren for gjentagelse?
 • Er det nødvendig med suspensasjon for å kunne ivareta hen som har varslet?

Er saken alvorlig, det er stor fare for gjentagelse eller det er viktig at personen som har varslet beskyttes, bør personen det er varslet om midlertidig tas ut av aktivitet eller tillitsverv og suspenderes.

Vedtak om suspensjon må behandles av idrettens domsutvalg. Styret kan fatte vedtak om dette og oversende til NIFs påtalenemnd som vil løfte saken videre. Styret kan også sende en anmodning til domsutvalget direkte. Det er også mulig for styret og/eller saksbehandlerne å inngå en avtale med personen det er varslet om, at hen ikke skal delta i aktivitet eller utføre oppgaver inntil saken er ferdig behandlet.

5. Er personen ansatt?
Dersom personen det er varslet om er ansatt, er det viktig å følge arbeidsmiljøloven i tillegg til idrettens regelverk. Kapittel 2 i arbeidsmiljøloven gir rammen for regelverket for varsling fra og om ansatte, og forhold på arbeidsplassen.

Les mer her på arbeidstilsynets hjemmesider.