flereanleggUng612.jpg

Stortingsvalget = Idrettsvalget

Mandag 11. september 2017 var det Stortingsvalg. I forkant av valget sjekket vi hva partiene mente om norsk idretts fremtid. Idretten er partipolitisk nøytral og forholder seg til enhver tid til de politisk valgte myndighetene. Før Stortingsvalget samlet idretten seg rundt tre fanesaker. Vi utfordret partiene på hva de mente om fanesakene og et par andre temaer.I Norge har vi en glimrende ordning til å finansiere bygging av idrettsanlegg. Spillemidlene virker som en katalysator for anleggsbygging all den tid pengene fra Norsk Tipping blir både en toppfinansiering og en kvalitetssikring.

Likevel er det ikke tilstrekkelig med penger i ordningen, verken til at ordningen sikrer lik dekning i hele landet eller til å ivareta behovet for idrettsanlegg. Det gjelder både for den organiserte idretten og for de egenorganiserte som også er aktive i anlegg bygget over spillemidlene.

Våre 11.500 idrettslag drømmer om én milliard kroner i året på statsbudsjettet for å støtte bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet.Innføringen av ordningene med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner er meget gode og rettferdige ordninger. Det er og blir urimelig at frivillige organisasjoner skal betale moms for de samme varer og tjenester der kommuner har fritak og private får full refusjon. 

Ordningen med momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg, har årlig blitt «fylt opp» i revidert budsjett slik at det i realiteten er full kompensasjon.  Kompensasjon for varer og tjenester utgjør i dag i overkant av 1,2 milliarder kroner, mens det reelle behovet er ca. 1,7 milliarder kroner.

Norsk idrett ønsker seg en tilslutning til et prinsipp om at idrett og frivillighet ikke skal ‘beskattes’ gjennom å måtte betale merverdiavgift på varer og tjenester.Noe av det viktigste for idrettslagene og frivilligheten er å få muligheten til å drive mest mulig med idrett – selve årsaken til at idrettslaget finnes – og ikke med søknader, rapportering, pengeinnsamling osv. Etter idrettens mening må det være myndighetenes oppgave å understøtte frivilligheten, ikke erstatte den.

Pengestrømmene i norsk idrett: Den totale inntektsstrømmen til norsk idrett var i 2015 på 21,6 milliarder kroner. Spillemidlene utgjorde 2,26 milliarder, eller i underkant av 10 prosent av inntektsstrømmen, og bidragene fra fylker og kommuner utgjorde om lag 28 %. Norsk idrett får ingen penger over statsbudsjettet til idrettsformål, men får, i likhet med frivilligheten for øvrig, kompensert deler av merverdiavgiften til varer og tjenester og til bygging av idrettsanlegg.

Idretten ønsker seg en stat og kommuner som ser verdien i den innsatsen som legges ned og som gjør hverdagen enklere for idrettslagene.Norges idrettsforbund har utfordret partiene på hva de mener om idrettens fanesaker og en del andre temaer som er viktige for idretten.

Her kan du lese partienes fulle svar og hva de sier i partiprogrammene sine:

 

Plakater til nedlasting (pdf):

Filmer:

Hvordan laste ned filmene:

  • Trykk på en av linkene til filmene over her, slik at du kommer inn på den filmen du ønsker - linken sender deg til Vimeo
  • Under hver film er det en knapp med som heter download, trykk på knappen for å laste ned filmen

Du trenger ikke å ha brukerkonto for å laste ned filmer fra Vimeo.