Medlemsvilkår

Opptak som medlem i idrettslaget:  

For å bli tatt opp som medlem i et idrettslag må du akseptere idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Dette betyr at du ved å bli medlem i idrettslaget også er forpliktet til å overholde regler og vedtak gitt av både særforbund og Norges idrettsforbunds (NIF). 

For å bli tatt opp som medlem må du også ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF, slik som medlemskontingent. Dette innebærer at slike forpliktelser må gjøres opp før du kan søke om å bli medlem. 

Medlemskapet i idrettslaget er først gyldig når medlemskontingenten er betalt.  

Idrettslaget kan når det foreligger særlige tilfeller, nekte en person opptak i idrettslaget.  

 

Rettigheter som medlem i et idrettslag: 

Når du blir tatt opp som medlem i et idrettslag kan du delta i den aktiviteten som idrettslaget driver. Dette vil i noen tilfelle kreve en egen aktivitetsavgift som er besluttet av idrettslaget. Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ellers oppfyller medlemsforpliktelsene, kan møte på idrettslagets årsmøte, med tale og forslagsrett. Dersom du er over 15 år kan du også stemme på årsmøtet, velges til tillitsverv i idrettslaget og oppnevnes som representant for ditt idrettslag for eksempel på et årsmøte i et idrettsråd eller et særforbundsting.   

 

Plikter som medlem av et idrettslag:  

Som medlem av et idrettslag kan du bli sanksjonert ved brudd på idrettslagets eller overordnende organisasjonsledds regelverk og vedtak. Eksempler på slike tilfeller er brudd på et særforbunds kamp- og konkurranseregler, NIFs straffebestemmelser, eller NIFs dopingbestemmelser.  

Bestemmelser om dette finner du i NIFs lov kap. 11 og 12. (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094 

 

 

For personer som ikke er medlem av ett idrettslag men som på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet.  

Dersom du ikke er medlem av et idrettslag, men i sammenheng med idrettsaktiviteten bistår utøver eller et organisasjonsledd eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten, er du omfattet av NIFs straffe- og dopingbestemmelser og kan bli sanksjonert ved brudd på disse. Dette kan for eksempel være ansatte, trenere eller helsepersonell. 

Bestemmelser om dette finner du i NIFs lov kap.11 og 12 (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/#_NIFLOV094