Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer

14719119509_79a2682c98_o.jpg

Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.  Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

  Les mer om Retningslinjer for publisering av bilder og film

  Idrettens holdning til alkohol - Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

  1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)

  2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

  3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

  4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i) 

  5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

  Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

  Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

  Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

  Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

  1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

  2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

  3. Tribunekulturen skal være røykfri.

  4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

  5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

  Norges idrettsforbund får av og til spørsmål om hva et idrettslag kan pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dugnader. Og er det akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne stille på dugnad? 

  Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for våre idrettslag, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på, og vi har nå utarbeidet noen enkle kjøregeler for dugnadsarbeid. Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy. Vi har samlet alt du trenger å vite om dugnad og frivillighet på denne siden.

  Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

  (Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)
  Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

  Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

  Her finner du retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep.

  Retningslinjer for markedsføring overfor mindreårige i idretten

  Bakgrunn:
  Forbrukerombudet og Norges idrettsforbund har i samarbeid utarbeidet holdningsskapende retningslinjer for markedsføring rettet mot barn og unge i idretten. - Idretten har en stor og viktig plass i barns oppvekst, og det er derfor gledelig at idretten på denne måten bidrar til at det kommersielle presset mot barn og unge kan bli redusert, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon. (2004)
  Retningslinjene gir tydelig signal om hva slags markedsføring barn ikke bør utsettes for gjennom fritidsaktivitetene i idretten. Retningslinjene gir samtidig en oversikt over hvilke forbud og krav markedsføringsloven setter til markedsføring overfor mindreårige.
  Barn og unges oppvekst preges av økende kommersialisering og kjøpepress - et press som oppleves på flere arenaer og i stadig nye former. Det er derfor viktig at idrettsorganisasjonene gjør sitt for å hindre at barn og unge blir utsatt for uheldig markedsføring i idretten.

  Barne- og familiedepartementet lanserte i april 2003 en tiltaksplan mot kommersielt press mot barn og unge. Departementet finansierer i denne forbindelse blant annet et to-årig prosjekt hos Forbrukerombudet, som står for en vesentlig del av den praktiske gjennomføringen av departementets tiltaksplan. Retningslinjene for markedsføring rettet mot barn og unge i idretten inngår som en del av dette arbeidet.

  Les mer om retningslinjene for markedsføring overfor mindreårige i idretten her.   Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vi har samlet informasjonen idrettskretser, særforbund og idrettslag trenger.

  Idrettsstyret vedtok 14. desember 2017 en ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Den nye normen erstatter de gamle retningslinjene om databehandling i idretten fra 2004.

  Les mer om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

  Retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement fra 2007

  Kvalifikasjoner, prosedyrer og utstyr:
  *Personellet skal være kvalifisert til å utføre de fagrelaterte oppgaver som det aktuelle arrangement kan gi. Dette omfatter livreddende førstehjelp som bl.a. hjerte/lungeredning.
  *Personellet skal beherske oppdaterte prosedyrer for førstehjelp på skadestedet/åsted for akutt sykdom og under transport.
  *Førstehjelp skal gis til alle som har behov for på stedet og under transport.
  *Det medisinsktekniske utstyr skal være tilpasset de forventede arbeidsoppgaver. Dette omfatter også tilgang til hjertestarter.
  *Diagnostikk og behandlingstiltak må journalføres og stilles til disposisjon for den/de instanser som overtar behandlingen.
  *Medisinsk leder skal være lege og er ansvarlig for diagnostikk og behandling.
  *Ved konkurranser hvor lag/nasjoner har med egen lege skal medisinsk leder informere disse om beredskapen og evt. be om deres deltakelse i denne.
  *Ved internasjonale mesterskap skal det være separate behandlingsrom for utøvere andre som blir akutt syk/skadet.

  Sanitetspersonell med ambulanse skal være til stede ved: 
  - Lagidrettskonkurranser og kamper. 
  - Idrett på trafikkerte gater og veier.
  - Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning).

  I tillegg skal lege være til stede ved:
  - Alle nasjonale mesterskap og andre større konkurranser.
  - Alle internasjonale konkurranser/mesterskap.
  - Alle konkurranser der utveksling av harde støt/slag er en del av konkurransen.
  - Konkurranse der arrangør er pålagt ansvar for tilskuernes sikkerhet.
  - Alle konkurranser der medisinske råd og veiledning i umiddelbar tilslutning til konkurransen kan være nødvendig som:
  - Idrettsarrangement der større masser deltar, og særlig når det omfatter mange aldersgrupper; svært unge og eldre deltagere.
  - Idretter som medfører fare for ekstreme temperaturforhold og de dertil hørende komplikasjonsmuligheter som overopphetning og underkjøling.
  - Idretter med stor hastighet som vesentlig element (utfor, motorsport med mer).

  Medisinsk leders plikter:
  - Se ovenfor. I tillegg:
  - Varsle stevneledelsen om risikomomenter.
  - Be om utbedring av slike før konkurransen kan fortsette; evt. be juryen vurdere avlysning.
  - Gi informasjon til deltakere om spesielle medisinske/fysiologiske forhold (temperatur, væskeinntak, kuldebeskyttelse).
  - Sørge for adekvat førstehjelp etter angitte prosedyrer (se ovenfor).
  - Sørge for rask og adekvat videre transport etter stabilisering av pasienten når det er nødvendig.

  Arrangørens plikt overfor helsepersonallet:
  - Sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonellet.
  - Ta legen med i hovedledelsens planlegging.
  - Sørge for forsikring for helseberedskap og personell.

  Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske konsekvenser ligge på arrangøren.

  Retningslinjene er utarbeidet av Idrettsmedisinsk Råd

  NIFs retningslinjer for etisk handel

  NIF er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH).
  NIF er ikke selv direkte i kontakt med produsenter og arbeider derfor etter retningslinjene for etisk handel slik de er utformet av IEH.

  Last ned NIFs retningslinjer for etisk handel


  Se også: http://www.etiskhandel.no/