Foto: Sofie Torlei Olsen
Foto: Sofie Torlei Olsen

Historikk om politiattestordningen

Før Norges idrettsforbund innførte en obligatorisk ordning med politiattester, ble det utarbeidet rutiner for organisasjonen i nært samarbeid med Datatilsynet og Politidirektoratet, for på en best mulig måte å ivareta hensynet bak ordningen, samtidig som vi tok hensyn til oppbevaring av data, personvern og en mest mulig smidig ordning for alle organisasjonsledd.

I forståelse med politiet den gang hadde vi rett til å kreve fremleggelse av ny politiattest for hver nye oppgave med krav til attest, men ingen plikt til å gjøre det. Derfor informerte NIF idrettsorganisasjonen om en plikt til å innhente ny attest kun hvert tredje år, selv om vedkommende som skulle ha attest sto i samme idrettslag hele tiden.

Fra og med 2017 har Finnmark politidistrikt, som håndterer politiattester, tolket forarbeidene til politiregisterloven, som regulerer «barneomsorgsattesten» som brukes i idretten, dit at det ikke er grunnlag for å «fornye»/gi ny politiattest til en person som er i samme verv/stilling. Fra da har idrettslag som har bedt om ny attest for personer som fortsatt utfører oppgaver med krav til attest, fått tilbakemelding på at politiet ikke kan «fornye»/utstede ny attest til personer som utfører tilsvarende oppgaver i samme idrettslag som før.

I et frivillig drevet idrettslag med hyppige bytter av tillitsvalgte – også politiattestansvarlige – har det vist seg å være vanskelig å holde sikker oversikt over hvem som har levert politiattest for flere år siden. I et idrettslag er det ikke «personalmapper» på hver frivillig trener, slik det for eksempel er for lærere i skolen. Konsekvensen for mange idrettslag og for idretten som helhet, er at systemet for kontroll med politiattester er mangelfullt. Det har ikke vært gode nok rutiner for historisk kontroll med hvem som har fremvist attest, og det har ikke vært mulig å hente ut ny attest for de samme personene, og det er ikke mulig å få vite om personer i tiden de har hatt politiattest uten merknad, har vært straffeforfulgt og ikke lenger burde hatt en slik attest.

Konsekvensen av dette er at mange idrettslag ikke har en full oversikt over alle som bør ha levert politiattest.

Finnmark politidistrikt opplyser nå at personer som tidligere har fått utstedt politiattest (barneomsorgsattest), kan be om kopi av tidligere utstedt attest. Dette vil absolutt kunne avhjelpe de problemene NIF har pekt på siden 2017. Vi ber nå alle idrettslag om å hente inn politiattester fra alle de i dag ikke har registrert med fremvist gyldig attest, gjennom at de det gjelder ber om en kopi av en tidligere utstedt attest.