Ungdomsidrett_612_NTBScanpix.jpg

Moderniseringsprosessen handler om kontinuerlig fokus

Vi har den senere tiden begynt å bruke Moderniseringsprosessen i stedet for å snakke om Moderniseringsprosjektet. Dette for å få frem at vi mener norsk idrett i likhet med andre må ha kontinuerlig fokus på modernisering og utvikling av organisasjonen og arbeidsprosesser, samt sikre at digitalisering understøtter dette på en god måte.

Moderniseringsprosessen tar tid, og prosjektet har hatt god fremdrift det siste året. Vi må i moderniseringsprosessen sikre at tiltak som iverksettes er avstemt med norsk idretts vilje og evne til endring. Moderniseringsprosessen har derfor større fokus på endringer i denne omgang som ikke nødvendigvis innebærer endringer i organisasjonsstruktur, men som allikevel gjør at vi klarer å effektivisere og bedre kvaliteten på arbeidsprosesser rundt idrettslagene, medlemmer og frivillige.

Moderniseringsprosessen i norsk idrett kan deles inn i tre hoveddeler:

Vi har i første halvår utarbeidet og forankret en rekke tiltak som vil gi forbedringer i måten vi jobber på i organisasjonsleddene over idrettslagene. Det ble på Idrettstinget vedtatt noen retningsmål for det videre arbeidet og disse er:

 • Retningsmål 1: Norsk idrett skal være den fremste til å sette idrettspolitisk dagsorden. Samlet opptreden skal styrke gjennomslagskraften overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt og lokalt.
 • Retningsmål 2: Sikre økt kompetanse og utvikling til særidrettene ved å stimulere til utstrakt administrativt samarbeid mellom særforbundene, blant annet ved å vurdere opprettelse av særforbundsallianser, eller andre samarbeidsformer.
 • Retningsmål 3 a)
  • Klargjøring av ansvarsforhold og rapporteringslinjer mellom IK og NIF.
  • Tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk, og bedre arbeidsmåter, mellom NIF og IK og mellom idrettskretsene
 • Retningsmål 3 b)
  • Klargjøring av ansvarsforhold mellom IK og SF
  • Tilrettelegge for mer effektiv ressursbruk, og bedre arbeidsmåter, mellom IK; SF og NIF.