Hockey anlegg _612.jpg

Seks delprosjekter

Det er etablert i alt seks delprosjekter som skal sikre at vi får gjennomført utredninger, forankring og til slutt tiltak som skal bidra til en mer effektiv og bedre samordning av arbeidet i de ulike organisasjonsledd i norsk idrett.

Enhetlig styring ledes av Pål Kristen Rønnevik.

Prosjektdeltakere: Åsmund Sæbø og Per Tøien. Etablert en referansegruppe med deltakere fra idrettskretser. Foreløpig ikke utpekt representanter fra Særforbundene.

Delprosjektet skal sikre at det utvikles og forankres et planverk som kan benyttes i hele norsk idrett og som sikrer en mer helhetlig og samordnet retning på arbeidet med oppfølging og prioritering av strategier og planer, samt måloppnåelse. Dette handler ikke om det konkrete innholdet i planene, men struktur, nivådeling og oppfølging. 

Det har blitt utviklet forståelse av sammenhenger i planverk og prinsipper for organisasjonsstyring og ansvarsforhold mellom de ulike organisasjonsledd administrativt og politisk. Dette bygger opp under den nye overordnede strategien for norsk idrett «Idretten vil» og mer konkrete langtidsplan «idretten skal». Prinsippene er veiledende for norsk idrett, men målet er at det skal bidra til at vi i større grad jobber mer helhetlig mot felles mål i norsk idrett. Det må også ses i sammenheng med arbeidet under digitalisering med å etablere digital støtte for innsikt og analyse. Det vil bli jobbet videre med implementering av prinsippene som en del av arbeidet med langtidsplanen idretten skal.

Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver ledes av Torstein Busland. 

Prosjektdeltakere: Sylvi Ofstad, Rune Røksund, Grete Fossli, Ola Keul, Jorunn Horgen, Tord Jordet, Christina Markussen, Herleik Bollerud.

Det er utarbeidet en tydelig beskrivelse av hvilke ansvar og roller som ligger til de ulike organisasjonsledd i norsk idrett og målet er at dette skal bidra til å sikre en mer hensiktsmessig bruk av ressurser til det beste for norsk idrett. Beskrivelsen tar for seg både politisk og administrative nivåer og vil mest sannsynlig bidra til at en del organisasjonsledd får en mer spissing av fokus og oppgaver. I tillegg understreker leveransen viktigheten av at vi utvikler gode felles tjenester knyttet til økonomi og det digitale, samt økt samarbeid mellom organisasjonsledd.

Det vil bli etablert et eget delprosjekt som skal utarbeide forslag til fremtidige møtearenaer som møter behovene til en fremtidsrettet og moderne idrettsorganisasjon. Delprosjektet skal utrede: formålet med møteplassen, mandat og myndighet og eventuelle behov for endringer i NIFs lov. I tillegg skal det ses på frekvens, tidsramme og deltakelse. Evalueringen av Idrettstinget 2019 vil være input til dette prosjektet. Gruppens arbeid skal inkludere en evaluering av valgprosessen og en verdidebatt knyttet til bruk av eksterne konsulenter ved valg. Denne verdidebatten skal fortrinnsvis være tema og debatteres på det første fellesmøte i organisasjonen.

Mål og incentiver for utvikling av mer effektiv drift av særforbundene ledes av Anja Veum. 

Prosjektdeltakere: Arnfinn Vik, Terje Jørgensen, Hilde Næss, Hanna Bugge, Lotte Frost + en til fra SF-linjen.

Delprosjektet skal utforme og forankre mål for utvikling av SF-linjen, virkemidler, incentiver og behov for støtte til utvikling av SF-linjen.

Dette delprosjektet har ikke kommet skikkelig i gang, men det er nå utarbeidet forslag til en alternativ tilnærming til dette. Målet er nå å komme skikkelig i gang med arbeidet i Q3 2019.

Teamorganisering ledes av Anja Veum. 

Prosjektdeltakere: Svein Lien, Lisbeth Danielsen, Magnus Leonhardsen, Johan Conradson, Torkell Seppola.

Delprosjektet skal definere hva vi mener med teamarbeid og hva vi ønsker å oppnå, prinsipper for godt teamarbeid, forslag til verktøy og arbeidsformer, og sikre at planer for 2020 tar hensyn til at det skal innføres teamarbeid innenfor utvalgte områder.

Det er utarbeidet og forankret prinsipper for teamorganisering og modell med teamorganisering med representanter fra idrettskretsene og NIFs sentraladministrasjon. Målet med dette er å sikre at idrettslagene får bedre service og støtte innenfor disse områdene.

Følgende fagteam ledet av NIF og med bred deltakelse fra idrettskretsene vil bli etablert fra og med tredje kvartal og med full virkning fra og med 2020:

  • Anlegg
  • Idrettens lover og regler
  • Klubbutvikling
  • Barneidrett
  • Paraidrett
  • Politisk påvirkningsarbeid
  • Idrettsrådsutvikling

I tillegg vil det bli etablert ressursteam med deltakelse fra personer med spesialkompetanse i NIF og fra idrettskretsene innenfor følgende områder:

  • Seksuell trakassering/overgrep
  • Konflikthåndtering

Videre arbeid med forvaltningsordningene –  ledes av Øystein Dale.

Prosjektdeltakere: Stine Schultz Heiring, Torstein Busland, Øyvind Stråle og Terje Jørgensen.

Delprosjektet skal utarbeide og forankre forslag til entydig definisjon av hva en idrettsgren er, hva en aktiv er, nødvendige endringer i stamdata i medlemssystemet og hvordan tilskuddene kan fordeles organisasjonsmessig nøytralt.

Det pågår arbeid med å se på definisjoner av hva som er idrettsgren og disiplin, samt forbedring av prosess for opptak av idrettsgren og særforbund, forenklinger i krav til idrettslag og kriterier for fordeling av midler. Det vil komme mer informasjon om fremdriftsplanen knyttet til de enkelte deler i løpet av Q3.

Det pågår arbeid knyttet til definering av fellestjenester knyttet til det digitale og økonomiområdet. Det forventes å foreligge beslutningsgrunnlag knyttet til disse områdene i løpet av Q3/Q4 2019.

Økt bruk av fellestjenester har to underprosjekt: 

Økonomitjenester – ledet av Håkon Wibstad

Delprosjektet har utarbeidet en rapport med forslag til felles økonomitjenester, hva disse bør inneholde, leveres, ressursbehov, kvalitetskrav, kostnader og finansiering. Det bør her vurderes hva som skal leveres ved bruk av ansatteressurser og hva som eventuelt bør basere seg på bruk av samarbeidspartnere.

Digitale fellestjenester – ledes av Pål Kristen Rønnevik.

Prosjektdeltaker: Thomas Børressen Dalen. IT-utvalget vil bli brukt som referansegruppe.

Delprosjektet skal utarbeide en rapport med forslag til hvilke digitale fellestjenester som bør leveres, ressursbehov, kvalitetskrav, kostnader og finansiering. Det må sikres at forslagene i størst mulig grad baserer seg på bruk av skytjenester og bruk av standardkomponenter/tjenester.

For fellestjenestene vil det være essensielt å sikre en god forankring i de ulike organisasjonsledd, slik at de endelige forslagene som fremmes for Idrettsstyret er godt forankret. Vi vil her se nærmere på hvordan vi kan bruke etablerte møtearenaer og eventuelt behov for egne møter og eller høringsrunder.