Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seks delprosjekter

Hockey anlegg _612.jpg

Det er etablert i alt seks delprosjekter som skal sikre at vi får gjennomført utredninger, forankring og til slutt tiltak som skal bidra til en mer effektiv og bedre samordning av arbeidet i de ulike organisasjonsledd i norsk idrett.

  Enhetlig styring ledes av Pål Kristen Rønnevik.

  Prosjektdeltakere: Åsmund Sæbø og Per Tøien. Etablert en referansegruppe med deltakere fra idrettskretser. Foreløpig ikke utpekt representanter fra Særforbundene.

  Delprosjektet skal sikre at det utvikles og forankres et planverk som kan benyttes i hele norsk idrett og som sikrer en mer helhetlig og samordnet retning på arbeidet med oppfølging og prioritering av strategier og planer, samt måloppnåelse. Dette handler ikke om det konkrete innholdet i planene, men struktur, nivådeling og oppfølging. Arbeidet er i gang og planen er å ha ferdig utkast til rammeverk i løpet av januar. Målet er å få utviklet et rammeverk og opplæringsmateriell i løpet av andre kvartal, slik at dette kan legges til grunn i arbeidet med det nye Idrettspolitiske dokumentet.

  Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver ledes av Torstein Busland. 

  Prosjektdeltakere: Sylvi Ofstad, Rune Røksund, Grete Fossli, Ola Keul, Jorunn Horgen, Tord Jordet, Christina Markussen, Herleik Bollerud.

  Delprosjektet skal utarbeide en tydelig beskrivelse av hvordan ansvar og hovedoppgaver skal fordeles mellom idrettsråd, idrettskrets, særforbund og NIF. Utarbeide en tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom de politiske og administrative nivåene. Forankre arbeidet underveis i prosessen gjennom fellesmøter med noen idrettsråd, øvrige org.sjefer i idrettskretsene, idrettskretsledere og øvrige særforbund. Påpeke eventuelle behov for endringer i NIFs lov.  Delprosjektet skal se på relevante fagområder hvor det bør leveres støttefunksjoner, og hvordan disse kan organiseres.

  Arbeidet er i gang og planen er å ha utredninger og forslag klar i løpet av andre kvartal og med implementering av endringer fra og med tredje kvartal.

  Mål og incentiver for utvikling av mer effektiv drift av særforbundene ledes av Anja Veum. 

  Prosjektdeltakere: Arnfinn Vik, Terje Jørgensen, Hilde Næss, Hanna Bugge, Lotte Frost + en til fra SF-linjen.

  Delprosjektet skal utforme og forankre mål for utvikling av SF-linjen, virkemidler, incentiver og behov for støtte til utvikling av SF-linjen.

  Arbeidet er ikke igangsatt, men skal igangsettes i andre kvartal og med mål om implementering fra og med tredje kvartal.

  Teamorganisering ledes av Anja Veum. 

  Prosjektdeltakere: Svein Lien, Lisbeth Danielsen, Magnus Leonardsen, Johan Conradson, Torkell Seppola.

  Delprosjektet skal definere hva vi mener med teamarbeid og hva vi ønsker å oppnå, prinsipper for godt teamarbeid, forslag til verktøy og arbeidsformer, og sikre at planer for 2020 tar hensyn til at det skal innføres teamarbeid innenfor utvalgte områder.

  Arbeidet er igangsatt og målet er at det går live fra og med tildelingsbrevet for 2020 for Idrettskretsene. Utvidelse til SF-linjen vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

  Videre arbeid med forvaltningsordningene –  ledes av Øystein Dale.

  Prosjektdeltakere: Stine Schultz Heiring, Torstein Busland, Øyvind Stråle og Terje Jørgensen.

  Delprosjektet skal utarbeide og forankre forslag til entydig definisjon av hva en idrettsgren er, hva en aktiv er, nødvendige endringer i stamdata i medlemssystemet og hvordan tilskuddene kan fordeles organisasjonsmessig nøytralt.

  Arbeidet er ikke igangsatt, men det legges opp til et intensivt arbeid i februar og med mål om å ha forslagene ferdig i løpet av første kvartal.

  Økt bruk av fellestjenester har to underprosjekt: 

  Økonomitjenester – ledes av Anita Pelsholen

  Delprosjektet skal utarbeide en rapport med forslag til felles økonomitjenester, hva disse bør inneholde, leveres, ressursbehov, kvalitetskrav, kostnader og finansiering. Det bør her vurderes hva som skal leveres ved bruk av ansatteressurser og hva som eventuelt bør basere seg på bruk av samarbeidspartnere.

  Arbeidet er ikke igangsatt. Målet er å ha utarbeidet et forslag i løpet av første kvartal, forankring i andre kvartal og vedtak i Idrettsstyret i begynnelsen av tredje kvartal.

  Digitale fellestjenester – ledes av Pål Kristen Rønnevik.

  Prosjektdeltaker: Thomas Børressen Dalen. IT-utvalget vil bli brukt som referansegruppe.

  Delprosjektet skal utarbeide en rapport med forslag til hvilke digitale fellestjenester som bør leveres, ressursbehov, kvalitetskrav, kostnader og finansiering. Det må sikres at forslagene i størst mulig grad baserer seg på bruk av skytjenester og bruk av standardkomponenter/tjenester.

  Arbeidet er i gang og målet er å ha utarbeidet et forslag i løpet av første kvartal, forankring i andre kvartal og vedtak i Idrettsstyret i begynnelsen av tredje kvartal.

  For fellestjenestene vil det være essensielt å sikre en god forankring i de ulike organisasjonsledd, slik at de endelige forslagene som fremmes for Idrettsstyret er godt forankret. Vi vil her se nærmere på hvordan vi kan bruke etablerte møtearenaer og eventuelt behov for egne møter og eller høringsrunder.