Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Øvre Eiker idrettsråd jobber for inkludering

I 2022 tok Øvre Eiker kommune imot 200 flyktninger, hvorav flere kom fra Ukraina. Øvre Eiker idrettsråd satte da i gang et prosjekt for å inkludere flyktningene – både barn, ungdom og deres foreldre.

Norges idrettsforbund har per februar 2023 støttet om lag 100 idrettslag og idrettsråd med 5 millioner kroner til idrettsaktiviteter for flyktninger, med midler mottatt av Gjensidigestiftelsen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Én av organisasjonene NIF har viderefordelt midler til, er Øvre Eiker idrettsråd. 

Tilbud for mødre
Øvre Eiker idrettsråd har jobbet for å inkludere flyktninger i eksisterende tilbud i idrettslagene i kommunen. Dette har gjort at flere av barnas behov og interesser har blitt møtt, og de melder tilbake at de er svært fornøyde, forteller Hanne Lyngaas, leder for idrettsrådet.

En problemstilling som de imidlertid møtte på tidlig, var at de syntes det var vanskelig å nå frem til barnas foreldre, og spesielt mødrene. De opplevde at mødrene satte barna foran seg selv, og kun var med for å se til barna. Øvre Eiker idrettsråd satte da i gang tiltak for å kunne bedre tilbudet for mødrene ved å gi dem et pusterom i hverdagen, samtidig som barna kunne oppleve gode trygge rammer og et bredt aktivitetstilbud. 

Fritidskoordinator 
Gjennom tidligere samarbeid med NAV, kommunen og foreningen Øvre Eiker for Ukraina hadde idrettsrådet god kjennskap til målgruppen. Videre forteller Lyngaas at de søkte om midler fra NIF til å ansette en fritidskoordinator, som både snakket norsk og ukrainsk, noe de fikk godkjent. Fritidskoordinatoren ble helt essensiell inn mot inkluderingsarbeidet da det løste kommunikasjonsproblemet. 

Dette gjorde det enklere å lage et tilbud for mødrene, og man kunne treffe behovene og interessene deres i større grad. Yoga, allidrett for voksne, orientering, turn og turgåing er aktiviteter som de har etterspurt, og pengene har da gått til å etablere nye eller videreutvikle eksisterende tilbud i idrettslagene til kommunen.

Effekten av prosjektet
I gjennomføringen av prosjektet har flyktningene bare kommet med positive tilbakemeldinger. Foreldrene føler en overveldende glede på vegne av barna sine og seg selv. Flere ukrainske ungdommer har gått direkte fra bosetning og flytting til kommunen og inn som aktive utøvere og medlemmer i en av medlemsklubbene.

Lokalbefolkningen og flyktningene har i tillegg fått flere felles møteplasser, og det fortelles at de hilser på hverandre i butikken.

– Et godt bilde på hvilken effekt prosjektet har hatt, mener Lyngaas.

Videre forteller Lyngaas om det hun beskriver som «solskinnshistorier», hvor barn har blitt en del av et fellesskap allerede etter én trening eller samling i idrettslaget, og etter å ha bodd i kommunen i bare 2-3 uker.

Er du tilknyttet et idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, særkrets eller særforbund og har en idé til et tiltak eller prosjekt for å inkludere flyktninger? Les mer om støtteordningen for flyktninger her.