Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Støtteordninger

Norges idrettsforbund lyser ut midler til tiltak for idrettsaktivitet for flyktninger i 2022.

Hva det kan søkes om?

 • I denne ordningen kan idrettslag og øvrige organisasjonsledd søke om midler for å gi idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak, og som er nyankomne i kommunen. Det skal ikke gjøres forskjell mellom flyktninger fra Ukraina og andre land. 
 • Aktivitetene skal bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag og kjennskap til det norske samfunnet.
 • Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som transport, tolk, felles utstyr, lønn til trenere, sosiale tiltak, lønn til aktivitetsguide/idrettskontakt, halleie, administrasjon for å koordinere tiltaket, markedsføring, materiell/verktøy, servering, bekledning, profileringsutstyr, personlig utstyr, turneringsavgift, treningsavgift, medlemskontingent, lisens og overgangsgebyrer.
 • Håndballklubber må søke til Norges Håndballforbund. 

Krav for søknaden:

 • Organisasjonsledd som søker til NIF kan ikke motta midler direkte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for det samme tiltaket.
 • Styret i organisasjonsleddet må være ansvarlig for søknaden.

Om tiltaket:

 • Det kan kun søkes om ett tiltak per søknad. Dersom et idrettslag vil søke om flere tiltak, kan det sende flere søknader.
 • Et overordnet organisasjonsledd kan søke på vegne av flere idrettslag.
 • Maks søknadsbeløp per tiltak er 100 000 kroner.
 • Tiltaket må gjennomføres før utgangen av 2022.
 • Tiltak som allerede er gjennomført, men etter 3.6.22, kan det også søkes om.
 • Personer som skal gjennomføre tiltaket, må ha fremvist gyldig politiattest for å jobbe med barn og ungdom.

Søknadsfrist:

 • Det er ingen søknadsfrist. Midler utbetales fortløpende.

Rapportering:

 • Tilskuddsmottaker må rapportere på blant annet antall deltakere som har deltatt i tiltaket, alder og kjønn, antall frivillige, geografisk sted, oppnådde resultater, hva som fungerte og utfordringer. Enkel regnskapsrapport må også leveres.

Saksbehandling:

 • Søknaden sendes automatisk til din idrettskrets. Idrettskretsen gjør en vurdering av søknaden før den evt. sendes til NIF.
 • NIF behandler søknaden, sender tildelingsbrev og utbetaler beløpet. Der vil det stå vilkår for bruk av midlene og rapporteringskrav.

Gå til søknadsskjema!

Informasjon
Her kan du lese mer om Ukraina-situasjonen, få tips og se kontaktpersoner for ordningen i idrettskretsen.

NIF kommer med ny utlysning høsten 2022 for tiltak for flyktninger som kan starte i 2023 og vare til utgangen av 2024.

Andre muligheter for å søke midler: