Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Kompetanse

Her finner du kompetanse relatert til mangfold og inkludering.

Statistikk - barnefattigdom:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har statistikk over barnefattigdom fordelt på kommuner/enkelte bydeler. Her kan du også sammenligne kommuner og å se utvikling over tid. 

Statistikk - integrering: 

Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har statistikk og nøkkeltall over invandring og integrering i Norge. Det er mulig å søke opp fylker, kommuner og bydeler. 

Statistikk - innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: 

SSB har statistikk for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn og andel av befolkningen. 

I dette e-kurset om inkludering i idretten har vi samlet mange erfaringer fra det gode arbeidet som idrettslag allerede gjør.

Kurset handler om hvordan idrettslag kan få et større mangfold i medlemsmassen sin. Kurset inneholder refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Målgruppe er alle som har en rolle i et idrettslag - og du får e-kurset på IdrettsCV-en! 

Det tar 30-60 minutter å gjennomføre.

Ved å ta dette kurset får du motivasjon og inspirasjon til å skape idrettsglede for alle! 

Temakveld inkludering for idrettslaget

E-kurset om inkludering i idretten kan fint gjennomføres som en temakveld med styremedlemmer, trenere, inkluderingsansvarlige etc. På en slik kveld kan man sammen gå igjennom kurset i plenum og reflektere rundt de ulike temaene.

Målet med temakvelden er å bli enige om tiltak for å senke økonomiske og kulturelle barrierer i tråd med idrettslagets verdier og ambisjoner.