Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Retningslinjer for søknad

Har din idrettsorganisasjon et mangfold- og inkluderingsprosjekt i magen, oppfordrer vi deg til å søke om midler. 

Hovedkriterium for støtte til pilotprosjekt skal ikke kun være om prosjektet i seg selv har viktig effekt i det aktuelle organisasjonsleddet der det skal gjennomføres, men om prosjektet kan bidra med erfaring og kunnskap som vil gjøre det lettere for andre organisasjonsledd i deres arbeid. Det er viktig at man i støtte til pilotprosjekter ivaretar målet om at arbeidet skal kunne ivaretas innenfor ordinære rammer etter prosjektslutt.

Vi ønsker oss små, som store prosjekter, og en kan søke på opp til 200 000 kroner. I rullemenyen under svarer vi på hvem som kan få støtte, og hva du kan få støtte til.

Særforbund, idrettskretser, idrettsråd, og idrettslag kan søke om støtte til prosjekter. Det er kun organisasjonsledd som er medlemmer eller organisatorisk tilknyttet Norges idrettsforbund som kan få støtte.

Man kan søke på prosjekter fra 50 til 200 000 kroner

Lengden på prosjektet kan vare opp til 10 mnd, men alle prosjekter må være avsluttet og ha levert sluttrapport innen oktober 2024.

Krafttaket for mangfold har fire søknadsfrister frem til vinter 2024. Søknad må være levert i vår portal innen 01. juni 23.59.

 • 1. september 2022 (utgått)
 • 1. desember 2022 (utgått)
 • 1. juni 2023 (utgått)
 • 1. desember 2023

Prosjekter som faller innenfor formålet, som inneholder nye tiltak for organisasjonsleddet og som ikke utgjør ordinær drift eller ordinære aktiviteter.

I denne utlysningsrunden ser vi primært etter prosjekter innenfor området "Rasisme, diskriminering og hets"

Prosjektet må aktivt nå en eller flere klart definerte målgruppe(r) som i dag ikke er godt nok representert i medlemsmassen, eller er en medlemsgruppe som ikke er tilfredsstillende representert blant trenere, tillitsvalgte, frivillige eller tilsatte.

Prosjekter som får støtte bør i tillegg til å forbedre egen praksis, gi kunnskap, innsikt og erfaringer som er til nytte for andre organisasjonsledd i deres arbeid med mangfold.

 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet, for eksempel, en aktivitetsdag gjentas årlig, vil ikke få støtte.
 • Allerede eksisterende prosjekter. Prosjekter som viderefører tidligere erfaringer og/eller hvis erfaringer gjøres tilgjengelig for andre i betydelig større grad, kan være støtteberettiget.
 • Prosjekter/aktivitet som allerede finansieres gjennom andre ordninger.

Følgende type prosjekter vil prioriteres, uavhengig av prosjektets eller organisasjonsleddets størrelse:

 • Prosjekter som viser nyskaping i sin tilnærming til inkludering og mangfold. Det kan være metode, omfang, gjennomføring, effekt eller type tiltak som representerer nyvinning i tilnærming.
 • Prosjekter med en helhetlig mangfoldstilnærming og som adresserer flere av krafttakets prioriterte områder.
 • Prosjekter som er et samarbeid på tvers av idretter og/eller organisasjonsledd.
 • Prosjekter som viser klart i prosjektbeskrivelsen hvordan erfaringer og kunnskap kan videreføres til andre i idretten.
 • Prosjekter som viser tydelig i prosjektbeskrivelsen hvordan aktiviteten videreføres etter prosjektslutt.
 • Prosjekter som viser metodene som brukes klart og tydelig i prosjektplanen og i gjennomføring.

Det er mulig å søke om honorar eller lønnsmidler som en del av prosjektene.

Lønnsmidler kan ikke utgjøre mer enn 80 % av søknadssummen. Hvis lønnsmidler utgjør mer enn 60 %, skal det fremlegges grundig plan på hva personen/e skal gjøre i stillingene.

Alle søknader må sendes inn via idrettsforbundets søknadsportal for Krafttaket for mangfold. Alle søkere må bruke søknadskjema, og fylle ut all relevant informasjon i feltene. Det kan lastes opp vedlegg til søknader for å gi en mer utfyllende beskrivelse. Det er imidlertid et krav at søknaden er i skjema og ikke lastes opp som vedlegg. Ufullstendig søknadsskjema vil ikke behandles.

Søknadsperioden er maksimalt 2 år i 2022. og 1 år i 2023. Det kan søkes alt mellom 6 måneder til 2 år. Prosjekter det søkes om kan ikke være startet opp før søknaden er godkjent.

Søknaden må inneholde en fullstendig framdriftsplan og budsjett. Budsjettet må vise alle inntekter fra eksternt, bidrag fra organisasjonsleddet og oversikt over alle kostnader.

Alle innsendte søknader vil gås gjennom av saksbehandler og vurderes opp mot kriteriene fastsatt for ordningen. Styringsgruppen for krafttaket vil fatte vedtak om tildeling.

Behandlingstiden er for søknader 4 til 8 uker.

Det vil være et krav at styreleder/administrativ leder for organisasjonsleddet som mottar støtte til sitt prosjekt signerer for beløpet før det utbetales. Detaljer rundt utbetaling vil gis direkte til søknadsmottakere som får tildelt støtte.

Sluttrapport:
Alle prosjekter, både fullførte og delvis fullført, som får støtte gjennom krafttaket må sende inn en sluttrapport. Dette er en bekreftelse på at midler er brukt slik det er beskrevet i søknaden og for å kunne dokumentere det som blir gjort for videreføring. 

Fristen for sluttrapportering er 1 måned etter avsluttet prosjekt. Sluttrapport skal inneholde en oppsummering av resultater, deriblant:

 • Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet.
 • Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref. søknadsskjemaet).
 • Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet.
 • Prosjektgjennomføring/ metode.
 • Resultater og resultatvurdering.
 • Oppsummering og videre planer.
 • Regnskap med prosjektrevisjon for alle prosjekter over 100 000
 • Restmidler i prosjektet skal alltid tilbakebetales som del av sluttrapporteringen.

Siste mulighet for sluttrapportering for alle prosjekter er 1. oktober 2024. Manglende sluttrapportering kan medføre krav om tilbakebetaling av hele eller deler av støttebeløpet.

Ønsker søker å gjøre endringer i prosjektet som medfører en vesentlig endring av målsetting, effekt og utstrekning, eller en omdisponering av budsjett på mer enn 10 %, må dette søkes om før endringen gjennomføres. Søknad sendes skriftlig gjennom dialogfunksjonen i søknadsportalen.

Krafttakets administrasjon vil besøke flere av prosjektene og ønsker gjerne å få invitasjon til større aktiviteter, samlinger eller milepæler underveis i gjennomføringen.

Omtale som gir nyttig informasjon om prosjektgjennomføring og læring i prosjektet kan gjerne deles med Krafttakets administrasjon, enten underveis, eller som del av prosjektrapporten.

Krafttakets administrasjon forbeholder seg retten til innsyn i alle prosjekter som har fått støtte, samt kreve en gjennomgang av prosjektgjennomføring, effekt av prosjektet og regnskap både underveis og etter prosjektslutt.

Hvis det forekommer mislighold av den økonomiske støtten som er innvilget, støtten er innvilget på falskt grunnlag, eller ved mangelfull sluttrapportering, kan krafttakets administrasjon kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt fra søker.

Økonomisk støtte som ikke er benyttet eller som ikke kan redegjøres for skal tilbakebetales til idrettsforbundet ved krafttaket.