Foto: Tove Lise Mossestad
Foto: Tove Lise Mossestad

Kjønnsbalanse og likestilling

Kjønnsbalanse
Kjønnsbalanse viser til lik representasjon av kjønn på ulike nivå i samfunnet eller en organisasjon. På de fleste arenaer i det norske samfunnet og organisasjonsliv, er det i dag store forskjeller på hvor god denne representasjonen er. Vår bruk av kjønnsbalanse i dette prosjektet tar utgangspunkt i to kjønn; mann og kvinne.

NIF har et mål om at styrene i norsk idrett skal gjenspeile medlemsmassen. I 2021 var den totale kvinneandelen i medlemsmassen til NIF 40,5 prosent. Andelen kvinner i styrene var 36,5 prosent, mens antallet styreledere og administrative ledere var på henholdsvis 27,5 og 27,6 prosent. Tallene er lite representative for medlemsmassen.

Likestilling
I norsk idrett har gutter og jenter, kvinner og menn, like rettigheter, men i mange sammenhenger ulike muligheter og verdsettelse. Grunnen til dette er mange, men vi vet at utdaterte forestillinger om hva kvinner og menn er, eller ideer om hva vi er i stand til å gjøre, på bakgrunn av hvilket kjønn vi har blitt tildelt, er styrende for holdningene våre. Holdningene våre påvirker hvordan vi omtaler hverandre og hvilke valg vi tar - også i norsk idrett.

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter (Lovdata).