Informasjon om lovendringer vedtatt på Idrettstinget 2021

På idrettstinget 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først trer i kraft på et senere tidspunkt. Se alle endringene her.

Alle lovendringer er nå innarbeidet av NIFs lovutvalg i revidert lov som er publisert på nettsiden, se her.

Øvrige lovendringer trer i kraft først 1. januar 2022, med unntak av lovendringer knyttet til etisk råd og påtalenemnd. Idrettstinget besluttet opprettelsen av de to tingvalgte organene og har også valgt ledere til disse. De øvrige medlemmene velges på det ekstraordinære tinget i oktober, og de to organene vil bli operasjonalisert etter Idrettsstyrets nærmere beslutning, dog senest 1. januar 2022.

Idrettstinget besluttet også å flytte behandlingen av enkelte lovendringsforslag til det ekstraordinære tinget i oktober.

Nedenfor følger en oversikt over lovendringene, med henvisning til saksnummer fra protokollen. Protokollen fra idrettstinget vil bli lagt ut her. 

Lovendringer som trådte i kraft umiddelbart:

 • Sak 17.1 – § 1-5 Endring i NIFs lov
  • Idrettsstyret er gitt myndighet til å gi lovendringer i tingperioden som ikke er materielle, dvs. som kun er lovtekniske eller språklige.
 • Sak 17.12 - § 2-15 Årsmøter/ting
  • Det er tillatt å avholde årsmøter/ting digitalt.
 • Sak 17.17 - § 3-4 Idrettstingets oppgaver
  • Endring i alderskravet for to av styremedlemmer i Idrettsstyret, som nå må være under fylte 26 år i valgåret.
  • Valgkomiteen:
   • Sammensetningen er endret: 10 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.
   • Alle medlemmene velges på tinget av et samlet ting.
   • Komiteen velges med overlappende valgperioder.
   • Med unntak av leder og nestleder, skal halvparten av medlemmene som velges være innstilt etter forslag fra idrettskretser og halvparten etter forslag fra særforbund.
  • Kompensasjonskomiteen er ikke tidligere valgt under saken om valg i § 3-4, men skal nå velges samtidig med øvrige tingvalgte organer.
  • Etisk råd er et nytt organ som velges samtidig med øvrige tingvalgte organer.
  • Påtalenemnd er et nytt organ som velges samtidig med øvrige tingvalgte organer.
 • Sak 17.18 - § 4-2 Idrettsstyrets sammensetning
  • Norske styremedlemmer i IPC nominert av NIF skal ha plass i Idrettsstyret med fulle rettigheter.
  • Det er Idrettsstyret som beslutter signaturrett.
 • Sak 17.19 - § 4-6 Utvalg og komiteer, unntatt (7) og (8)
  • Kontrollutvalget skal arbeide etter en instruks gitt av idrettstinget.
  • Domsorganene er ikke underlagt idrettstinget eller idrettsstyrets instruksjonsmyndighet, og presisert at dette også omfatter andre tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.
  • Valgkomiteen er inntatt i § 4-6 sammen med øvrige tingvalgte organer.
  • Kompensasjonskomiteen er inntatt i § 4-6 sammen med øvrige tingvalgte organer. Komiteen skal arbeide etter en instruks gitt av Idrettstinget.
  • Etisk råd vedtatt opprettet. Rådet skal arbeide etter en instruks gitt av Idrettstinget.
  • Påtalenemnd vedtatt opprettet. Mandat er gitt i § 11-12. Nemnda kan ikke instrueres.
 • Sak 17.30 - § 11-4 Straffebelagte handlinger/unnlatelser
  • Ny bokstav i) i (1) om rasistiske og hatefulle ytringer mv., og en henvisning til bokstav i) i (2).

Lovendringer som trer i kraft etter idrettsstyrets beslutning, dog senest 1. januar 2022:

 • Sak 17.19 - § 4-6 Utvalg og komiteer, kun (7) og (8)
 • Sak 17.31 - § 11-12 Saksbehandling

Lovendringer som trer i kraft 1. januar 2022:

 • Sak 17.3 - § 2-4 Kjønnsfordeling
 • Sak 17.5 - § 2-5 (7) Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
 • Sak 17.9 - § 2-12 Kontrollutvalg
 • Sak 17.10 - § 2-12 (1) Kontrollutvalg
 • Sak 17.11 - § 2- 13 (4) Budsjett
 • Sak 17.15 - § 3-2 Representasjon
 • Sak 17.16 - § 3-3 (2) Innkalling
 • Sak 17.20 - § 5-9 Idrettskretstingets oppgaver
 • Sak 17.22 - § 6-3 Opptak av særforbund, nye idretter og navneendring 
 • Sak 17.23 - § 8-1 Opprettelse og organisasjon
 • Sak 17.24 - § 8-2 Oppgaver
 • Sak 17.25 - § 8-2 Oppgaver

Lovendringsforslag som er besluttet utsatt til det ekstraordinære idrettstinget:

 • Sak 17.26 - § 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av medlemskap
 • Sak 17.27 - § 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av medlemskap
 • Sak 17.28 - § 10-6 Utmelding - Tap /fratakelse av medlemskap i idrettslag
 • Sak 17.29 - § 10-7 Idrettslagsallianse
 • Sak 17.33 - § 14-6 Bestemmelser om konkurranseforbud