Kapittel 4: Idrettsstyret mv.

§ 4-1. Idrettsstyrets myndighet

(1) Idrettsstyret er NIFs høyeste myndighet mellom idrettstingene med de unntak som følger av § 6-2. Idrettsstyret har det overordnede ansvar for allmenn idrettspolitikk og andre felles oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

(2) Idrettsstyret kan, i et særskilt delegasjonsreglement, vedta å delegere sin myndighet til NIFs organisasjonsledd og NIFs generalsekretær. Forslag til delegasjonsreglement, og eventuelle endringer i reglementet, sendes på høring til idrettskretser og særforbund.

§ 4-2. Sammensetning. Vedtaksførhet

(1) Idrettsstyret består av:

  • president,
  • 1. og 2. visepresident,
  • 8 styremedlemmer,
  • IOCs representant(er) i Norge,
  • norske styremedlemmer i IPC nominert av NIF,
  • en representant for de ansatte i NIF-linjen valgt av og blant de ansatte. Vedkommende har personlig varamedlem,
  • en representant for NIFs utøverkomité. Vedkommende har personlig varamedlem.

(2) Minst to medlemmer av Idrettsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år.

(3) Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene møter.

(4) Ved behandling av olympiske saker skal flertallet representere de olympiske idretter.

(5) Idrettsstyret eller den/de gir fullmakt, representerer og tegner for NIF.

§ 4-3. Innkalling

Presidenten innkaller til styremøter som skal holdes minst 4 ganger om året. Styremøter skal dessuten holdes når minst fire av styrets medlemmer krever det.

§ 4-4. Idrettsstyrets oppgaver

Idrettsstyret skal blant annet:
a) iverksette Idrettstingets vedtak,
b) besørge den alminnelige forvaltning,
c) vedta lovnormer. Lovnormene skal sendes til idrettskretsene og særforbundene på høring før endelig vedtak i Idrettsstyret,
d) godkjenne samtlige organisasjonsledds lover,
e) fastsette idrettskretsenes grenser og godkjenne deres navn,
f) utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for Idrettstinget,
g) behandle søknad om stats- og spillemidler,
h) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,
i) føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi. Denne kontrollen utøves blant annet ved at Idrettsstyret:

  • utarbeider og vedtar bestemmelser og instrukser vedrørende regnskap og revisjon for alle organisasjonsledd,
  • hvor det er ønskelig, forlanger innsendt regnskaper, medlemsprotokoller mv. til gjennomgåelse,

j) forby internasjonal representasjon eller internasjonalt arrangement som vil være uheldig av hensyn til landets og idrettens interesser,
k) oppnevne utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse,
l) påse at lover og bestemmelser overholdes,
m) etter innstilling fra de enkelte særforbund, ta ut deltakere og ledere til De olympiske leker og De paralympiske leker.

§ 4-5. Generalsekretæren

(1) Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NIF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av Idrettsstyret. For øvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av Idrettsstyret.

(2) Generalsekretæren møter med talerett på Idrettstinget, og tale- og forslagsrett på ledermøtet, i Idrettsstyret og i alle komiteer og utvalg.

§ 4-6. Utvalg og komiteer

(1) Idrettsstyret kan utarbeide instruks og retningslinjer for komiteer og utvalg oppnevnt av Idrettsstyret.

(2) Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

(3) Kontrollutvalget skal utføre sitt arbeid i henhold til bestemmelsene i § 2-12 og avgir sin beretning til Idrettstinget. Utvalget arbeider i henhold til instruks vedtatt av Idrettstinget.

(4) NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.

(5) NIFs valgkomite skal avgi innstilling til Idrettstinget for alle verv som iht. NIFs lov § 3-4 (1) skal velges av Idrettstinget, med unntak av verv til valgkomiteen. Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av Idrettstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

(6) NIFs kompensasjonskomité skal fastsette honorar for Idrettspresident og visepresidenter, samt styrehonorar. Kompensasjonskomiteen arbeider etter instruks vedtatt av Idrettstinget.

(7) NIFs etiske råd skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Det etiske rådet arbeider etter en instruks vedtatt av Idrettstinget.

(8) NIFs påtalenemnd skal utføre sitt arbeid i henhold til § 11-12, og kan ikke instrueres av Idrettstinget eller tingvalgte organer i påtalemessige spørsmål.