Kapittel 4: Idrettsstyret mv.

§ 4-1. Idrettsstyrets myndighet

(1) Idrettsstyret er NIFs høyeste myndighet mellom idrettstingene med de unntak som følger av § 6-2. Idrettsstyret har det overordnede ansvar for allmenn idrettspolitikk og andre felles oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

(2) Idrettsstyret kan vedta å delegere sin myndighet til NIFs organisasjonsledd og NIFs generalsekretær. Delegasjon til NIFs organisasjonsledd skal fremgå av et særskilt delegasjonsreglement. Forslag til delegasjonsreglement, og eventuelle endringer i reglementet, sendes på høring til idrettskretser og særforbund.

KOMMENTAR TIL (2):

Bestemmelsen ble endret på Idrettstinget 2023. Tidligere fremgikk det at delegasjonen til NIFs generalsekretær skulle fremgå av NIFs delegasjonsreglement. Dette ble foreslått fjernet, med følgende begrunnelse:

«Idrettsstyret har vedtatt et delegasjonsreglement der det er delegert myndighet til idrettskretser, særforbund og NIFs generalsekretær. Delegasjonen fra Idrettsstyret til idrettskretser og særforbund er en delegasjon fra NIF til andre organisasjonsledd. Gjennom delegasjonsreglementet tildeles idrettskretser og særforbund oppgaver de ikke har etter NIFs lov. At berørte organisasjonsledd derfor høres når det vurderes å fjerne eller tillegge dem nye oppgaver, er helt naturlig.

Delegasjon fra Idrettsstyret til NIFs generalsekretær er imidlertid en intern delegasjon i et organisasjonsledd. Det er praksis for at Idrettsstyret vedtar en instruks for NIFs generalsekretær etter hvert idrettsting, og den skal ikke på høring i organisasjonen før vedtakelse. Det kan oppfattes som en unødvendig høringsprosess fra NIFs side dersom endringer i en intern delegasjon fra Idrettsstyret til generalsekretæren sendes på høring før vedtakelse. Tilsvarende interndelegasjoner fra et særforbundsstyre/idrettskretsstyre til egen administrasjon, er i utgangspunktet kun et anliggende mellom styret og administrasjonen.

Idrettsstyret foreslår at intern delegasjon av lovpålagte oppgaver fra idrettsstyret til generalsekretær ikke inntas i delegasjonsreglementet, men i generalsekretærens instruks. Kun delegasjon til andre organisasjonsledd vil reguleres gjennom NIFs delegasjonsreglement. NIF vil sørge for at den interne delegasjonen av lovpålagte oppgaver til generalsekretæren blir publisert på NIFs hjemmeside, slik at organisasjonen er kjent med hvilke oppgaver som er delegert.»

§ 4-2. Sammensetning. Vedtaksførhet

(1) Idrettsstyret består av:

  • president,
  • 1. og 2. visepresident,
  • 8 styremedlemmer,
  • IOCs representant(er) i Norge,
  • norske styremedlemmer i IPC nominert av NIF,
  • en representant for de ansatte i NIF-linjen valgt av og blant de ansatte. Vedkommende har personlig varamedlem,
  • en representant for NIFs utøverkomité. Vedkommende har personlig varamedlem.

(2) Minst to medlemmer av Idrettsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år.

(3) Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene møter.

(4) Ved behandling av olympiske saker skal flertallet representere de olympiske idretter.

(5) Idrettsstyret eller den/de gir fullmakt, representerer og tegner for NIF.

§ 4-3. Innkalling

Presidenten innkaller til styremøter som skal holdes minst 4 ganger om året. Styremøter skal dessuten holdes når minst fire av styrets medlemmer krever det.

§ 4-4. Idrettsstyrets oppgaver

Idrettsstyret skal blant annet:

a) iverksette Idrettstingets vedtak,
b) besørge den alminnelige forvaltning,
c) vedta lovnormer. Lovnormene skal sendes til idrettskretsene og særforbundene på høring før endelig vedtak i Idrettsstyret,
d) fastsette idrettskretsenes grenser og godkjenne deres navn,
e) utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for Idrettstinget,
f) søke om, fordele og påse en forsvarlig forvaltning av tilskudd,
g) sørge for en forsvarlig organisering av NIFs virksomhet, holde seg orientert om NIFs økonomiske stilling, og påse at NIFs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll,
h) i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for NIFs virksomhet,
i) forby internasjonal representasjon eller internasjonalt arrangement som vil være uheldig av hensyn til idrettens interesser,
j) oppnevne utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse,
k) påse at lover og bestemmelser overholdes,
l) etter innstilling fra de enkelte særforbund, ta ut deltakere og ledere til De olympiske leker og De paralympiske leker.

KOMMENTAR TIL 4-4 BOKSTAV D), F), G), H), I) OG J):

Bestemmelsene ble endret på Idrettstinget 2023, med følgende begrunnelse:

«Idrettsstyret foreslår en revisjon og modernisering av bestemmelsen, som også på en mer presis måte beskriver idrettsstyrets faktiske oppgaver og ansvar. Dette vil virke avklarende for idrettsstyret selv, for organisasjonen, og for NIFs kontrollutvalg som iht. NIFs lov § 2-12 skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter NIFs lov.

Til bokstav d): Foreslås fjernet. Idrettsstyret godkjenner ikke samtlige organisasjonsledds lover. Tidligere fremgikk det av NIFs lov § 2-2 at lovendringer vedtatt av et organisasjonsledd ikke trådte i kraft før de var godkjent av Idrettsstyret. I forbindelse med godkjenningen kunne Idrettsstyret pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. På idrettstinget 2019 ble § 2-2 endret, slik at kravet nå er at organisasjonsledd skal sende protokollen til overordnet organisasjonsledd til orientering dersom det vedtas lovendringer, og at overordnet organisasjonsledd kan pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

Til bokstav g) (nå f)): Forslag til en mer dekkende beskrivelse av idrettsstyrets oppgaver knyttet til søknader om tilskudd og etterfølgende oppfølging av hvordan midlene forvaltes. Deler av bestemmelsen er flyttet opp fra bokstav h). I oppfølgingen kan Idrettsstyret be om de opplysninger og de dokumenter som Idrettsstyret anser nødvendige for å kunne kontrollere hvordan midlene forvaltes.

Til ny bokstav g) Ny. Forslag til en nærmere og mer presis regulering av ansvaret Idrettsstyret har.

Til bokstav h): Forslag til en mer dekkende beskrivelse av idrettsstyrets oppgaver.

Til bokstav i): Foreslås fjernet. Det tilligger det enkelte organisasjonsledd å ha kontroll på egen økonomi, jf. merknaden til ny bokstav g) over. Den kontrollen som i dag utføres av Idrettsstyret er knyttet til fordeling av midler, se bokstav g) (nå f)) over. Idrettsstyret gir ikke lenger egne regnskaps- og revisjonsbestemmelser for organisasjonsleddene, og idrettsstyret har, iht. § 2-3, en generell hjemmel til å be om dokumenter.

Til bokstav j) (nå i)): Det kan være tilfeller av internasjonal representasjon eller internasjonalt arrangement som vil være uheldig av hensyn til idrettens interesser uten at dette er uheldig av hensyn til statens interesser, eller at norske myndigheter ikke har vurdert spørsmålet. I lys av ivaretakelse av idrettens autonomi, bør vurderingen idrettsstyret skal gjøre, være basert på idrettens interesser.»

KOMMENTAR TIL § 4-4 BOKSTAV L):

NIFs lovutvalg har i sak 29/20 gitt følgende uttalelse om NIFs lov § 4-4 bokstav l), som lyder «Idrettsstyret skal blant annet: (…) l) påse at lover og bestemmelser overholdes», kun beskriver Idrettsstyrets ansvar overfor for NIF som sentralledd, eller om ansvaret omfatter samtlige underliggende organisasjonsledd i NIF:

«Om Idrettsstyrets ansvar etter NIFs lov § 4-4, bokstav l kun gjelder ansvar overfor for NIF som sentralledd, eller om ansvaret omfatter samtlige underliggende organisasjonsledd i NIF, må fastslås etter en fortolkning av bestemmelsens ordlyd, øvrige deler av § 4-4, NIFs lov for øvrig, samt etablert organisasjonspraksis. Lovutvalget mener at oppgaven med å påse at lover og bestemmelser overholdes ikke er begrenset til NIF som sentralledd.

Idrettsstyrets ansvar etter nevnte bestemmelse må ses i sammenheng med at NIF består av over 11.000 organisasjonsledd, som er selvstendige juridiske personer med egne styrende og kontrollerende organer. Det primære ansvaret for å sikre at idrettens regelverk blir fulgt påhviler det enkelte organisasjonsleddet. Det er også det enkelte organisasjonsledd som har det primære ansvaret for å følge opp brudd på regelverket, eventuelt gjennom påtale til NIFs domsutvalg.

Idrettsstyret må selv vurdere hvordan den overordnede oppgaven med å påse at lover og bestemmelse overholdes best skal ivaretas, og hvordan arbeidet skal organiseres, blant annet hva som skal gjøres av administrasjonen. Både fastsettelse av lovnormer, retningslinjer, veiledninger, og annet organisasjonsarbeid som for eksempel opplæring, er etablerte tiltak som har som formål å sikre god forvaltning og overholdelse av idrettens regelverk.

Blir Idrettsstyret kjent med det som fremstår som regelverksbrudd, er lovutvalget av den oppfatning at ansvaret etter § 4-4 l) i første rekke går ut på å forsikre seg om at det skjer en forsvarlig oppfølgning av regelverksbruddet innenfor det som regelverket bestemmer.»

§ 4-5. Generalsekretæren

(1) Generalsekretæren er leder for NIFs administrasjon. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NIF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av Idrettsstyret. For øvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av Idrettsstyret.

(2) Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett i Idrettsstyret og talerett på Idrettstinget og Ledermøtet.

Bestemmelsen ble endret på det ekstraordinære idrettstinget 2023, med følgende begrunnelse:


«Til første ledd: Språklig endring som fremmes for Idrettstinget ettersom annet ledd i bestemmelsen uansett foreslås endret.


Til annet ledd: Generalsekretæren rapporterer til Idrettsstyret og bør ikke ha selvstendig lovbestemt forslagsrett til Ledermøtet. Generalsekretæren bør heller ikke ha lovbestemt tale- og forslagsrett i de utvalg/komiteer som etter NIFs lov skal være uavhengige av de styrende organer Det foreslås en tilsvarende endring for organisasjonssjefene i § 5-12.»

§ 4-6. Utvalg og komiteer

(1) Idrettsstyret kan utarbeide instruks og retningslinjer for komiteer og utvalg oppnevnt av Idrettsstyret.

(2) Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

(3) Kontrollutvalget skal utføre sitt arbeid i henhold til bestemmelsene i § 2-12 og avgir sin beretning til Idrettstinget. Utvalget arbeider i henhold til instruks vedtatt av Idrettstinget.

(4) NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.

(5) NIFs valgkomite skal avgi innstilling til Idrettstinget for alle verv som iht. NIFs lov § 3-4 (1) skal velges av Idrettstinget, med unntak av verv til valgkomiteen. Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av Idrettstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

(6) NIFs kompensasjonskomité skal fastsette honorar for Idrettspresident og visepresidenter, samt styrehonorar. Kompensasjonskomiteen arbeider etter instruks vedtatt av Idrettstinget.

(7) NIFs etiske råd skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Det etiske rådet arbeider etter en instruks vedtatt av Idrettstinget.

(8) NIFs påtalenemnd skal utføre sitt arbeid i henhold til § 11-12, og kan ikke instrueres av Idrettstinget eller tingvalgte organer i påtalemessige spørsmål.

(9) NIFs utøverkomité skal representere interessene, og fremme synspunktene, til utøvere som driver idrett organisert av organisasjonsledd i NIF. Komiteens medlemmer velges av utøvere, og konstituerer seg selv. Komiteen er uavhengig og kan ikke instrueres. Idrettsstyret gir vedtekter for komiteen.

KOMMENTAR TIL (9)

Bestemmelsen ble inntatt som nytt (9) på Idrettstinget 2023, med følgende begrunnelse:

«NIFs lov § 4-6 inneholder en opplisting over de tingvalgte utvalgene i NIF. I tillegg er det i første ledd en henvisning til styreoppnevnte utvalg, se også NIFs lov § 4-4 k).

Når idrettsstyret oppnevner et styreoppnevnt utvalg, fastsetter idrettsstyret utvalgets mandat og sammensetning. Her skiller utøverkomiteen seg fra styreoppnevnte utvalg, ved at de utøverne som i henhold til vedtektene har stemmerett, selv velger medlemmer til utvalget.

Ettersom dette er en komité som NIF, iht. det olympiske charter, er forpliktet til å ha, og det er henvist til komiteen i NIFs lov § 4-2 (1), uten at komiteen er nærmere beskrevet noe annet sted i NIFs lov, er det naturlig at også komiteen reguleres i NIFs lov § 4-6 som omhandler øvrige faste utvalg og komiteer i NIF. Ettersom komiteen verken er et tingvalgt organ eller et ordinært styreoppnevnt utvalg, er det naturlig at komiteen reguleres i en ny (9). Komiteens funksjon og rolle beskrives kun overordnet i loven. Øvrige forhold som vedrører komiteen reguleres i vedtektene.»