Kapittel 10: Idrettslag

§ 10-1. Medlemskap i NIF

(1) Søknad om medlemskap i NIF sendes idrettskretsen som innhenter uttalelse fra idrettsrådet og særforbundet eller den særforbundet gir fullmakt. Et nytt idrettslag kan ikke tas opp som medlem av NIF uten samtykke fra særforbundet.

(2) Et idrettslag i NIF har følgende medlemsforpliktelser:
a) drive idrett som er godkjent av Idrettsstyret,
b) være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Gruppe av idrettslag regnes ikke som idrettslag. Startfelleskap eller annen samarbeidsform mellom idrettslag regnes ikke som idrettslag,
c) overholde NIFs og dets organisasjonsledds regelverk og vedtak, jf. § 2-2,
d) ha en lov som er i samsvar med NIFs lovnorm,
e) ha et navn som er i samsvar med forskrift om navn på idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret,
f) gjøre opp sine økonomiske forpliktelser til NIF og andre organisasjonsledd i NIF.

(3) Idrettskretsen treffer avgjørelse om opptak og godkjenning av navn, jf. annet ledd. Opptak kan nektes hvis det foreligger saklig grunn. Avgjørelsen om opptak kan påklages av idrettslaget eller særforbundet.

(4) Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF.

(5) Idrettsstyret kan gi saksbehandlingsregler til beslutninger som fattes med hjemmel i kapittel 10.

For veiledning til saksbehandlingsreglene etter NIFs lov kapittel 10, se her.

Øvrig veiledning til bestemmelsen er under oppdatering.

§ 10-2. Utmelding - Idrettslagets tap av medlemskap

(1) Idrettslag som ønsker å tre ut av NIF, sender melding om dette til vedkommende idrettskrets og anses trådt ut av NIF 3 måneder etter at meldingen er mottatt av kretsen. Underretning om at lag skal utmeldes av NIF skal sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før lagets årsmøte behandler saken.

(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap kan hele eller deler av de eiendeler/verdier idrettslaget har opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, helt eller delvis tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Idrettslaget, særforbund og idrettskrets skal høres før beslutning fattes. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

(3) Dersom et idrettslag vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser, herunder oversitter rapporteringsfrist for organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, kan idrettskretsen beslutte at idrettslaget taper sitt medlemskap i NIF. 

(4) Idrettslag som taper sitt medlemskap, kan etter søknad gjenopptas mot å betale den gjeninnmeldelsesavgift som Idrettsstyret til enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere har blitt fratatt sitt medlemskap, kan av idrettskretsen ilegges inntil ett års karantene før gjenopptagelse.

For veiledning til saksbehandlingsreglene etter NIFs lov kapittel 10, se her.

Øvrig veiledning til bestemmelsen er under oppdatering.

§ 10-3. Representasjonsrett

(1) Idrettslag får representasjonsrett i andre organisasjonsledd fra det tidspunkt det har vært medlem av NIF i seks måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Idrettslaget har da representasjonsrett etter antall dokumenterte medlemmer etter seks måneders virksomhet.

(2) Idrettslaget kan delta i konkurranser etter bestemmelsene i de særforbund laget er medlem av.

Kommentar til (1):

Bestemmelsen ble vedtatt i 1990 og det ble i begrunnelsen presisert at  «Bestemmelsen gjelder representasjonsrett i administrativ forstand». Det betyr at bestemmelsen omhandler demokratisk representasjon på årsmøter og ting. Retten til å delta i aktivitet og å konkurrere avhenger av særidrettens kamp- og konkurranseregler, jf. (2).

Kommentar til (2):

Etter NIFs lov § 6-2 er særforbundene høyeste faglige myndighet på sin idretts område. NIF har derfor ikke kamp- og konkurranseregler i sitt lovverk, se likevel kapittel 11 og 12 som kan begrense retten til å delta i konkurranser. Det enkelte særforbund vedtar og håndhever sine kamp- og konkurranseregler, herunder avgjør om/når et lag/en utøver er startberettiget (har rett til å konkurrere).

§ 10-4. Medlemskap i idrettslag

(1) For at en person skal opptas i et idrettslag må vedkommende:
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap i idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap.

For veiledning til saksbehandlingsreglene etter NIFs lov kapittel 10, se her.

Øvrig veiledning til bestemmelsen er under oppdatering.

§ 10-5. Registrering av medlemmer i idrettslaget

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

Kommentar:

Idrettslag plikter å bruke elektronisk medlemsregister, og registrere opplysninger i samsvar med forskrift gitt av Idrettsstyret. Unnlatelse kan gi grunnlag for at  idrettslaget taper medlemskapet i NIF, jf. § 10-2 (3).

Idrettsstyret har gitt forskrift til bestemmelsen, og NIFs generalsekretær har gitt utfyllende bestemmelser til forskiften.

Idrettsstyret ga følgende begrunnelse for innføring av registreringsplikten: «Organisasjonen har et opplagt behov for å kunne fordele rettigheter og økonomi med utgangspunkt i et sikkert datagrunnlag. Det bør være mulig å identifisere det enkelte medlem og vedkommendes relasjoner, slik at antall medlemmer i det enkelte forbund ikke inneholder dubletter (personer med mer enn ett medlemskap innenfor samme idrett). 

Det vil være fordelaktig om belastningen på lokale og sentrale ledd blir minst mulig når man hvert år skal oppdatere data. I så måte bør en vurdere å basere seg på data medlemsorganisasjonene uansett oppdaterer i egne medlemsregistre. Det bør være mulig å kontrollere at de medlemskapene som oppgis er reelle og aktive medlemskap, f.eks. har betalt kontingent. Den årlige kontrollen bør forenkles, for eksempel slik at den årlige «Idrettsregistreringen» følger samme mal som «Elektronisk selvangivelse», dvs. at man sentralt sender ut en elektronisk oppdatert status til det enkelte organisasjonsledd med anmodning om kontroll og bekreftelse».

§ 10-6. Utmelding - Tap /fratakelse av medlemskap i idrettslag

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(2) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 1 år.

For veiledning til saksbehandlingsreglene etter NIFs lov kapittel 10, se her.

Øvrig veiledning til bestemmelsen er under oppdatering.

§ 10-7. Idrettslagsallianse

(1) En idrettslagsallianse kan opprettes der det foreligger en særskilt grunn knyttet til organisering av idretten i laget. Alliansen skal bestå av et allianseidrettslag og ett eller flere idrettslag. Alliansen kan ikke bestå av mer enn ett idrettslag innen hver særidrett.

(2) Allianseidrettslaget og idrettslag(ene) må ha som formål å drive idrett organisert i NIF.

(3) Idrettslag i idrettslagsalliansen kan ikke drive mer enn én særidrett.

(4) Idrettslag i en idrettslagsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse av drett, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i idrettslagene plikter å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget.

(5) Etablering av en idrettslagsallianse samt opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

(6) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag i idrettslagsalliansen uten oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.

(7) Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsen. Før vedtak fattes skal Idrettsstyret innhente uttalelse fra vedkommende særforbund. Idrettsstyret kan gi forskrift til bestemmelsen, og kan delegere sin myndighet etter denne bestemmelse.