Terskel

Idrettstinget 2023 har vedtatt at idrettslag som er under en bestemt terskel (medlemstall og omsetning) skal pålegges færre krav enn idrettslag over terskelen.

For 2024 er terskelen:
- Færre enn 100 medlemmer, og
- Under kr 300 000 kr i omsetning

Begge vilkårene må være oppfylt for at idrettslaget skal anses å være under terskelen. Idrettstinget 2023 har besluttet at Idrettsstyret årlig skal vurdere om terskelen skal heves. Dersom Idrettsstyret beslutter å heve terskelen, vil idrettslagene bli informert om dette innen utløpet av 2024.

For idrettslag som er under terskelen nevnt ovenfor, besluttet Idrettstinget 2023 følgende:

  • Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg og valgkomité
  • Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer
  • Det skal være valgfritt å ha underslagsforsikring
  • Det skal være valgfritt hvordan idrettslaget vil organisere undergrupper
  • Begge kjønn skal være representert i styrer, råd og utvalg.

Disse forholdene er hensyntatt i den nye lovnormen for idrettslag, og nærmere forklart i veiledningsdokumentet til lovnormen.