internasjonalt arbeid.jpg

Internasjonal idrettspolitikk

Norsk idrett har en internasjonal posisjon som gir mulighet til å påvirke de internasjonale idrettsorganisasjonene og det verdigrunnlaget som styrer internasjonal idrett. Norsk idrett har også mulighet til å bidra i utviklingen av idrett og samfunn i andre deler av verden.

NIF oppdaterer seg til enhver tid på hva som skjer i den internasjonale idrettsverden. Dette er viktig fordi det internasjonale arbeidet påvirker idretten og aktiviteten som skjer i Norge. NIF har også som mål det vi gjør nasjonalt i norsk idrett skal være med å påvirke det internasjonale idrettsarbeidet i en positiv retning.

 

NIF er unik i internasjonal idrettssammenheng i og med at vi er én samlet paraplyorganisasjon for all organisert idrett i Norge og innehar rollen som idrettsforbund, olympisk komité, paralympisk komité, Special Olympics Norge og Norwegian Deaf Sports Committee. Vårt internasjonale nettverk er dermed relativt stort. En styrke ved den norske modellen er at man representerer én og samme organisasjon ved flere sentrale idrettspolitiske møtearenaer internasjonalt.

 

NIFs 55 særforbund jobber internasjonalt gjennom idrettsaktiviteten, men også via idrettspolitisk deltakelse i sine respektive internasjonale organisasjoner. I internasjonal sammenheng besitter norske representanter omkring 220 internasjonale verv og posisjoner. Dette er roller og/eller posisjoner der det arbeides for å utvikle idretten internasjonalt, men også forbedre norsk idrett gjennom erfaringer man får utenfor landegrensene.

 

NIF og særforbundene jobber systematisk og bevisst for å øke sin internasjonale innflytelse, blant annet ved å være representert i internasjonale idrettsorganisasjoner, -styrer og -komiteer. Representanter fra norsk idrett deltar jevnlig i ulike fora for å tilegne seg kunnskap fra internasjonale idrettskolleger, som igjen vil føre til økt kunnskap på nasjonalt nivå. Samtidig ønsker NIF å styrke sin posisjon internasjonalt ved å promotere norsk idretts verdier i det internasjoanale arbeidet, og har hovedvekt på temaene bærekraft, godt styresett og fair play.

 

Når idrett blir brukt som et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk, er det NIFs rolle å sørge for at idrettens egne interesser og aktiviteter står i fokus.

Les mer om idrettens utviklingssamarbeid.

Norges idrettsforbund har tilknytning ved å være medlem eller ha relasjoner til mange internasjonale idrettsorganisasjoner. Organiseringen av paraplyorganisasjonen NIF (Norges idrettsforbund, Norges olympiske komité og Norges paralympiske komité, Special Olympics Norway og Norwegian Deaf Sports Committee) gjør at NIF er medlem i flere organisasjoner enn sine internasjonale kolleger. Grunnen til dette er at NIF er det eneste idrettsorganisasjonen i verden som har samlet de fem nevnte organisasjonene i én og samme paraplyorganisasjon. Dette gjør NIF spesiell i idrettssammenheng internasjonalt.

Samarbeid på globalt nivå
Den internasjonale olympiske komité (IOC) 
• Association of National Olympic Committees (ANOC)
• Den internasjonale paralympiske komité (IPC) 
• Special Olympics International (SOI)
• International Committee of Sports for the Deaf  

The International Blind Sport Federation (IBSA) 
• Idrettens utviklingssamarbeid

Samarbeid på europeisk nivå 
• De europeiske olympiske komiteer (EOC)
• European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) 
• Den europeiske paralympiske komité (EPC) 
• Special Olympics Eurasia 
• The European Deaf Sport Organisation 
• De europeiske olympiske komiteers EU-kontor (EOC EU Office) 
• European Commission, Sport Unit 
• Idrettens barentssamarbeid (Barents Sports)

Samarbeid på nordisk nivå 
• Nordisk idrettssamarbeid (Nordisk møte) 
• Nordic Parasport Federation

For å kunne delta aktivt på en hensiktsmessig måte i det internasjonale idrettssamarbeidet, må den internasjonale kompetansen i Norge økes.

For at norsk idrett skal utvikle internasjonal kompetanse har NIF opprettet det internasjonale skoleringsprogrammet «Nordic International Leadership Education». I tillegg til dette programmet sender NIF representanter til Det internasjonale Olympiske akademi (IOA). Det finnes også praktikantstillinger i internasjonale idrettsorganisasjoner hvor NIF kan være behjelpelige i en søknadsprosess.

NIFs internasjonale skoleringsprogram «Nordic International Leadership Education»: NIF arrangerer sammen med våre nordeuropeiske kolleger, Sverige, Danmark, Finland og Nederland et skoleringsprogram primært for representanter fra særforbundene. Skoleringsprogrammet består av et kurs- og kompetanseopplegg for å øke kunnskap om internasjonalt idrettsarbeid, samt utvikle en arena for å bedre samarbeidet mellom de ulike idrettene og personer som representerer Norden i internasjonale idrettsorganisasjoner. Et av målene med skoleringsprogrammet er å øke antall kandidater som kan stille sterkere og mer forberedt i kampen om internasjonale verv. Skoleringsprogrammet gir kursing i blant annet internasjonal kulturforståelse, internasjonal idrettspolitikk og idrettsorganisasjoner, lobbyvirksomhet, retorikk og språk. Den internasjonale skoleringen går over ett år. Hver gang det er ny oppstart vil særforbundene motta en invitasjon med informasjon om søknadsprosessen.  Søknadsskjema Nordic International Leadership Education (NILE) 2025 finner du her.

 

Det internasjonale olympiske akademi (IOA): Det internasjonale olympiske akademiet er basert i Olympia i Hellas, og skal formidle de olympiske verdier og den olympiske ånd. Hvert år sender NIF representanter som har deltatt på Det norske olympiske akademiet til Det internasjonale olympiske akademiet i Hellas. Søkeprosessen finner sted på vårhalvåret. Les mer om IOA.

Idrettsutvekslingen
Som deltaker i Idrettsutvekslingen får du en unik praksiserfaring med internasjonalt arbeid. Du jobber for en av NIFs samarbeidspartnere i Zambia og Zimbabwe i 10 måneder. Her lærer du om organisasjonsarbeid og idrettsstrukturer, samt lederskap og kultur i praksis. Om du ønsker å forankre kunnskapen din i teori, kan du underveis i praksisen ta 60 studiepoeng på studiet "Idrett, kultur og utviklingssamarbeid" ved Norges idrettshøgskole.  Les mer om Idrettsutvekslingen.

Internasjonale jobbmuligheter
Den internasjonale olympiske komités (IOC) hovedkontor i Lausanne (Sveits) utlyser av og til jobbmuligheter og praktikantstillinger. Les mer på IOC sine hjemmesider.

EOCs EU-kontor i Brussel (Belgia) utlyser av og til jobbmuligheter og praktikantstillinger. Praktikantstillingen jobber opp mot idrettsavdelingen i EU og europeiske idrettsorganisasjoner. Les mer her.

Julie Ravlo
Seniorrådgiver internasjonalt
Mob: +47 47 63 34 56
julie.ravlo@idrettsforbundet.no