internasjonalt arbeid.jpg

Internasjonal idrettspolitikk

Norsk idrett har en internasjonal posisjon som gir mulighet til å påvirke de internasjonale idrettsorganisasjonene og det verdigrunnlaget som styrer internasjonal idrett. Norsk idrett har også mulighet til å bidra i utviklingen av idrett og samfunn i andre deler av verden.

Idrettspolitisk dokument 2015-2019 har definert følgende mål for det internasjoanle arbeidet:

  • Folk-til-folk-samarbeidet i Barentsområdet skal styrkes og videreutvikles
  • NIF og særforbundene bør styrke sin innflytelse i internasjonale fora
  • Norsk idretts representanter skal arbeide for en åpen, inkluderende, demokratisk og dopingfri idrett preget av fair play, og at menneskerettighetene respekteres fullt ut
  • Det skal utarbeides et internasjonalt program med konkrete mål for idrettsorganisasjonens internasjonale engasjement i tingperioden

NIF er unik i internasjonal idrettssammenheng i og med at vi er én samlet paraplyorganisasjon for all organisert idrett i Norge og innehar rollen som idrettsforbund, olympisk komité, paralympisk komité, Special Olympics Norge og Norwegian Deaf Sports Committee. Vårt internasjonale nettverk er dermed relativt stort. En styrke ved den norske modellen er at man representerer én og samme organisasjon ved flere sentrale idrettspolitiske møtearenaer internasjonalt.

NIFs 55 særforbund bidrar internasjonalt gjennom idrettsaktiviteten, men også via idrettspolitisk deltakelse i sine respektive internasjonale organisasjoner. I internasjonal sammenheng besitter norske representanter omkring 300 internasjonale verv og posisjoner. Dette er roller og/eller posisjoner der det arbeides for å utvikle idretten internasjonalt, men også forbedre norsk idrett gjennom erfaringer man får utenfor landegrensene.

NIF oppdaterer seg til enhver tid på hva som skjer i den internasjonale idrettsverden. Dette er viktig fordi det internasjonale arbeidet påvirker idretten og aktiviteten som skjer i Norge. NIF har også som mål at nasjonalt arbeid om idrett og fysisk aktivitet skal være med å påvirke det internasjonale idrettsarbeidet.

NIF jobber systematisk og bevisst for å øke sin internasjonale innflytelse, blant annet ved å være representert i internasjonale idrettsorganisasjoner, -styrer og -komiteer. Dyktige representanter fra norsk idrett deltar jevnlig i ulike fora for å tilegne seg kunnskap fra internasjonale idrettskolleger, som igjen vil føre til økt kunnskap på nasjonalt nivå. Samtidig ønsker NIF å styrke sin posisjon internasjonalt ved å promotere NIFs organisasjonsmodell, Den norske toppidrettsmodellen og Barneidrettsbestemmelsene.

Når idrett blir brukt som et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk, er det NIFs rolle å sørge for at idrettens egne interesser og aktiviteter står i fokus.

Les mer om idrettens utviklingssamarbeid.

Norges idrettsforbund har tilknytning ved å være medlem eller ha relasjoner til mange internasjonale idrettsorganisasjoner. Organiseringen av paraplyorganisasjonen NIF (Norges idrettsforbund, Norges olympiske komité og Norges paralympiske komité, Special Olympics Norway og Norwegian Deaf Sports Committee) gjør at NIF er medlem i flere organisasjoner enn sine internasjonale kolleger. Grunnen til dette er at NIF er det eneste idrettsorganisasjonen i verden som har samlet de fem nevnte organisasjonene i én og samme paraplyorganisasjon. Dette gjør NIF spesiell i idrettssammenheng internasjonalt.

Samarbeid på globalt nivå
Den internasjonale olympiske komité (IOC) 
• Association of National Olympic Committees (ANOC)
• Den internasjonale paralympiske komité (IPC) 
• Special Olympics International (SOI)
• International Committee of Sports for the Deaf 
• Sportaccord 
• FN: United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP) 
• Idrettens utviklingssamarbeid

Samarbeid på europeisk nivå 
• De europeiske olympiske komiteer (EOC)
• European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) 
• Den europeiske paralympiske komité (EPC) 
• Special Olympics Eurasia 
• The European Deaf Sport Organisation 
• De europeiske olympiske komiteers EU-kontor (EOC EU Office) 
• European Commission, Sport Unit 
• Idrettens barentssamarbeid (Barents Sports)

Samarbeid på nordisk nivå 
• Nordisk idrettssamarbeid (Nordisk møte) 
• Nordisk handicapidrettsforbund (Nord-HIF) 
• Nordiske særforbundssamarbeid

Andre samarbeidsorganisasjoner 
The International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS) 
The International Blind Sport Federation (IBSA) 
International Sports Federation for People with an Intellectual Disability (INAS-FID)

For å kunne delta aktivt på en hensiktsmessig måte i det internasjonale idrettssamarbeidet, må den internasjonale kompetansen i Norge økes.

For at norsk idrett skal utvikle internasjonal kompetanse har NIF opprettet det internasjonale skoleringsprogrammet ”Nordic International Leadership Education”. I tillegg til dette programmet sender NIF representanter til Det internasjonale Olympiske akademi (IOA). Det finnes også praktikantstillinger i internasjonale idrettsorganisasjoner hvor NIF kan være behjelpelige i en søknadsprosess.

NIFs internasjonale skoleringsprogram «Nordic International Leadership Education»: NIF arrangerer sammen med våre nordeuropeiske kolleger, Sverige, Danmark, Finland og Nederland et skoleringsprogram primært for representanter fra særforbundene. Skoleringsprogrammet består av et kurs- og kompetanseopplegg for å øke kunnskap om internasjonalt idrettsarbeid, samt utvikle en arena for å bedre samarbeidet mellom de ulike idrettene og personer som representerer Norden i internasjonale idrettsorganisasjoner. Et av målene med skoleringsprogrammet er å øke antall kandidater som kan stille sterkere og mer forberedt i kampen om internasjonale verv. Skoleringsprogrammet gir kursing i blant annet internasjonal kulturforståelse, internasjonal idrettspolitikk og idrettsorganisasjoner, lobbyvirksomhet, retorikk og språk. Den internasjonale skoleringen går over 1,5 år. Hver gang det er ny oppstart vil særforbundene motta en invitasjon med informasjon om søknadsprosessen. Les mer om Nordic International Leadership Education.

Det internasjonale olympiske akademi (IOA): Det internasjonale olympiske akademiet er basert i Olympia i Hellas, og skal formidle de olympiske verdier og den olympiske ånd. Hvert år sender NIF to representanter som har deltatt på Det norske olympiske akademiet til Det internasjonale olympiske akademiet i Hellas. Søkeprosessen finner sted hvert år i januar-februar. Les mer om IOA.

Idrettens fredskorps
Som deltaker i Idrettens fredskorps får du en unik praksiserfaring med internasjonalt arbeid. Du jobber for en av NIFs samarbeidspartnere i Zambia, Malawi og Botswana i 10 måneder. Her lærer du om organisasjonsarbeid og idrettsstrukturer, samt lederskap og kultur i praksis. Om du ønsker å forankre kunnskapen din i teori, kan du underveis i praksisen ta 60 studiepoeng på studiet "Idrett, kultur og utviklingssamarbeid" ved Norges idrettshøgskole.  Les mer om Idrettens fredskorps.

Internasjonale jobbmuligheter
Den internasjonale olympiske komités (IOC) hovedkontor i Lausanne (Sveits) utlyser av og til jobbmuligheter og praktikantstillinger. Les mer på IOC sine hjemmesider.

EOCs EU-kontor i Brussel (Belgia) utlyser av og til jobbmuligheter og praktikantstillinger. Praktikantstillingen jobber opp mot idrettsavdelingen i EU og europeiske idrettsorganisasjoner. Les mer her.

Julie Ravlo
Seniorrådgiver internasjonalt
Mob: +47 47 63 34 56
julie.ravlo@idrettsforbundet.no