NIF-4756.jpg

Ressurssider for internasjonale idrettspolitiske temaer

Her finner du overordnede idrettspolitiske tema som går igjen i de fleste internasjonale idrettsorganisasjoner. Store tema som er gjengangere på agendaen på mange generalforsamlinger/kongresser/møter er blant annet bærekraft, menneskerettigheter og godt styresett. I listen under finner du grunnleggende informasjon om ulike tema, samt henvisninger til ressurskilder som angår det aktuelle temaet. Det kan være ressurskilder både på norsk og engelsk. Vi håper dette kan være nyttige steder å lære mer om temaene og dermed tilegne seg et bedre grunnlag for å fremme et forslag, en sak eller en kampanje i deres internasjonale ledd på ett eller flere tema.

 

Hvilken rolle har Europarådet og EU-kommisjonen for idretten?  

I de ulike seksjonene nedenfor vil du blant annet bli henvist til Europarådets og EU-kommisjonen sine sider. For å få en forståelse av disse organisasjonenes relasjon til idretten, får dere en forklaring nedenfor. 

 

Europarådet:

Europarådet er en organisasjon grunnlagt på traktatbasis, bestående av 46 hovedsakelig europeiske medlemsland. Den primære rollen til Rådet er å ivareta og fremme prinsipper som menneskerettigheter, demokrati og rettsstatens idealer.

Siden 1970-tallet har Europarådet fremmet fair play og respekt i idretten, bekjempet korrupsjon og jobbet for å gjøre idretten trygg, etisk og tilgjengelig for alle. Dette arbeidet skal bidra til å skape inkludering og danne demokratiske samfunn som respekterer menneskerettigheter.

 

EU-kommisjonen: 

Europakommisjonen, også referert til som EU-kommisjonen, representerer en nøkkelinstitusjon i EU-systemet sammen med Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd. Det europeiske råd må ikke forveksles med Europarådet. Dette er to forskjellig institusjoner. EU-kommisjonens hovedoppgaver omfatter både utarbeidelse av saker og framlegg av forslag ovenfor Europaparlamentet og Det europeiske råd. Samtidig har den betydelig autonom beslutningsmyndighet. En vesentlig rolle for EU-kommisjonen er også å sikre at medlemslandene følger EUs lovgivning.

EU-kommisjonen er ansvarlig for politikk innen idrettsfeltet. Den fremmer også samarbeid og forvalter tiltak for å støtte fysisk aktivitet og idrett i hele Europa, spesielt gjennom Erasmus+ programmet.

EU-kommisjonen har tre hovedprioriteringer for idrett:

 1. Beskytte integriteten og verdier i idretten
 2. Sosioøkonomiske og miljømessige dimensjoner av idrett
 3. Fremme deltakelse i idrett og helsefremmende aktivitet

 

Les mer om EU-systemet og deres relasjon til idretten her: 

 

Internasjonale idrettspolitiske temaer

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer alle mennesker uavhengig av rase, kjønn, nasjonalitet, etnisitet, språk, seksuell legning, religion eller enhver annen status. Disse rettighetene inkluderer, men er ikke begrenset til, retten til liv, frihet, ytringsfrihet og arbeid.

Koblingen mellom idrett og menneskerettigheter kan ses i flere sammenhenger:

 1. Store idrettsarrangementer: Når land eller byer arrangerer store idrettsbegivenheter som eksempelvis OL og Paralympics eller Fotball-VM, blir det ofte satt fokus på vertslandets menneskerettighetssituasjon.
 2. Diskriminering i idrett: Historien viser flere tilfeller hvor idrettsutøvere er blitt diskriminert på bakgrunn av rase, kjønn, seksualitet, religion eller nasjonalitet. Menneskerettigheter sikrer at alle har rett til å delta i idrett uavhengig av bakgrunn.
 3. Idrett som en rettighet: Tilgang til idrett og fysisk aktivitet kan også ses som en menneskerettighet i seg selv. Dette fordi idrett kan bidra til fysisk og mental helse, sosialisering og personlig utvikling.
 4. Idrettsutøvere som talspersoner: Opp gjennom tidene har flere idrettsutøvere brukt sin plattform for å ytre seg relatert til menneskerettighetssaker. Dette kan være alt fra å protestere mot diskriminering til å fremme bevissthet om globale kriser.
 5. Beskyttelse av idrettsutøvere: Historien viser eksempler på idrettsutøvere som har blitt straffet eller forfulgt i sine hjemland grunnet sine ytringer eller handlinger relatert til menneskerettigheter. I slike tilfeller kan det internasjonale samfunnet og idrettsorganisasjoner spille en rolle i å beskytte og støtte disse utøverne.

For å sikre en positiv samhandling mellom idrett og menneskerettigheter er det viktig med bevissthet, utdanning og handling på både nasjonalt og internasjonalt nivå.Øverst i skjemaet

Her finner du viktige ressurser innen temaet idrett og menneskerettigheter:

Centre for Sport and Human Rights

Europarådets ressurssider for menneskerettigheter

Europarådets ressurssider for idrett og menneskerettigheter

IOCs ressurssider for menneskerettigheter

Bærekraft refererer til evnen til å opprettholde en balanse mellom sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn for å møte dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners muligheter til å møte sine behov.

Sammenkoblingen mellom idrett og bærekraft kan forstås på flere måter:

 1. Bærekraftig idrettsinfrastruktur: Bygging og vedlikehold av idrettsanlegg krever betydelige ressurser. Et viktig aspekt er derfor å redusere miljøavtrykket ved å bruke miljøvennlige materialer, energieffektiv teknologi og ved å implementere bærekraftige driftspraksiser.
 2. Grønne idrettsarrangementer: Store idrettsarrangementer, som eksempelvis OL og Paralympics eller verdensmesterskap i ulike idretter, har en betydelig innvirkning på miljøet spesielt mtp transport, energiforbruk og avfallshåndtering.
 3. Fremme av sunn livsstil: Idretten kan være en viktig plattform for å fremme sunn livsstil og bevissthet om miljøet. Ved å oppmuntre til fysisk aktivitet og bevissthet rundt bærekraft, kan idrettsorganisasjoner bidra til å fremme helse og miljøbevissthet.
 4. Sosial bærekraft: Idrett kan også spille en rolle i å fremme sosial inkludering og likestilling. Ved å gi alle, uavhengig av bakgrunn eller evner, muligheten til å delta i idrett, kan idretten fremme sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling.

 

I sum er idrett og bærekraft to områder som i økende knyttes tettere. Ved å integrere bærekraftsprinsipper i idretten kan vi bidra til å redusere miljøavtrykket, fremme sunn livsstil og jobbe mot en mer bærekraftig fremtid. Det kreves samarbeid mellom idrettsorganisasjoner, myndigheter, næringsliv og samfunn for å oppnå positive resultater på både idretts- og bærekraftsfronten.

 

Her finner du viktige ressurser innen temaet idrett og bærekraft:

As Sustainable As Possible (ASAP)

Olympic committees of Europe approaching carbon neutrality

Green champions 2.0 for sustainable sports events

Green sports hub Europe

Sport and Sustainability 

UN Global Compact 

UN Global Compact Norge

IOCs ressurssider for bærekraft

Europarådets ressursside for sosial bærekraft relatert til store idrettsarrangement

EU-kommisjonens ressursside om idrett og bærekraft

 

NIFs nettsider om Idrett og bærekraft

Likestilling, inkludering og ikke-diskriminering er viktige prinsipper i idretten som handler om å sikre at alle, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering eller andre forhold, har like muligheter til å delta i idrettsrelaterte aktiviteter på en rettferdig og inkluderende måte. La oss se nærmere på hvert av disse elementene:

 1. Likestilling i idrett, med hovedvekt på kjønnslikestilling: Kjønnslikestilling i idretten refererer til prinsippet om at menn og kvinner skal ha tilgang på like muligheter, rettigheter og ressurser i idretten. Dette innebærer eksempelvis samme tilgang til treningsfasiliteter, støtte, konkurranser og lederroller. Likestilling i idrett handler også om å bekjempe diskriminering og stereotypier som kan begrense det underrepresenterte kjønns deltakelse og suksess i idretten.
 2. Inkludering i idrett: Inkludering handler om å skape en idrettskultur der alle, uavhengig av deres bakgrunn eller forutsetninger, er velkomne til å delta. Dette inkluderer personer med ulike funksjonsevner, etniske bakgrunner, religioner, og seksuell orientering. Inkludering i idrett handler om å bryte ned barrierer og skape et miljø der alle har muligheten til å delta og trives.
 3. Ikke-diskriminering i idrett: Ikke-diskriminering refererer til prinsippet om at ingen skal bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering eller andre forhold. Dette inkluderer å bekjempe rasisme, homofobi, kjønnsdiskriminering, og andre former for diskriminering i alle aspekter av idretten, inkludert rekruttering, deltakelse, ledelse og konkurranser.

 

For å fremme idrett og likestilling, inkludering og ikke-diskriminering, kan idrettsorganisasjoner implementere politikk, programmer og tiltak som fremmer disse prinsippene. Dette kan eksempelvis være opplæring i mangfold og inkludering for forskjellige aktører i idretten, tilrettelegging for personer med funksjonshemninger, åpenhet for ulike kulturer, og kampanjer som oppfordrer til respekt og toleranse i idretten. Målet er å skape en idrettsbevegelse der alle kan delta og nyte fordelene og gleden av fysisk aktivitet uansett hvem de er.

Her finner du viktige ressurser innen temaet idrett og likestilling, inkludering og ikke-diskriminering:

ENGSO sine anbefalinger om inkludering av LGBTQI+ personer i breddeidrett er nå tilgjengelige på 10 språk

ENGSO sine ressurssider for likestilling

Europarådets ressurssider for kjønnslikestilling

Europarådets ressurssider for inkluderende idrett

EU-kommisjonens ressurssider for idrett og kjønnslikestilling

EU-kommisjonens anbefalinger for styrket kjønnsbalanse i idretten

EU-kommisjonens ressursside for sosial inkludering

EU-kommisjonens ressurside for antidiskriminering og vold i idrett

IOCs ressurssider for kjønnslikestilling

IOCs retningslinjer for transpersoners deltakelse i idrett

IOC sitt rammeverk for rettferdighet, inkludering og ikke-diskriminering basert på kjønnsidentitet og kjønnsvariasjoner

IOC sitt rammeverk for rettferdighet, inkludering og ikke-diskriminering basert på kjønnsidentitet og kjønnsvariasjoner (presentasjon)

IPCs ressurssider om klassifisering i paraidrett

IPC sitt nettkurs om klassifisering

 

 

Begrepet "trygg idrett" handler om en helhetlig tilnærming til idrettsdeltakelse som fremmer både fysisk og psykisk helse, sikkerhet og trivsel uten frykt for skade, mobbing, trakassering, overgrep eller diskriminering. Dette er spesielt viktig for barn, ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, men gjelder også alle aldersgrupper. Idrettsorganisasjoner, trenere, ledere, foreldre og deltakere har alle en rolle å spille i å fremme trygg idrett.

Dette innebærer flere aspekter:

 1. Fysisk sikkerhet: Det første og mest grunnleggende aspektet av trygg idrett er å sørge for at deltakerne er beskyttet mot skader. Dette inkluderer riktig opplæring i teknikker og sikkerhetsprosedyrer, bruk av riktig utstyr og fasiliteter, samt tilsyn for å unngå ulykker.
 2. Psykisk og emosjonell trygghet: Trygg idrett handler også om å skape et miljø der deltakerne føler seg trygge. Dette innebærer å motvirke mobbing, trakassering og diskriminering, samt å fremme en kultur der det å gjøre feil er en del av læringen.
 3. Beskyttelse mot overgrep: Å forhindre både fysiske og seksuelle overgrep, spesielt mot barn og sårbare deltakere, er en viktig del av trygg idrett. Dette innebærer innhenting av politiattester for trenere og ledere, retningslinjer for å melde fra om mistenkelige aktiviteter, og opplæring i å gjenkjenne og håndtere overgrep.
 4. Inkludering og likestilling: Trygg idrett handler også om å fremme mangfold, inkludering og likestilling. Det innebærer å ha et idrettstilbud for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn eller andre forhold, og å sørge for at alle deltakere behandles rettferdig og respektfullt.
 5. Medisinsk støtte og oppfølging: Det er også viktig å ha tilgjengelig medisinsk støtte og oppfølging for deltakerne i tilfelle det oppstår skader eller helseproblemer under idrettsaktiviteter eller som en konsekvens av idrettsaktiviteten.

Her finner du viktige ressurser innen temaet trygg idrett:

Safe Sport International 

Europarådets ressurssider for trygg idrett

IOCs ressurssider for trygg idrett 

NIFs nettsider om Trygg idrett

Idrettens integritet refererer til prinsippene som er grunnleggende for å opprettholde åpenhet, ærlighet, rettferdighet og etisk atferd i idretten. Dette inkluderer en rekke aspekter som fair play, antidopingarbeid, antikorrupsjon inkludert arbeidet mot kampfiksing og generelt det å sikre at idretten forblir en arena for en verdig og rettferdig konkurranse.

Her er noen viktige elementer relatert til idrettens integritet:

 1. Godt styresett: Dette omfatter ansvarlig styring og ledelse av idrettsorganisasjoner, inkludert kvalitetskrav som stilles for et velfungerende styresett, økonomisk åpenhet, innsynsrett, menneskerettigheter og fravær av korrupsjon og andre uetiske praksiser.
 2. Fair Play: Dette er ideen om at alle deltakere i en konkurranse overholder regler og konkurrere på en rettferdig og ærlig måte. Det innebærer å unngå juks samt det å behandle motstandere, medspillere, dommere og publikum med respekt og verdighet, selv i intens konkurranse.
 3. Antidopingarbeid: Bruk av forbudte stoffer eller metoder for å forbedre prestasjon, betraktes som en form for korrupsjon i idrett. Dette kan være organisert av individuelle utøvere, trenere, ledere eller organisasjoner.
 4. Anti-korrupsjonsarbeid: Korrupsjon i idrett refererer til ulike former for uetisk oppførsel, manipulasjon eller misbruk av makt og ressurser for å oppnå en gevinst. Dette kan involvere utøvere, ledere, trenere, dommere, idrettsorganisasjoner, sponsorer og andre aktører som er knyttet til idretten.
 5. Kampfiksing: Dette er når resultatet av, eller hendelser underveis, i en idrettskonkurranse er forhåndsbestemt, ofte i hemmelighet, av parter som har en påvirkning på konkurransen. Dette kan involvere utøvere, trenere, ledere eller dommere som tar imot en eller annen form for bestikkelse for å påvirke utfallet av en idrettskonkurranse.

 

Idrettens integritet er viktig ikke bare for å opprettholde troverdigheten og verdien av idrett som en kulturell og samfunnsmessig aktivitet, men også for å beskytte idrettsutøveres helse og sikkerhet og opprettholde tilliten til idrettsorganisasjoner og konkurranser. Når integriteten brytes, kan det føre til mistillit og skade for idretten som helhet.

 

Her finner du viktige ressurser innen temaet idrettens integritet:

The International Partnership Against Corruption in Sport 

IOCs ressurssider for integritet

Europarådets ressurssider for godt styresett

Europarådets ressursside for antikorrupsjonsarbeid i idretten

Europarådets ressursside for manipulering i idrettskonkurranser

EU-kommisjonens ressursside for kampen mot kampfiksing

 

Her finner du viktige ressurser innen temaet antidoping: 

WADA - Raising the game for clean sport 

World Anti Doping Code -  The Prohibited List

Europarådets ressurssider om antidopingarbeid

IOCs ressurssider for antidopingarbeid

IPCs ressurssider for antidopingarbeid