Gode råd på veien

Etikk trenger åpenhet og samtale. Det er ikke gitt at en etisk problemstilling har ett enkelt svar med to streker under. NIFs etiske råd, med leder Robert Mood i spissen, er klar for oppgaven.

– Knapt noen problemstillinger har bare ett svar, så diskusjonene våre dreier seg om ulike innfallsvinkler og mulig vekting av hensyn, sier Robert Mood, leder av etisk råd.

NIFs verdier, idrettsglede for alle og rettferdighet tolkes forskjellig avhengig av ståsted, perspektiv, preferanser og individuelle erfaringer. Det er etisk råds oppgave å utrede problemstillingene, og gi råd til både idrettslag og særforbund, men uten selv å fatte bindende beslutninger.

– For å håndtere etiske utfordringer trenger idretten åpne og engasjerte diskusjoner om etiske problemstillinger. Dette er viktig i alle deler av idretten og på alle nivåer, og må være et viktig mål i seg selv, sier Mood.

Etiske dilemma i idretten
– Etiske dilemma er nettopp dilemma fordi det kanskje ikke er mulig å ta hensyn til alle på en like god måte. Bruk av våre verdier som omsorg, trygghet og fellesskap blir viktig i og for idretten, fordi det må stilles krav til en selv og andre for å vinne, og hensynet til mennesker står på spill, fortsetter Mood.

– Det kan gjelde gutter og jenters, kvinner og menns, binære og ikke-binæres ulike tilgang til ressurser og til muligheter i idretten. 

– I rådets diskusjoner er det et mål å belyse en sak og et tema så godt som mulig. De etiske prinsippene som er viktig for den enkelte sak drøftes alltid i sammenheng med den faktiske saken, forteller Mood.

Hva gjør etisk råd?
NIFs etiske råd skal forvalte de etiske levereglene til organisasjonen og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Rådet rapporterer til Idrettstinget, og tar imot henvendelser og kan behandle saker fra Norges idrettsforbund, idrettskretser, særforbund, særkretser, idrettsråd og idrettsting.

Mens etisk råd nettopp gir råd, er det ting og årsmøter, styrer og administrasjoner som har ansvar for beslutningene om etikk og etiske spørsmål. 

– Etiske valg handler om bruk av grunnleggende verdier i ulike handlinger i idrettshverdagen. Barne-, bredde- og toppidrett er et samfunnsområde med mange og krevende etiske dilemma. Da er det viktig å ha gode beslutningsgrunnlag som utgangspunkt for vedtak og valg. Her ønsker vi å være en viktig ressurs og kunne gi noen gode råd på veien, avslutter Mood.

NTB_mP_4nisIPuQ kopi.jpg
Robert Mood leder NIFs etiske råd. Foto: NTB