Sportsånden tenker.

Etikk og etiske dilemma i idretten

Hva er et etisk dilemma?

Et etisk dilemma oppstår når man befinner seg i en situasjon hvor det er vanskelig å avgjøre hvilken handling som er rett og man har flere handlingsalternativer.

Vi står alle ovenfor etiske dilemmaer i hverdagen vår og tar mange beslutninger basert på etikk uten at vi nødvendigvis er bevisste på det.

Hvorfor er det viktig at vi jobber med etikk?

I idretten ser vi at vi har behov for å identifisere og gjøre gjennomtenkte valg når vi står ovenfor etiske dilemmaer.

Dette er viktig for at vi skal kunne handle i tråd med våre verdier og etiske leveregler, i møte med utfordringer som ikke nødvendigvis har ett rett svar.

Hvordan jobber vi med etikk?

I Norges idrettsforbund jobber vi med etiske spørsmål på flere ulike måter. To viktige utvalg som har spisskompetanse på tema og har som oppgave å bistå idretten i møte med etiske dilemma er NIFs etiske råd, oppnevnt av Idrettstinget, og Idrettsmedisinsk etikkutvalg, oppnevnt av idrettsstyret. Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund kan sende inn etiske dilemmaer og få hjelp til å utrede disse.

Det er oppnevnes også egne utvalg når idretten står overfor spesielt krevende spørsmål, og det er viktig med representativitet og habilitet. Eksempel på dette er Åpenhetsutvalget som levert sin rapport om kontrollrutiner og åpenhet i idretten i 2016, og Strømmeutvalget som levert sin rapport om strømming av barne- og ungdomsidretten i 2023.

Modell for etisk refleksjon

6-trinnsmodellen for etikkrefleksjon er utviklet for KS av Professor Rudi Kirkhaug ved Universitet i Tromsø i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo. Modellen er et godt verktøy når man i idretten skal svare på etiske spørsmål. Den gir en ramme for systematisk etisk refleksjon og bidrar til de som skal utrede en problemstilling lettere kan identifisere, reflektere over og håndtere vanskelige etiske utfordringer
i hverdagen.

Her er en forkortet og forenklet versjon av 6-trinnsmodellen:

1. Hva er den etiske utfordringen?
Før man kommer i gang er det viktig å identifisere det etiske dilemmaet. Er det ett eller flere etiske utfordringer i dilemmaet og hva er det? Kan du sette "bør", "kan" eller "skal" foran spørsmålet vil det være til hjelp. 

2. Hva er fakta i saken?
Hva slags faktagrunnlag finnes og er relevant for saken. Er det manglende fakta som gjør det vanskeligere å behandle dilemmaet?

3. Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser? 
Hvor mange og hvem blir egentlig påvirket av sakens utfall? Her kan man få hjelp til å se dilemmaet fra ulike perspektiv.

4. Hvilke verdier, prinsipper og lovverk aktualiseres? 
Er det noen verdier, rettigheter, prinsipper eller lovverk som er viktige. Hvis saken handler om norsk idrett, bør man ta hensyn til de etiske levereglene for eksempel.

5. Hvilke handlingsalternativ finnes? 
Her kan det idemyldres rundt ulike alternative løsninger eller handlingsvalg. Hva er mulig?

6. Helhetlig drøfting og vurdering av handlingsalternativene 
I helhetsvurderingen veier man de ulike handlingsalternativene opp mot hverandre. Her bør man prøve å knytte ulike
handlingsalternativer til berørte parters syn på saken, til konkrete
verdier, prinsipper og lover. Det er ikke sikkert at det er ett handlingsalternativ som skiller seg tydelig ut, men man har mulighet til å velge et av alternativene basert på de ulike hensynene.