Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Bestemmelser om barneidrett

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 1987. Idrettens barnerettigheter ble vedtatt i 2007 og sist revidert i 2019.

Les vår brosjyre om bestemmelser for barneidrett. 

Les vår engelske versjon om bestemmelser for barneidrett.

1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.

3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

4. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Se utdypning om barneidrettsansvarlig her. 

5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

6. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

Lovutvalgets uttalelse om "idrettsaktivitet i fullstendig privat regi"
Administrasjonen i NIF har bedt NIFs lovutvalg om å vurdere om deltakelse i konkurranser eller idrettsarrangementer er omfattet av barneidrettsbestemmelsene der deltakelse, eller tilretteleggelse for andres deltakelse, skjer i fullstendig privat regi.

Lovutvalget konkluderer med at barneidrettsbestemmelsene ikke vil være gjeldende i slike tilfeller. Samtidig uttaler NIFs lovutvalg at det vil være et vurderingsspørsmål hva som er «i fullstendig privat regi». Dette vil bero på en konkret vurdering fra det aktuelle organisasjonsleddet basert på de faktiske forholdene i en aktuell sak.

Samtidig vil NIF understreke at Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter bør være retningsgivende for barns trenings- og konkurranseaktivitet uavhengig av hvorvidt aktiviteten organiseres av organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund eller av andre. 
Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett er utviklet for å ivareta barns beste, og for å sikre en trygg og god barneidrett fri for press og resultatfokus.

Lovvutvalgets uttalelse fra oktober 2023 kan leses her:  Lovutvalgets protokoller 2023-2025