Norges idrettsforbund (NIF) ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler allidrett for barn, ungdom og parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartsstøtte og utviklingsstøtte til allidrett. I tillegg kan idrettslaget søke om spillemidler til utstyr for allidrett.

 • Idrettslaget kan søke om oppstartsstøtte én gang til én allidrett barn, én allidrett ungdom og én allidrett para. 
 • Idrettslaget kan søke om utviklingsstøtte én gang per kalenderår for hver av gruppene
 • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
 • Det gis ikke oppstarts- eller utviklingsstøtte til SFO/AKS (skolefritidsordning/aktivitetsskole), altså tilbud i regi av idrettslag eller allidretter som er en del av SFO/AKS.

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med allidrett for barn, ungdom eller allidrett med parautøvere. Idrettslag som ikke har mottatt oppstartsstøtte tidligere, kan søke om dette.

Beløpene er som følger:

 • Kr. 15.000,- for allidretter med færre enn 50 barn.
 • Kr. 18.000,- for allidretter med 50 barn eller fler.

Et idrettslag kan få tildelt oppstartsstøtte kun én gang for allidrett for barn, én gang for allidrett for ungdom og én gang for allidrett for paragruppe. 

Allidretter for barn, ungdom og parautøvere som allerede har mottatt oppstartsstøtte kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

 • Utvidelse i alderstrinn
 • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel flere idretter i årsplanen eller tilbud i et større geografisk område.
 • Inkludere barn med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov i en eksisterende Allidrettsgruppe
 • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere
 • Tilrettelegging av en utebasert Allidrett som tilbyr uteaktiviteter hele eller store deler av året
 • Gjenoppstart av Allidrett som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer.

Beløp:

 • Utviklingsstøtten er kr 10.000,-

 • Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets for kvalitetssikring og vurdering
 • Idrettskretsen innstiller søknaden til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" ut fra gjeldende kriterier
 • Innstilles søknaden til "trenger revidering", får idrettslaget en epost med kommentar fra idrettskretsen om hva som må utbedres i søknaden.
 • Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen.
 • NIF gjør den endelige innstilling til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" før en eventuell støtte betales ut.
 • Idrettskrets registrerer nye allidretter i idrettens database.
 • NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.
 • Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

Til søknad om oppstarts- og utviklingsstøtte må det legges ved en årsplan som viser aktivitet over 20 uker eller mer. 

Klikk her for mal for årsplan for allidrett barn og ungdom. 

Idrettslag med allidrettsgruppe kan søke om om spillemidler til utstyr via sin idrettskrets. Ordningen fungerer slik at man søker støtte innen frist i medio mars det påfølgende året for utstyr kjøpt inneværende år. Eksempelvis søker man i 2024 for utstyr som er kjøpt i 2023. 

Søknadsfrist for ordningen er i medio mars måned. 

Her ligger retningslinjer og søknadsprosedyre for spillemidler til utstyr. 

Allidretten skal være hovedbruker av utstyret. Følgende utstyr er godkjent for 2023 og 2024: 

 • Matter
 • Tjukkas
 • Benker
 • Hekker/hinder
 • Baller
 • Mål
 • Musikkanlegg (små, bærbare)
 • Treningsstige
 • Rokkeringer
 • Balanseelementer