Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. NIF er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her. Generalsekretæren i NIF er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av NIF, mens tilsvarende ansvar finnes hos de respektive organisasjonsledd (særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag) som behandler personopplysninger.

Hvilke behandlinger av personopplysninger gjør vi?

NIF behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som idrettens sentrale organisasjonsledd med idrettens sentrale databaser og i forbindelse med besøk på nettsider som www.idrettsforbundet.no og sider knyttet til våre digitale tjenester.

NIF og underliggende organisasjonsledd samler inn og behandler personopplysninger om medlemmer som er nødvendig for deres medlemskap og aktivitet i idretten. Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i norsk idrett.

Blant opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, familierelasjoner, betalingskrav, lisens/forsikring, påmeldinger til kurs og konkurranser, resultater, roller du har i idretten og annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet. Dersom du ikke registrerer deg selv gjennom Min idrett, blir dine opplysninger registrert av idrettslaget eller det organisasjonsleddet du har kontakt med. Fødselsnummeret ditt benyttes for å kunne oppdatere navn, adresse, postnummer, poststed, og kjønn fra Det Sentrale Folkeregisteret. Formålet med innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret er å sikre at dine opplysninger er korrekte og oppdaterte

NIF og underliggende organisasjonsledd behandler også personopplysninger for personer som registreres i idrettens sentrale systemer uten medlemskap. Det kan f.eks. være foresatt eller personer som påtar seg en rolle i idretten som ikke forutsetter medlemskap eller ansettelse. Dersom du ikke registrerer deg selv gjennom Min idrett, blir dine opplysninger registrert av idrettslaget eller det organisasjonsleddet du har din kontakt med. Fødselsnummeret ditt benyttes for å kunne oppdatere navn, adresse, postnummer, poststed, og kjønn fra Det Sentrale Folkeregisteret.

NIF ved Olympiatoppen behandler personopplysninger ifm. særskilte toppidrettsforhold som ulike søknader, fysiske tester og helseopplysninger. Helseopplysninger for toppidrettsutøvere registreres i henhold til samtykke og i samsvar med helselovgivningen.

For søknader og registrering av fysiologiske data ifm. tester m.v. kreves det samtykke av utøveren.NIF ved Olympiatoppen vil ikke behandle slike helseopplysninger om deg uten at du har gitt ditt samtykke.

Informasjonskapsler på nettsider ("Cookies")

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i en informasjonskapsel på din PC. Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Informasjonskapselen er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet.

NIF benytter analyseverktøy for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsidene. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden.

I forbindelse med rekruttering benyttes informasjonskapsler fra ReachMee for innsamling av statistikk fra besøkende med interesse for søknader til utlyste stillinger og karrieresider hos NIF. Besøksstatistikken samles i to typer informasjonskapsler. Den ene er aktivert for å kunne identifisere tilbakevendende besøkende og lagres i 24 måneder om du ikke selv velger å slette disse før. Den andre er aktivert for å kunne se hvordan besøkende navigerer på siden og lagres i 30 minutter. 

På NIF sine digitale flater finnes ulike digitale annonser. Annonseplattformen leveres av Adnuntius AS. Informasjon om bruken av annonser, lagres i informasjonskapsler på tilsvarende måte som ved bruk av våre nettsider. Informasjonskapselen slettes automatisk etter 30 dager og formålet er å kunne generere statistikk over besøk på annonseplattformen. Lagring og bruk av informasjonskapslene krever at den besøkende er informert og har akseptert dette. Du kan enkelt gå inn å godta/avslå bruk av informasjonskapsler på annonseplattformen her:

Jeg aksepter bruk av informasjonskapsler på annonseplattformen

eller

Jeg aksepterer ikke bruk av informasjonskapsler på annonseplattformen

Mer detaljert informasjon om hva som lagres i informasjonskapslene kan du lese her: Data Processing Agreement — Adnuntius

 

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev med aktuelle nyhetssaker og viktig informasjon fra NIF. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med nyhetsbrevene du har valgt å abonnere på. Det er kun din e-postadresse vi registrerer og som vi oppbevarer så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev.

Til utsendelse av nyhetsbrev benyttes Make som databehandler. Opplysningene som oppgis lagres i en egen database som driftes av Make og vil ikke bli videreformidlet til andre.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevene ved å klikke på «Meld meg av nyhetsbrev» nederst i nyhetsbrevene du mottar fra oss. Din e-postadresse vil da umiddelbart bli slettet fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet. E-postadressen vil også slettes dersom vi får tilbakemelding om at den ikke lenger er aktiv

 

NIF benytter Buypass AS som er underleverandør for NIFs løsning for brukertilgang/pålogging til idrettssystemene, og utleverer fødselsnummer, navn, mobiltelefon og e-postadresse i denne sammenheng.

NIF vil i forbindelse med OL utlevere basis personopplysninger for utøvere og støtteapparat til arrangøren av lekene i tråd med de krav som stilles til slik utlevering. Det rettslige grunnlaget for slik utlevering er at det er nødvendig for at NIF kan oppfylle sine avtaler med den enkelte utøver og medlem av støtteapparatet.

NIF utleverer personopplysninger til Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret for styre og ledelse i alle juridiske organisasjonsledd fordi vi er rettslig forpliktet til dette.

Utlevering av personopplysninger til forskning

NIF vil kunne utlevere personopplysninger til forskning, enten til prosjekter initiert og definert av NIF selv der det benyttes eksterne oppdragstakere, eller til eksterne prosjekter.

Det vil alltid sørges for at utleveringen har et gyldig grunnlag og ellers skjer i samsvar med personvernregelverket. Dette innebærer blant annet at det ikke utleveres mer opplysninger enn nødvendig og det skal være konkret og spesifikt angitt hva det er behov for. Videre vil opplysningene som benyttes i forskningen alltid anonymiseres eller avidentifiseres så fremt formålene med forskningen kan oppfylles på denne måten.

NIF behandler personopplysninger for å kunne utøve nødvendig personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, ferie/fravær, opplysninger om pårørende, utdannelse og stilling.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle ansettelsesavtalen med den enkelte.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos NIF (herunder idrettskretsene), Visse opplysninger vil oppbevares i en periode etter ansettelsesforholdet er avsluttet i henhold til det som er påkrevd av regnskapslovens oppbevaringsplikt. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling, med mindre vedkommende blir ansatt.

NIF beholder dine personopplysninger så lenge det trengs for de formålene som opplysningene er samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter. Dette betyr at NIF oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale og i henhold til krav om oppbevaringstid i lover og forskrifter. Oppbevaringsforpliktelsene vil variere i henhold til ulik lovgivning, også etter at ens aktive forhold til idretten er avsluttet. Eksempler på dette er i forbindelse med forsikring/lisens og bokføring av økonomiske transaksjoner, eller at en har idrettsresultater eller roller som innebærer behov for å ivareta historiske opplysninger. Før personopplysninger blir slettet vil det også være aktuelt å lagre disse i pseudonymisert[1] form for at idretten skal kunne bruke basisopplysninger som f.eks. kjønn, fødselsdato, poststed og idrett som grunnlag for statistisk analyse av f.eks. medlemsutvikling og frafall eller utvikling/endring i tillitsvalgte over tid.

 

Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med forskrift, samt EUs personvernforordning somgjelder som norsk lov. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven og personvernforordningens kapittel III. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene. 

Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger NIF foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i NIFs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv. Dette gjelder f.eks personopplysninger registrert i konkurranseaktivitet. Det gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Dersom NIF behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at NIF skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

NIF skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. NIF skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. NIF vil da slette dine personopplysninger med mindre NIF har hjemmel for å ivareta informasjon av hensyn til arkivformål i allmennhetens interesse eller i henhold til andre lovhjemler. Når du trekker ditt samtykke innebærer det at ditt forhold til idretten avsluttes, og at f.eks. roller og verv du har avsluttes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. For utlevering av data i slik form vil dette skje basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Henvendelser kan rettes til support@idrettsforbundet.no eller telefon 21 02 90 90.

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer eller NIFs overholdelse av personvernregelverket kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på datatilsynet