Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Forslag til kandidater til Idrettstinget i 2023

Idrettstinget avholdes i Bergen 2.-4. juni 2023. For å lykkes i arbeidet ønsker valgkomiteen innspill på kandidater fra alle organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen. Forslag bes fremmes innen 10. desember 2022.

I Idrettsstyret er president, 1. visepresident og fire styremedlemmer på valg. Av de seks medlemmene som velges inn i Idrettsstyret i 2023 må minimum én person være under 26 år per 31. desember 2023. Alle tillitsvalgte i øvrige utvalg og komiteer er på valg i 2023, unntatt Etisk råd som er valgt fram til 2025. 

Følgende utvalg og komiteer ligger innenfor valgkomiteens ansvarsområde til valget i 2023: Kontrollutvalget, Lovutvalget, Domsutvalget, Appellutvalget, Påtalenemnda og Kompensasjonskomiteen.

Valgkomiteen har utarbeidet et elektronisk kandidatskjema som består av to deler:

En del som forslagsstiller fyller ut i Enalyzer og en del som består av et egenerklæringsskjema (word) som fylles ut av kandidaten selv.

Forslagsstiller skal registrere sitt forslag til kandidaten i Enalyzer og legger ved kandidatens egenerklæringsskjema og ev. CV.

Etter valgkomiteens instruks utløper forslagsfristen 1. januar 2023. Av hensyn til valgkomiteens behov for å igangsette sitt arbeid så raskt som mulig bes det likevel om at forslag til kandidater fremmes innen 10. desember 2022. Dette gjelder alle organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen.

Oversikt over kandidater som ønsker gjenvalg