Tingsalen på Lillehammer 2019.
Tingsalen på Lillehammer 2019.

Behandling av innkomne forslag til Idrettstinget 2023

Her er prosessen rundt behandlingen av innkomne forslag til Idrettstinget 2023.

1. Innledning

Særforbund, idrettskretser, idrettsstyret og tingvalgte organer har forslagsrett til idrettstinget, jf. NIFs lov §§ 2-5 (5) og 3-2 (1). Forslag til idrettstinget må være sendt til idrettsstyret senest 4 måneder før tinget holdes, men kan endres, trekkes eller slås sammen med andre innkomne forslag innen 10 uker før tinget, jf. NIFs lov § 3-3 (2).

2. Oversendelse av forslag til NIF

Forslag skal sendes til følgende e-postadresse idrettstinget@idrettsforbundet.no senest 2. februar 2023.

Forslagsstiller oppfordres til å benytte standard forslagsmal. Maler og tilhørende veiledning finnes på NIFs hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2023/artikler/tips-og-rad-ved-forslag-som-fremmes-til-idrettstinget/

Alle forslagsstillere vil motta et automatisk svar på e-post når forslaget er mottatt. Dersom det ikke mottas et slikt svar, bør forslagsstiller kontakte NIF for å undersøke om forslaget er mottatt.

3. Innkomne forslag publiseres på NIFs hjemmeside

Alle innkomne forslag vil bli publisert på NIFs hjemmeside.

Ettersom det er anledning til å endre, trekke og slå sammen forslag inntil 10 uker før Idrettstinget, vil den publiserte listen over de innkomne forslagene være foreløpig frem til 24. mars 2023.

4. Behandling av de innkomne forslagene

4.1 Lovendringsforslag

NIF vil oversende alle innkomne lovendringsforslag til NIFs lovutvalg, som vil vurdere om forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. Dersom lovutvalget har merknader, vil lovutvalgets uttalelse bli meddelt forslagsstiller.

Dersom flere forslagsstillere foreslår endringer i den samme bestemmelsen, eller foreslår vedtak som tematisk berører andre innkomne forslag, vil dette bli meddelt forslagsstillerne, slik at disse kan vurdere om de ønsker å samles om et felles/omforent forslag.

4.2 Øvrige forslag  

NIF vil oversende alle forslag, også lovendringsforslag, til kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig. Eventuell uttalelse fra kontrollutvalget vil bli meddelt forslagsstiller.  

Dersom flere forslagsstillere har forslag til vedtak som fremstår som like, vil dette bli meddelt forslagsstillerne, slik at disse kan vurdere om de ønsker å samles om et felles/omforent forslag.

5. Reviderte forslag må sendes inn senest 10 uker før tinget, dvs. senest 24. mars

Forslagsstillere som ønsker å trekke forslaget, endre forslaget eller slå forslaget sammen med et annet innkommet forslag, må sende revidert forslag til idrettstinget@idrettsforbundet.no innen 24. mars.

6. Endelige forslag publiseres på NIFs hjemmeside

En ny oversikt som viser samtlige og endelige forslag til Idrettstinget, vil bli publisert på NIFs hjemmeside etter 24. mars.