NIFlogo1920.jpg

Opphever forbud mot simulert høyde

Idrettstinget vedtok å avvikle forbudet mot bruk av simulert høyde.

Idrettsstyrets forslag om å avvikle forbudet om å oppholde seg i simulert høyde ble i dag vedtatt på Idrettstinget. Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt av ekstraordinært idrettsting.

– Norske utøvere fortjener like konkurransevilkår som sine konkurrenter. Derfor støtter idrettsstyret forslaget fra Friidrettsforbundet om å fjerne det særegne forbudet mot bruk av simulert høyde. WADA tillater bruk av simulert høydetrening, og utøverne våre er helt tydelige på at de ønsker å oppheve forbudet. Vi skal følge det internasjonale regelverket på lik linje med resten av idrettsverden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettstinget sluttet seg til det opprinnelige forslaget fra Norges Friidrettsforbund om at forbudet i norsk idrett mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som forbudet mot bruk av høydehus) oppheves.

Idrettstinget støttet forslaget fra idrettsstyret om å nedsette en bredt sammensatt gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett. Disse retningslinjene skal sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. Retningslinjene skal hensynta norsk idretts etiske og verdimessige ståsted og retningslinjene skal være på plass før forbudet oppheves.