Tingdokumenter

Sakspapir ekstraordinært idrettsting 2021

Sakliste ekstraordinært idrettsting 2021

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene
Sak 2: Velge dirigenter
Sak 3: Velge protokollførere
Sak 4: Velge to representanter til å underskrive protokollen
Sak 5: Velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne saklisten
Sak 8: Godkjenne forretningsorden
Sak 9: Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som særforbund
    9.1 Regler for opptak av særforbund
    9.2 Opptak av to nye særforbund
    9.3 Opptak av Norges e-sportforbund

Sak 10: Behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget
    10.1 § 10-2 (2) – Utmelding – idrettslagets tap av medlemskap
    10.2 § 10-2 (2) – Utmelding – idrettslagets tap av medlemskap
    10.3 § 10-6 - Utmelding – Tap/fratakelse av medlemskap i idrettslag
    10.4 § 10-7 – Idrettslagsallianse
    10.5 § 14-6 – Bestemmelser om konkurranseforbud

Sak 11: Behandle forslag og saker
    11.1 Fullmakt til NIFs lovutvalg
    11.2 Fullmakt til idrettsstyret – midlertidige lovendringer i kapittel 11
    11.3 Instruks for NIFs valgkomité
    11.4 Arbeidsgiver og arbeidsleders ansvar
    11.5 Utgreiing om det skal søkjast om å arrangere Special Olympics World      Games vinter i Norge
    11.6 Arrangementsstrategi – idrett for utviklingshemmede
    11.7 Finansiering av idrettsrådene
    11.8 Idrettskretsene som egen budsjettpost på spillemiddelsøknaden
    11.9 Registrering av generelle trim- og mosjonsaktiviteter i norsk idrett
    11.10 Internasjonal strategi
    11.11 Retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett

Sak 12: Velge medlemmer til etisk råd og påtalenemnd
    12.1 Etisk råd
    12.2 Påtalenemnd

Sakspapir ISF-ting

Sakliste ISF-ting

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge to personer til å føre protokollen
Sak 4: Velge to personer til å undertegne protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Behandle beretning for tingperioden
Sak 8: Behandle regnskap med revisors beretning
Sak 9: Behandle langtidsplan og -budsjett
Sak 10: Behandle forslag til endring av vedtektene
Sak 11 Behandle andre forslag
Sak 12: Engasjere revisor
Sak 13: Velge styre
Sak 14: Velge ledere fra de regionale leddene for å lede regionleddet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne ledere
Sak 15: Velge valgkomité
Sak 16: Velge kontrollkomité