1. visepresident Kristin Kloster Aasen og idrettspresident Tom Tvedt var to av 55 tilhørere da Kari Fasting snakket om hvordan man skal lykkes med å rekrutere flere kvinner til norsk idrett. Foto: Geir Owe Fredheim
1. visepresident Kristin Kloster Aasen og idrettspresident Tom Tvedt var to av 55 tilhørere da Kari Fasting snakket om hvordan man skal lykkes med å rekrutere flere kvinner til norsk idrett. Foto: Geir Owe Fredheim

Mange kvinner i styrer og stell - men få på toppen

Ferske tall viser at det prosentvis er mange kvinner i norsk idretts styrer. Situasjonen er tilnærmet lik når det gjelder ansatte i særforbund og i Norges idrettsforbund. Kvinnene glimrer derimot med sitt fravær på toppen i norsk idrett.

I dag arrangerte Norges idrettsforbund et seminar med tema om hvordan få flere kvinner inn i trener- og lederroller i norsk idrett. Av 55 påmeldte til seminaret var hele 42 personer kvinner, noe som viser det faktum at situasjonen ikke er så aller verst når det kommer til antall kvinnelige ansatte i Idrettsforbundet og i særforbundene.

- Ferske tall viser at kvinnene utgjør 41 prosent av de ansatte i Idrettsforbundet med idrettskretsene og særforbundene er kvinner. I NIF sentralt utgjør kvinnene 46 prosent, i idrettskretsene er det 55 prosent kvinner, mens kvinner utgjør 35 prosent av ansatte i særforbundene.

Også i styrene er kvinnene godt representert. I Idrettsstyret er det 43 prosent kvinner, i særforbundene er det 41 prosent, mens det i idrettskretsene er 48 prosent kvinner i styrene. Samlet gir dette et resultat på 43 prosent.

Bra sammenlignet med andre
- Sammenlignet med andre internasjonale idrettsorganisasjoner så er dette veldig bra tall. Situasjonen er derimot en annen når det kommer til antall kvinnelige ledere i norsk idrett. I 19 idrettskretser er det kun fire kvinner som er ledere og syv kvinner som er organisasjonssjefer. Av 54 særforbund er det kun syv kvinnelige presidenter og 11 som er ansatt som generalsekretær, fortalte Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Undersøkelsen viser også at det er får idrettskretser og særforbund som gjennomfører ulike tiltak for kjønnsbalanse i form av tydelige virksomhetsplaner, egne jenteprosjekter, gratis trenerkurs for jenter, mentorprogram eller lignende.

Ikke kjønnsintegrering i norsk idrett
Kari Fasting, professor emeritas ved NIH, var gjesteforeleser under seminaret. Hun sier at Norge er blant de fremste nasjonene når det gjelder å ha kvinnelige styremedlemmer i særforbundene, men at vi henger langt bak når det gjelder å ha kvinnelige ledere og trenere i norsk idrett.
- Det er veldig positivt at norsk idrett tar tak i dette, men det er samtidig trist fordi det viser at det er nødvendig med særtiltak – som igjen beviser at vi ikke har kjønnsintegrering i norsk idrett, sier Fasting.

- Hva tror du årsaken er til dette?
- Jeg tror det har noe med viljen til gjennomføring å gjøre – og viljen til å sette av ressurser til å følge opp dette arbeidet. Jeg tror man må ha noen personer som jobber helt konkret med disse spørsmålene og har det overordnede ansvaret for å følge opp. Sentralt i norsk idrett må man gjennomføre seminarer, etablere ulike møtepunkter og opprette et nettverk for å få til en endring. Økonomiske midler på må plass for å få til dette, forteller Fasting, som sier hun tror på endring – men ikke med det første:

- Det endelige målet må være at slike særtiltak som dette ikke lenger er nødvendig, og den prosessen tar nok tid. Vi må se fremover i et tiårsperspektiv, sier Fasting.

Saken fortsetter under bildet. 
Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund, ønsker innspill fra særforbund og idrettskretser på hvordan vi sammen skal lykkes i å rekruttere enda flere kvinner i trener- og lederroller. Foto: Geir Owe Fredheim 

Ønsker innspill innen 1. juni
- Idrettspolitisk dokument er tydelig og sier at vi skal ha flere kvinnelige trenere og ledere i norsk idrett. Gjennom deltagelse på konferansen European Women and Sport i Stockholm i april fikk deltagere fra både særforbund og NIF sentralt nyttige innspill til dette arbeidet. På møtet i dag fikk vi en gjennomgang av hva norsk idrett har gjort tidligere på området, og nå ber vi om innspill fra særforbund og idrettskretser. Noen innspill kom i dag på møtet, blant annet å inkludere arbeid med kjønn i et helhetlig mangfoldsarbeid, og vi håper at mange kommer med innspill i tiden frem til 1. juni. Det vil komme særlige tiltak på dette området i 2017 og 2018, sier Anja Rynning Veum avslutningsvis.

Innspill til veien videre for å øke antall kvinnelige ledere og trenere i norsk idrett sendes til kari.vanebo@idrettsforbundet.no

Les også: Hvordan få flere kvinner i trener- og lederroller