avslutningseremoni.jpg

Kort frist på detaljerte spørsmål. Derfor kunne vi ikke svare VG

VG har i dag publisert en sak om NIF og Oslo kommunes kjøp av tjenester i forbindelse med prosjektet «Norway House» under OL i Sotchi. Saken går tilbake med spørsmål til 2013 og 2014. NIF fikk i går kveld kl 18:01 en rekke detaljerte spørsmål, hvor VG satte en tidsfrist for svar på spørsmålene til kl 21.00 samme kveld.

NIF har alltid gitt VG svar på sine spørsmål og ønsker også å gi gode og grundige svar på disse, som ble stilt i går kveld slik at saken blir godt opplyst. Imidlertid er dette en sak som berører spørsmål som er nærmere tre år gamle, og så detaljert at NIF må gå tilbake i sine arkiver for å finne svar på de spørsmålene VG stiller. Fordi dette er langt utenfor ordinær arbeidstid - og da de ansatte var gått hjem lenge før spørsmålene fra VG kom til NIF - hadde vi ikke muligheter til å gjøre dette i går kveld.

Veiviseren til vær varsom plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse slår fast at man skal ha en rimelig tidsfrist til å kunne besvare spørsmål og påstander. Etter vår mening er ikke den fristen VG har gitt oss i henhold til gjeldende presseetikk.

Vi har derfor i går kveld overfor VG påpekt at publisering av artikkelen, uten at vi har fått tilstrekkelig tid til å avgi svar, er et brudd på god presseskikk.

Når VG velger å publisere artikkelen uten at vi har fått gitt grundige og opplysende svar på spørsmålene til VG, velger vi helt åpent å gjøre våre medlemmer og andre oppmerksom på dette forholdet når VG har valgt å publisere artikkelen.

Ønsker man å gå grundigere inn i vår korrespondanse med VG, finnes hele vår korrespondanse her:

Les Idrettsforbundets e-post-korrespondanse fra 17. feb - 9. mai

Les Idrettsforbundets e-post-korrespondanse fra 10. mai til 19. mai

Les også: Informasjon om OL i Sotsji og Norway House

Les årsrapport for 2014

Evalueringsrapport norske OL/PL-prosesser

Tirsdag 24. mai publiserer Idrettsforbundet sine svar på de spørsmål som VG har stilt 23. mai: 

E-post fra VG:

Jeg har tall på Norway House, nedbrutt på konkrete poster. Spørsmålene gjelder dette. Det er ønskelig med et TV-intervju. Til orientering: Vi planlegger publisering av sak i morgen, tirsdag.

Norges idrettsforbund ved informasjonsrådgiver Geir Owe Fredheim svarer VG:

Inge Andersen vil svare deg i løpet av ettermiddagen i dag.

Ny e-post fra VG:

Og for ordens skyld: Kan gjerne ta det på telefon, dersom Inge er utenbys.

VG sender deretter nye spørsmål på e-post:

Hei Inge,
Har i flere dager forsøkt å få et intervju med deg på VGTV, som gjør at dere sparer tid og sikrer at gjengivelsen av sitater blir helt presis. Har dessverre fått forståelse av at du ikke ønsker dette. Derfor kommer spørsmålene i stedet på epost, som dere har bedt om. Selv om det rett nok må være mer tidkrevende for dere.

Dette gjelder altså Norway House, der du har signert papirene jeg er i besittelse av.
Frist for å svare, dersom dere ønsker å komme til orde i denne saken, er klokken 21 i kveld. Altså om tre timer.

Det er ønskelig å gjøre dette på telefon, slik at det er anledning til å stille oppfølgingsspørsmål. Dersom dere ikke ønsker dette heller, ser jeg gjerne at spørsmålene besvares enkeltvis, og ikke som ett langt svar.
Med vennlig hilsen,
Anders, VG

1. Hvordan vil du beskrive prosessen, mellom NIF og Jet Set Sports, som ledet frem til prisfastsettingen på de ulike postene knyttet til utgiftene på Norway House?
2. Stemmer det at du reiste til New York og sluttførte avtalen høsten/vinteren 2013? Var flere representanter fra NIF, eller andre, med på reisen?
3. Det ble budsjettert med 80 gjester per dag, totalt 1360, i Norway House. Gjestene ble ifølge regnskapet servert mat og drikke til en verdi av 420 dollar per person. Hva tenker du om denne prisen?
4. Jet Set Sports fikk et administrasjonsgebyr på 150.000 dollar. En «project manager» fikk 80.000 dollar, mens vedkommende sin assistent fikk 60.000 dollar. Det ble også betalt et «konsulenthonorar» på 50.000 dollar. Hva tenker du om disse utgiftene?
5. Hva synes du generelt om pengebruken på Norway House, sett i ettertid?
6. Hvem var «project manager» og «assistant project manager» i Norway House: Ansatte i Jet Set Sports?
7. Det skal i NIF-regi ha blitt ført en oversikt over gjestene som besøkte Norway House under Sotsji-OL. Kan vi få se denne oversikten?

23. mai svarer Norges idrettsforbund ved ass.gensek Øystein Dale:

Hei Anders.

Viser til mail av kl. 18:01. Dine spørsmål er så omfattende og detaljerte at de krever at vi går tilbake til våre arkiver og annen dokumentasjon.
Det har vi ikke mulighet til å gjøre innenfor den tidsfristen VG gir og det er heller ikke praktisk mulig for oss å hente medarbeidere som vil gjøre dette nå.
Vi vil kunne gjøre dette innenfor arbeidstiden i morgen og vil komme tilbake med svar på spørsmålene du stiller da.

I veiviseren til VVP punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse slås det fast at man skal ha en rimelig tidsfrist til å kunne besvare spørsmål og påstander. Den fristen du gir oss er ikke tilstrekkelig, i henhold til gjeldende presseetikk.

Vi gjør deg derfor oppmerksom på at vi vil anse en publisering av artikkelen uten at vi har fått tilstrekkelig tid til å avgi svar som et brudd på god presseskikk.
Dersom VG likevel velger å publisere saken slik du antyder, vil vi ikke ha fått tilstrekkelig tid til å svare, og vi vil ikke kunne bidra til å opplyse saken. Vårt svar vil i så fall være:
VG har kl. 18.01 mandag presentert oss for en rekke omfattende og detaljerte spørsmål knyttet til Norway House under OL i Sotsji. Samtidig ga avisen oss en frist til kl. 21.00 samme dag på å besvare disse spørsmålene.

Det var umulig for Norges Idrettsforbund og finne fram nødvendig informasjon og dokumentasjon innen denne tidsfristen. Dette har vi gjort VG oppmerksom på og sagt at vi vil kunne besvare spørsmålene i løpet av morgendagen. Vi har også gjort VG oppmerksom på at dersom VG publiserer en sak uten at vi er gitt anledning til å finne fram nødvendig dokumentasjon vil dette være brudd på god presseskikk.

Norges Idrettsforbund legger alltid vekt på å besvare henvendelser fra media. Det har vi også gjort og vil fortsette å gjøre overfor VG. Dette betinger imidlertid at VG etterlever presseetikken og gir realistiske tidsfrister for våre svar.

Når det gjelder din henvendelse angående Inge Andersen og TV-intervju:
Vi vil først understreke hva vi mener er NIFs og Inge Andersens forpliktelser i forhold til VG og andre medier. Det er å svare på alle spørsmål som måtte bli stilt, innenfor en rimelig tidsfrist. Dette er en forpliktelse vi tar på alvor. Vi har prøvd å gjøre dette også i den etter hvert omfattende kommunikasjonen med VG rundt forhold knyttet til OL i Sotsji. Hvordan vi gir våre svar, vil variere ut fra vår tilgjengelighet, sakens karakter og andre forhold som er ulike fra sak til sak. Generelt vil vi prøve å imøtekomme medias ønsker om den intervjuform media foretrekker, men vi vil ikke alltid innfri disse ønskene.
Vår generelle policy omfatter selvsagt også VG, og i andre saker vil vi prøve å legge til rette for å imøtekomme VGs ønsker. Denne konkrete saken, og VGs ønske om et TV-intervju med Inge Andersen, vil vi imidlertid håndtere annerledes. Grunnene til dette er flere, og vi har opplyst deg om dem tidligere.

• Som din e-post av 23.05 kl. 18.01 viser, så er VGs spørsmål har til dels vært omfattende og detaljerte, og vi har hatt behov for å sikre oss at alle fakta som formidles fra oss blir korrekt gjengitt. Vi har derfor valgt å svare skriftlig.
• Vi ønsker å sikre at imøtegåelsesrett blir benyttet til å adressere det som er viktig for oss. Skriftlige svar er for oss en måte å oppnå dette. Samtidig minker det risikoen for misforståelser, feilgjengivelser og selektiv utvelgelse fra våre svar.
• For NIF er det viktig å kunne dokumentere overfor tillitsvalgte, vår øvrige organisasjon og andre interesserte den kommunikasjonen som har vært mellom VG og NIF. Gjennom skriftlige besvarelser blir dette behovet ivaretatt, med tanke på en mulig publikasjon på våre hjemmesider etter en eventuell publisering fra VGs side.
Vi er beredt til å besvare alle konkrete spørsmål VG måtte ha, både til NIF og til Inge Andersen personlig, men at disse fremsettes skriftlig med en rimelig tidsfrist som gjør dem mulig å besvare innenfor vanlig arbeidstid.

23. mai sender VG følgende svar:

Hei Øystein,
Hører at du har snakket med Steiro på telefon.
Dersom dere vil svare på spørsmål, har dere fortsatt litt tid.
Jeg understreker at det ikke er forventet at dere kjenner detaljer på hvem som var project manager, og slikt. Men summene stemmer, da disse papirene stammer fra Norges Idrettsforbund selv. Inge Andersen har også navnet sitt på papirene. Det bør derfor være greit å kunne kommentere på et generelt grunnlag, om ikke annet.
Hører eventuelt fra dere.

23. mai sender ass.gensek i NIF, Øystein Dale, følgende e-post til VG:

Hei Anders.
Det er riktig at Steiro ringte meg tidligere i kveld.
Spørsmålene dere har stilt gjør det nødvendig for oss å gå tilbake og sjekke i våre arkiver.
Du stiller konkrete spørsmål om forhold som ligger mer enn tre år tilbake i tid og vi ønsker å svare korrekt og grundig på disse.

Det har vi ikke mulighet for nå langt utenfor normal arbeidstid.
Som sagt vil vi kunne gjøre dette i løpet av morgendagen.
Jeg antar at dette er en sak som ikke er utsatt for konkurranse fra andre medier, og at den eneste risikoen VG utsetter seg for ved å vente med saken ett døgn er at våre svar blir korrekte og grundige.
Dersom VG mot formodning velger å publisere saken uten svar på spørsmålene som er stilt, ber jeg om å få beskjed.

Ny e-post fra VG 23. mai.

Hei igjen,

La meg først av alt understreke at disse avgjørelsene tas over mitt hode, sånn at Steiro kanskje er rett mottaker for din frustrasjon. Siden du også har diskutert med ham på telefon i kveld, foreslår jeg at du enten ringer ham i morgen på nytt, eller tar kontakt på gard.steiro@vg.no. Det er nok mest «riktig».

Oslo kommune ble kontaktet ikke lenge før dere. Dette er en nedlagt kommunal etat, som likevel maktet å svare i løpet av kvelden.

Hadde vært fint om den administrative toppsjefen i NIF hadde vært tilgjengelig for ordinære intervjuer, det hadde jo gjort alt langt enklere. Eposten min var også adressert Inge, selv om du svarer for ham. Jeg vet ikke hvorfor det er slik.

Men som sagt: Ta gjerne dette med Gard eller andre i morgen. For øvrig svarer jeg alltid på telefonen, så ikke nøl om det skulle være noe annet. Enten offisielt eller mer «uoffisielt».

Foretrekker som sagt telefon, da det vil spare NIF og VG for tid – fremfor lange eposter frem og tilbake.