avslutningseremoni.jpg

Ny e-post-korrespondanse med VG

Norges idrettsforbund legger ut alle svarene på spørsmål som VG stiller Norges idrettsforbund i forbindelse med åpenhetssaken. I dag offentliggjør NIF hele e-post-korrespondansen i tidsperioden fra 10. mai til 19. mai i år. Idrettsforbundet har til enhver tid svart på de spørsmålene som har kommet. Derfor anser NIF det viktig at svarene er åpne og tilgjengelig for alle.

Se også hele Idrettsforbundets e-post-korrespondanse med VG i perioden 17. februar - 9. mai.

10. mai stiller VG følgende spørsmål:

Etter innspill virker det nå, med forbehold om at jeg kan ta feil, som om tallene dere ga meg er feil. At summen på tilleggstjenestene ikke ble ca. 596.000, men mer rundt 735.000 kroner.

Forklaring:
For å finne frem til deres egen sum på 593.130 kroner for rom+tilleggstjenester, har dere – så vidt jeg kan forstå - åpenbart delt Oslos faktura på 355.878 kroner på 3 (rom) og ganget med 5 (rom) for å finne NIFs sum. Da kommer man frem til det tallet.

Men dette er noe annet enn å trekke to avbestilte rom (2100 kroner natten X 2 rom X 21 netter) = 88.200 kroner fra det opprinnelige tilbudet fra Jet Set Sports. Dere skriver jo at avtalen om tilleggstjeneste sto ved lag tross færre rom, og at det da ble to færre rom å dele disse utgiftene på. Ergo skal ikke disse nedjusteres.

Da blir regnestykket, mener jeg:
Opprinnelig tilbud: 196.092 dollar eller 1,17 mill. kroner. Trekk fra to rom i 21 dager, altså 88.200 kroner.

Det gir totalkostnad for åtte rom og tilleggstjenestene på 1.088.352 kroner. Delt på 21 dager blir totalprisen for tjenester og overnatting da 51.826 kroner per dag. Det blir 6478 kroner for hvert av de 8 resterende rommene.

Trekker vi fra romprisen på 2100, sitter vi da igjen med tilleggstjenestenes pris på 4378 kroner. Ikke 3548, som NIF har oppgitt til meg. Og 4378 X 8 rom X 21 dager = 735.552 kroner.

Er tallknuseren du brukte enig med meg? Litt pinlig med feil for meg også, og vil ha det korrekt.

10. mai sender informasjonsrådgiver i NIF, Geir Owe Fredheim, følgende e-post til VG:
Vi ber om at VG umiddelbart retter opp feilen i tittelen i nettsaken om Sotsji-regninger. Dere skriver at «politikere rystet over ny informasjon…». I artikkelen kommer det frem at det er én politiker som reagerer på regningene. Gi meg beskjed så snart dere har rettet opp.

10. mai svarer VG:
Hei, vi har snakket med flere politikere – som reagerer. Men i saken er det rett nok bare én som uttaler seg. Har valgt å fjerne politikere fra tittel.

11. mai svarer Norges idrettsforbund, ved assisterende generalsekretær Øystein Dale, på henvendelse fra 10. mai:
De tallene vi har opplyst til deg tidligere, er de som gjelder. Jeg kan forstå din forvirring, hvis du legger de to faksimilene som ble publisert i VG 10. mai til grunn.

Den første (fra Jet Set Sports) på 196 000 dollar er, som du skriver, det opprinnelige tilbudet på rom og tilleggstjenester.

Den andre faksimilen viser det Oslo kommune faktisk betalte.

Fakturaen fra NIF til Oslo kommune er den endelige prisen som ble betalt av Oslo kommune for tre rom + beskrevne tilleggstjenester i 21 dager. Fordelt pr. rom viser det døgnutgiftene som både NIF og Oslo kommune betalte pr. rom. Årsaken til endringene fra det opprinnelige tilbudet, er bytte av hotell. Det nye hotellet var billigere enn det opprinnelige, så her ble det en besparelse. Samtidig gikk Oslo kommune ned fra fire til tre rom, og Lillehammer kommune tok ikke det rommet de opprinnelig etterspurte. Derfor måtte utgiftene for de øvrige tjenestene i tilbudet deles på færre rom (3 til Oslo kommune, 5 til NIF).

Sluttregnestykket ble da som vi har opplyst deg om tidligere: Totalt kroner 5 648 pr. døgn for rom inkl. alle beskrevne tilleggstjenester. Av dette utgjorde selve rommet inkl. frokost kroner 2 100. De øvrige tjenestene utgjorde kroner 3 548 pr. rom pr. døgn. Dette gjaldt både for Oslo kommune og for NIF, og Oslo kommune ble viderefakturert i henhold til dette.

VG følger opp med nye spørsmål 11. mai:

Takk for prat i dag.

Se vedlegg. Spørsmålet du ba om å få måtte komme tilbake til, var altså følgende: - Hvorfor trekker man disse to summene (IOC-gebyrene dere slapp) fra regningen som går til Jet Set Sports? Hva har regningen til Jet Set Sports med dette å gjøre? Gebyret betales vel til IOC direkte, ikke Jet Set Sports?

Ellers har jeg renskrevet sitatene dine fra opptakeren. Det er jo ikke veldig mye, men alt vil likevel kke bli brukt om det blir sak.

Så da spør jeg bare deg: Foretrekker du å få alle sitatene så kjapt som mulig, for å få det ekspedert – eller vil du vente til sak er skrevet og se de sitatene som faktisk kan komme på trykk? Spør fordi jeg ikke vet hvordan timeplanen din ser ut. Rekker neppe skrive sak i løpet av noen korte formiddagstimer.

Norges idrettsforbund, ved assisterende generalsekretær Øystein Dale, svarer 11. mai:

Her følger mitt svar til ditt spørsmål i e-post av 11. mai 2016 kl. 00:18. Jeg ber om at dette svaret tas inn i sin helhet.

Når det gjelder ditt spørsmål til Inge vedrørende sitatsjekk - så foretrekker han å vente til en evt. sak er skrevet, og han kan forholde seg til det eller de faktiske sitater som kan komme på trykk.

Svar: Spørsmålet angående Norway House var en beslutning for søkerkomiteen for Oslo 2022. I søkerkomiteen var både ledelsen i etaten Oslo 2022 til stede, representanter fra politisk ledelse i både Oslo kommune og NIF/NSF, og NIFs administrative ledelse. Der var også representanter for de samarbeidende kommunene i søkerkomiteen.

Forslaget som ble løsningen for kostnadsfordelingen ble fremmet av Oslo kommune i en mail, hvor søkergebyret ble foreslått som en del av det helhetlige økonomiske oppgjøret. I denne sammenheng velger vi å vise til e-post fra Oslo kommune ved Knut Berge Øverdal til undertegnede med kopi til leder av etaten Oslo 2022, Eli Grimsby av 13. mars 2014 kl. 12:44. Der står det: "Oslo kommunes tilbud som ble sendt 11. mars på leie av 70m2 og inndekning av bevertning inntil 25 gjester pr døgn på Kr. 3.708.760 er Kommunens endelige tilbud. Vi vil presisere at dette tilbudet er gitt under forutsetning av at vi får kopi av leiekontrakten mellom Jetsetsport og NIF, og at vi får tilgang til et endelig regnskap for det Norske hus. Dette er et tilbud som kan forsvares i forhold til lov om offentlige anskaffelser, en leie utover dette vil medføre at Kommunen bryter regelverket. I tillegg til å dekke NIF sine utgifter i 2013 til "Candidature Acceptance Fee" er kommunen også villig til å dekke innbetalingen i 2014 på USD 500.000".

Å se disse to utgiftene i sammenheng for å hensynta anskaffelsesreglementet, var som man kan lese av mailen fra Knut Berge Øverdal av 13. mars 2014, et forslag fra Oslo kommune. Dette forslaget fra kommunen ble derfor fremlagt for Idrettsstyret den 14. mars 2014 (se åpen protokoll på idrettsforbundet.no), og styret fattet dagen etter mailen fra Øverdal og Oslo 2022 følgende vedtak:

1.       Idrettsstyret tar kostnadsfordelingen mellom partene knyttet til prosjektet ”Norway House” i Sotsji 2014 til etterretning.

2.       Idrettspresidenten gis fullmakt til å undertegne oversendelsesbrevet som skal følge CAP til IOC. CAP skal være IOC i hende pr. 14.03.2014.

NIF var opptatt av den helhetlige økonomiske løsningen. Denne løsningen, som ble foreslått av Oslo kommune for kostnadsdeling av Norway House, og som inkludert den såkalte IOC-avgiften, ga NIF betydelig budsjettmessig kostnadsreduksjon og et bedret økonomisk handlingsrom. IOC gebyrene, som Oslo kommune valgte å tilby NIF å betale i sin helhet, ga NIF alene en budsjettmessig forbedring på ca. kroner 2 millioner i 2014. Dette aksepterte Idrettsstyret som en samlet helhetlig løsning overfor Oslo kommune.

Som man kan lese av mailen fra Oslo kommune var det altså ikke NIFs forslag å inkludere IOC-avgiften i Norway House- regnskapet.

11. mai følger VG opp med nye spørsmål:

Først: Takk for svar på hotellene. Jeg skulle jo gjerne sett den faktiske fakturaen, men er innforstått med at dere ikke ønsker dette.

Så til mailen under. Takk for utfyllende svar, men kan ikke se et svar på spørsmålet mitt (med fare for at jeg bommer her): Hvorfor trekkes dette fra regningen til Jet Set Sports? Gebyr-fratrekkene står jo over «NIFs netto kostnad til Jet Set Sports etter kostnadsreduksjon». Jeg tror vi er enige om at IOC-gebyrene ikke betales til Jet Set Sports, men direkte til IOC. Da forstår jeg ikke hvorfor disse gebyrene gjør kostnaden til Jet Set Sports lavere (ref. foilen fra Gardermoen)?

Norges idrettsforbund, ved ass. generalsekretær Øystein Dale, svarer 12. mai:
Vårt svar på din oppfølging fra onsdag kveld følger som andre del av denne mailen. Vi om at dette gjengis i sin helhet, som svar på de spørsmål du har stilt.

Det følgende er ikke en del av dette svaret, men refleksjoner og vurderinger jeg ønsker å dele med deg på vegne av NIF:

Det har etter hvert blitt svært mange runder med spørsmål fra VG, svar og nye spørsmål rundt utgifter til hotell og andre utgifter i Sotsji, og også rundt økonomien knyttet til Norway House. Vi har prøvd å svare så raskt som mulig, ned på et svært detaljert nivå, og vært åpne om alle tall som er blitt etterspurt. Det som VG har publisert av korrekte tall og opplysninger, er det i hovedsak NIF som har tilveiebrakt. Vår opplevelse er at VG fremstiller sakene som at dette er opplysninger dere har gravd frem, mens det i realiteten er opplysninger dere har fått fra oss, uten motstand eller forsinkelse fra vår side.

Samtidig ser det ut for oss som om VG legger til grunn en mindre kritisk tilnærming til påstander fra personer i Oslo kommune enn dere gjør til faktiske opplysninger fra oss. På denne bakgrunnen er jeg opptatt av at det ikke skal herske tvil om at du underveis i prosessen gjentatte ganger er blitt informert om følgende:

•         Det var Oslo kommune som foreslo en løsning der søkergebyrene ble tatt inn som en del av kostnadsdelingen for Norway House. Da Oslo kommune foreslo dette (jfr. E-posten av 13. mars 2014) hadde vi ingen andre utestående økonomiske anliggender med Oslo kommune, og deres forslag var ment som, og ble oppfattet av oss som, en løsning på kostnadsdeling av utgiftene til dette prosjektet. Oslo kommune hadde ingen andre grunner til å foreslå at de skulle ta på seg utgifter på rundt to millioner kroner enn å få avsluttet denne saken på en tilfredsstillende måte for alle parter.

•         Disse opplysningene er ikke nye nå, og var heller ikke nye til møtet med særforbundene og idrettskretsene på Gardermoen 28. april 2016. Jeg antar at e-posten fra Oslo kommune ved Knut Berge øverdal, sendt 13. mars klokken 1244, er journalført hos dem. Der står det:

•         «Oslo kommunes tilbud som ble sendt 11. mars på leie av 70m2 og inndekning av bevertning inntil 25 gjester pr døgn på Kr. 3.708.760 er Kommunens endelige tilbud. Vi vil presisere at dette tilbudet er gitt under forutsetning av at vi får kopi av leiekontrakten mellom Jetsetsport og NIF, og at vi får tilgang til et endelig regnskap for det Norske hus. Dette er et tilbud som kan forsvares i forhold til lov om offentlige anskaffelser, en leie utover dette vil medføre at Kommunen bryter regelverket. I tillegg til å dekke NIF sine utgifter i 2013 til "Candidature Acceptance Fee" er kommunen også villig til å dekke innbetalingen i 2014 på USD 500.000".

•         Dette forslaget fra kommunen ble fremlagt for Idrettsstyret den 14. mars 2014 (se åpen protokoll på idrettsforbundet.no), og styret fattet på grunnlag av mailen fra Oslo kommune følgende vedtak:

1.       Idrettsstyret tar kostnadsfordelingen mellom partene knyttet til prosjektet ”Norway House” i Sotsji 2014 til etterretning.

2.       Idrettspresidenten gis fullmakt til å undertegne oversendelsesbrevet som skal følge CAP til IOC. CAP skal være IOC i hende pr. 14.03.2014.

•         Denne forståelsen av det økonomiske og budsjettmessige forholdet relatert til oppgjøret mellom Oslo kommune, NIF (og Lillehammer kommune) for Norway House har vært kommunisert av styret i NIF i møte den 19.mars 2014 med særforbundene og Idrettskretsene. Det samme ble gjort i møtet den 28. april 2016.

Vi håper dette er informasjon som vil fremgå av saken, og som gjør at misforståelser knyttet til prosess, til hvem som tok initiativet til løsningen, og til dens faktiske innhold, kan unngås. Samtidig vil jeg understreke vår forventning om at VG, dersom det fra avisen selv eller fra intervjuobjekter fremsettes sterke påstander om NIFs håndtering av denne saken, kontakter oss med rimelig tid til å utøve vår imøtegåelsesrett. Denne anser vi ikke nødvendigvis er blitt ivaretatt gjennom at vi har svart på spørsmålene som VG har stilt.

Vårt svar til publisering i VG, basert på spørsmålene du har stilt til nå er dette:

Det var Oslo kommune som foreslo en kostnadsfordeling for Norway House der dekning av andre utgifter ble trukket inn som et middel. Norges Idrettsforbund var opptatt av at kostnadsfordelingen skulle være likere mellom partene, men hadde ikke synspunkter knyttet til hvilken måte Oslo kommune bidro til dekning av kostnadene til Norway House.

Oslo kommunes forslag om at søkergebyret ble tatt inn som en del av oppgjøret, var akseptabelt for oss siden det reduserte våre budsjetterte totalutgifter knyttet til OL-søknaden. Vi oppfattet at Oslo kommune ønsket å gjøre det på denne måten for å unngå at man kom i konflikt med kommunens anskaffelsesreglement. Vi viser her til mail fra Oslo kommune av 13. mars 2013, som VG kjenner innholdet av.

Dagen etter aksepterte styret i NIF løsningen som var foreslått av Oslo kommune, og dette var også en del av informasjonen som ble gitt på et møte med særforbundene og idrettskretsene fem dager senere i 2014. I møtet med særforbundene og kretsene på Gardermoen 28. april i år, ble det også gitt informasjon om dette, hvor NIF opplyste om den budsjettmessige kostnadsreduksjonen på ca. 2 millioner i 2014.

Denne løsningen, som ble foreslått av Oslo kommune for kostnadsdeling av Norway House, og som inkludert den såkalte IOC-avgiften, ga NIF betydelige budsjettmessige kostnadsreduksjoner og et bedret økonomisk handlingsrom. Budsjettreduksjonen var et resultat av forhandlingene rundt kostnadsfordelingen for Norway House, og derfor er disse to millionene fremvist som et budsjettmessig fratrekk og en samlet netto kostnad etter Norway House forhandlingene. NIF var opptatt av den helhetlige økonomiske løsningen, og det mente Idrettsstyret 14.03.2014 at man hadde funnet med dette forslaget fra Oslo kommune. Hele OL-prosjektet ble høsten 2014 stoppet av beslutningstagere utenfor partenes kontroll, og det fikk vi som partnere akseptere uten å gjøre regresskrav gjeldende innbyrdes. For NIF var det heller ikke aktuelt å kreve disse pengene tilbake fra Oslo kommune ettersom kommunen allerede hadde brukt over 200 millioner kroner på OL-søknaden.

VG følger opp med følgende spørsmål 12. mai:

Jeg registrerer svaret deres, hvor jeg føler å ha lest det samme tidligere. Men spørsmålet om hvorfor regningen til Jet Set Sports ble påvirket av et IOC-gebyr som forsvant (uavhengig av uenigheten mellom NIF og Oslo2022), har jeg fortsatt ikke fått svar på. Greit at dere mener Norway House ble billigere, såpass har jeg skjønt. Men det påvirket vel ikke regningen til Jet Set Sport, som ikke har noe med IOC-gebyret å gjøre? Om dere bare vil referere til det forrige svaret, eller ikke svare ytterliggere, så står dere selvsagt fritt til dette.


13. mai svarer Norges idrettsforbund, ved ass. generalsekretær Øystein Dale:

Vi ønsker å bruke det siste svaret i sin helhet, slik det fremgår av min e-post til deg av i går kveld som tilsvar i saken.

18. mai mottar Idrettsforbundet ny henvendelse først pr telefon:
VG ringer Norges idrettsforbund og ønsker et intervju med generalsekretær Inge Andersen. Norges idrettsforbund ønsker å vite hva slags spørsmål VG skal stille men får ikke opplyst om dette.

VG sender deretter følgende e-post:

Har snakket med nyhetsredaktør i VG, Gard Steiro. Han etterlyser en faktisk begrunnelse for at Inge Andersen ikke kan stille opp til et intervju, gjerne på TV, uten å ha fått alle spørsmål skriftlig på forhånd til vurdering?

Dersom Inge Andersen ikke ønsker dette, hvem annen i NIF kan ta et TV-intervju der spørsmålene vil handle om utgifter og Sotsji?

Dette er ikke spørsmål ned på detaljnivå, som gjør at dere vil måtte grave i arkivene deres.

18. mai svarer Norges idrettsforbund ved ass. generalsekretær Øystein Dale:
Viser til dine e-poster og telefonhenvendelser fra tidligere i dag.

Norges Idrettsforbund har den siste tiden i all hovedsak valgt å svare skriftlig på spørsmål fra VG knyttet til spørsmål rundt økonomiske forhold i Sotsji.

Dette har vært begrunnet i et ønske om at svarene skulle være så nøyaktige som mulig, samtidig som NIF ønsket å sikre seg at det som ble gjengitt var det som var viktigst for NIF å få formidlet knyttet til de aktuelle spørsmålene. Dette har for oss fungert godt, i den forstand at vi har fått formidlet det vi har ønsket å si. Vi er ikke sikker på at det samme hadde vært tilfellet om dette hadde skjedd i muntlige intervjuer der faren for misforståelser er stor, og der VG i større grad har muligheter til å velge bort elementer som for oss er sentrale.

Vårt ønske om skriftlig kommunikasjon rundt disse spørsmålene har også vært bunnet i ønsket om å kunne dokumentere overfor tillitsvalgte og vår øvrige organisasjon den fulle kommunikasjon, som har vært med VG om ulike spørsmål den siste tiden. Dette har vi gjort gjennom å legge ut en betydelig del av kommunikasjonen knyttet til hver enkelt sak etter hvert som VG har publisert de aktuelle sakene.

Denne praksisen er blitt svært godt mottatt internt i idretten, og er en praksis vi derfor vurderer å følge også videre.

Både idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Inge Andersen har stilt opp til intervjuer ved noen anledninger. For eksempel har Andersen vært tilgjengelig for alle medier under åpen time knyttet til de to siste idrettsstyremøtene - og også i forbindelse med styrelederforum på Gardermoen den 28.04.2016.

Vi har ennå ikke satt opp noe endelig regnestykke, men den tiden administrasjonen i NIF har brukt på å finne relevante fakta og svare på VGs spørsmål er stor, og har lagt bånd på omfattende ressurser. Å bidra med informasjon til media er en viktig oppgave, som også må balanseres opp mot andre gjøremål og forpliktelser. Vi vil også i fortsettelsen gjøre vårt beste på å besvare de spørsmål VG måtte ha, men vil selv velge på hvilken måte dette skal skje. Dette gjør vi både for å sikre at våre rettigheter blir ivaretatt, og at vi bruker våre interne ressurser på mest mulig effektiv måte.

I forhold til OL i Sotsji er det også viktig å huske på at generalsekretæren ikke er «eier» av denne saken. Å realisere Norway House ble bestemt av Søkerkomiteen for Oslo 2022. Videre har det ved flere anledninger vært godt informert om Norway House. Allerede ved åpningen av Norway House i Sotsji i 2014 ble det gitt åpen og grundig informasjon. VG var den gang til stede ved pressekonferansen som Stian Berger Røsland, daværende byrådsleder i Oslo, og Inge Andersen avholdt ved åpningen av Norway House like i forkant av selve åpningen av OL i februar 2014. Gjennomføringen og økonomisk oppgjør med Oslo kommune har vært behandlet og vedtatt av det forrige idrettsstyret, og også av det siste idrettstinget i 2015. Dersom VG har konkrete spørsmål knyttet til Inge Andersens rolle som generalsekretær i denne saken, ber vi om at disse spørsmålene stilles skriftlig. Samtidig ber vi om at påstander som utløser hans og NIFs rett til samtidig imøtegåelse fremsettes på samme måte.

Forøvrig viser jeg til de svarene NIF har gitt på mange ulike spørsmål relatert til Norway House fra VG, senest i e-post til deg fra meg av 12.05.2016 og 13.05.2016.

18. mai svarer VG:
Inge Andersen er generalsekretær i Norges Idrettsforbund. Han var også generalsekretær under OL i Sotsji. Vi ønsker et intervju med ham, ikke en e-post fra NIF. Ettersom VG ikke bare gir ut en papiravis, men også driver TV-virksomhet, vil intervjuet bli filmet. Dermed skulle risikoen for at svarene hans presenteres unøyaktig være særdeles begrenset.

Det vil også være svært tidsbesparende for Norges Idrettsforbund.

19. mai sender VG e-post til generalsekretær i Idrettsforbundet - Inge Andersen:

Dette siteres du på i en kommende sak. Håper det ser ok ut, for det er fra opptaker.

Vi ønsker fortsatt å gjøre et TV-intervju med deg. Jeg foreslår mandag. Er det mulig?

Det siste gebyret som Inge Andersen har trukket fra på sitt «regnskap», på 1,5 millioner kroner, ble derimot aldri betalt av Oslo kommune. Regjeringen stanset nemlig søknadsprosessen flere måneder før beløpet måtte betales IOC.

– I så fall har Oslo kommune spart penger, sier Andersen, til VG.

– Kan både NIF og Oslo kommune spare penger på den samme utgiften - som for øvrig aldri ble betalt?

– Oslo kommune har spart penger på grunn av at de slapp å betale den kostnaden de hadde påtatt seg. Vi har valgt ikke å gjøre noe krav på de pengene, men vi har valgt å fremvise de summer som ble avtalt mellom NIF og Oslo kommune, svarer Andersen.

Ny e-post fra VG til generalsekretær Inge Andersen 19. mai:
For øvrig:

BI-professor Erlend Kvaal er ekspert på regnskap. Han omtaler Andersens regnestykke, at Oslo kommune har spart penger - samtidig som gebyret er trukket fra NIFs Gardermoen-regnskap, som «en veldig spesiell måte å se på tall på».

Han mener man burde operert med én ren regning for Norway House, og én ren regning for gebyrene. Han sier deretter at resonnementet som føres av Inge Andersen uansett ikke er holdbart siden det siste gebyret aldri ble betalt.

Til orientering.

19. mai svarer Norges idrettsforbund, ved generalsekretær Inge Andersen, VG:

Som du sier er dette på opptaker, og jeg har selvsagt uttalt det. Men disse korte sitatene er ikke nok til at NIF får fremlegge sitt syn på saken. Dette har vi forklart flere ganger underveis i vår kommunikasjon, og vi vil be om at innholdet i disse svarene blir brukt, senest i svar fra Øystein Dale til deg i e-post av 12. mai 2016 kl. 20:28. Dersom du bruker bare de korte svarene, er det kun en liten del av det som er relevant for forståelse av saken, og det vil være en feilpresentasjon av det vi mener er sakens realiteter.

De relevante poengene er følgende:

Oslo kommune refunderte ett gebyr og tok på seg ansvaret for å betale et fremtidig gebyr som en del av oppgjøret for Norway House i Sotsji. Dette fremgår av den sammenhengen tilbudet ble fremsatt i, og er den klare oppfatningen til alle fra Idrettsstyret og NIFs administrasjon som var involvert i saken. Dette lå derfor til grunn for vedtaket idrettsstyret fattet den 14. mars 2014 ved at de tok kostnadsfodelingen til prosjektet "Norway House" i Sotsji til etterretning. Løsningen ble fremsatt av Oslo kommune, slik at de slapp å komme i konflikt med egne reglementer i arbeidet med Norway House, og her viser jeg til e-poster fra Knut Berge Øverdal i Oslo kommune til Øystein Dale av 11. mars 2014 kl. 13:02 og av 13. mars 2014 kl. 12:44.

Da de økonomiske løsningene mellom Oslo kommune og NIF for Norway House ble funnet medio mars 2016, var Norges OL-søknad fortsatt gjeldende. De 75 000 og 250 000 dollarene (totalt 325 000 dollar) NIF sparte i gebyrer var kommunens ekstra delbetaling for Norway House. Oslo kommunes forslag om at søkergebyret ble tatt inn som en del av oppgjøret, var akseptabelt for oss siden det reduserte våre budsjetterte totalutgifter knyttet til OL-søknaden. Denne løsningen, som ble foreslått av Oslo kommune for kostnadsdeling av Norway House, og som inkluderte den såkalte IOC-avgiften, ga NIF betydelige budsjettmessige kostnadsreduksjoner og et bedret økonomisk handlingsrom. Budsjettreduksjonen var et resultat av forhandlingene rundt kostnadsdelingen for Norway House, og derfor er disse to millionene (eller 325 000 dollar) fremvist som et budsjettmessig fratrekk og en samlet netto kostnad etter Norway House forhandlingene. Denne budsjettbesparelsen ga et reelt bilde og var en konsekvens av kostnadsdelingen mellom NIF og Oslo kommune knyttet til Norway House.

Da Norges OL-søknad ble trukket, sparte Oslo kommune disse utgiftene. Samtidig unngikk også NIF å bli påført ytterligere kostnader knyttet til OL-søknaden. Vi kunne formelt sett krevd en etterbetaling fra Oslo kommune av dette beløpet. For NIF var det ikke aktuelt å kreve disse pengene tilbake fra Oslo kommune ettersom kommunen allerede hadde brukt over 200 millioner kroner på OL-søknaden. Å realisere prosjektet Norway House ble bestemt av Søkerkomiteen for Oslo 2022 og hadde selvsagt forankring i det daværende Idrettsstyret. Prosjektet ble gjennomført med deltakelse fra Oslo kommune og Lillehammer kommune. NIFs sluttoppgjør for både Norway House, og OL-regnskapet for øvrig, er behandlet og godkjent av Idrettsstyret, og av Idrettstinget i 2015.

Det gir en skjev fremstilling når VG inviterer eksperter til å vurdere idrettsstyrets økonomiske disposisjoner i 2014, sett i bakspeilet i mai 2016. Regnestykket og kostnadsdelingen for Norway House ble avsluttet i 2014, ut fra den forutsetningen som da forelå; en budsjettbesparelse for NIFs OL-budsjett og et bedret økonomisk handlingsrom for NIF gjennom at Oslo kommune påtok seg økte forpliktelser knyttet til Norway House.

Som tidligere kommunisert til deg, Anders, ville det ha vært ryddig, og forenklet vår håndtering av svarene, dersom du kunne samlet alle relevante opplysninger og påstander i en oversendelse, heller enn å komme med dem stykkevis og delt, slik jeg opplever at du gjør nå. Kan vi regne med at det kommer flere innspill som betinger reaksjoner fra vår side?

PS! Jeg er i en middag i kveld. I morgen er jeg i en begravelse i Bergen.

VGs foreløpig siste e-post sendes 19. mai:

Takk for epost.

Har nå lagt inn det du skriver knyttet til BI-professorens sitater.

Dere er dekket opp også gjennom utdrag fra Øystein Dales epost tidligere, der det blant annet vises til brev av 13. mars osv.

Jeg sender ikke sitatsjekk på ting som kommer i skrevet form. At dere kommer skikkelig til orde, er en del av jobben min, og det mener jeg er ivaretatt her.

Det kommer ikke flere ting dere må forholde dere til i kveld, nei. At kommunens representanter har en annen oppfatning enn dere, har vi allerede snakket om, og det ligger som et grunnlag for hele saken.