Utvalgsleder Alf Hildrum på NIFs ledermøte lørdag. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Utvalgsleder Alf Hildrum på NIFs ledermøte lørdag. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Høring om Idrettstingets fremtidige sammensetning

Idrettsstyret nedsatte i 2020 et utvalg som skal utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. På NIFs ledermøte i Tromsø fremla utvalgsleder Alf Hildrum fire alternative modeller til dagens sammensetning av Idrettstinget som nå sendes ut på høring.

På Idrettstinget i 2019 ble det vedtatt at idrettsstyret, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og moderniseringsprosessene, skal utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle endringer i rolle- og arbeidsfordelingen i norsk idrett.

– Tingvedtaket slår fast at Idrettstingets sammensetning skal speile en fremtidsrettet og demokratisk idrettsorganisasjon. Dette tilsier et behov for endring, sier utvalgets leder, Alf Hildrum, og legger til:

– Det er et mål for utvalgets arbeid at en fornyelse av Idrettstingets sammensetning skal utløse en bedre dynamikk på Idrettstinget og dermed være en drivkraft for en nødvendig og kontinuerlig effektivisering og modernisering av norsk idrett.

Utvalget har i sitt høringsdokument fremlagt fire alternative modeller for en mulig endring av Idrettstingets sammensetning. For alle modellene foreslås en styrket utøverrepresentasjon på Idrettstinget.

Bred involvering fra idrettsorganisasjonen
Utvalget startet sitt arbeid 11. november 2020. Det er blant annet gjennomført digitale undersøkelser og møter med særforbundene, idrettskretsene og idrettsråd. I tillegg har utvalget også hatt dialog med idrettslag og NIFs utøverkomité.  

– Basert på en grundig prosess, og med mange innspill fra hele idrettsorganisasjonen, har utvalget i dag presentert ulike alternativer for en mulig endring av Idrettstingets sammensetning. De fire alternative modellene blir nå sendt ut på høring i idrettsorganisasjonen, og vi imøteser gode diskusjoner og tilbakemeldinger fra idretten på våre alternative forslag, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Utvalget ønsker tilbakemeldinger på de fremlagte alternativene i høringsdokumentet.

Tidsfrist for høringen er 1. oktober.

Høringsdokumentet kan leses i sin helhet her.

Saken vil legges frem for endelig behandling på Idrettstinget i 2023.