Oppretter påtalenemd

Oppretter påtalenemd

Idrettstinget vedtok å opprette en påtalenemd for å styrke rettsikkerheten til medlemmene i norsk idrett.

Idrettsstyret har fremmet et forslag for å styrke rettssikkerheten i norsk idrett, og støttet forslaget fra Oslo idrettskrets om at også enkeltpersoner kan anmelde saker til en uavhengig påtalenemd i tillegg til organisasjonsleddene.

– Idretten skal være en trygg arena, og opprettelsen av påtalenemda er viktig for å styrke den etiske bevisstheten i norsk idrett. Idrettsstyret mener det er viktig at enkeltpersoner som ikke har sitt organisasjonsledd til å fremme en sak, kan henvende seg til påtalenemda, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsstyret vil evaluere påtalenemnda, herunder behov, omfang og kostnader, til Idrettstinget 2023.

Idrettsstyret ønsker å styrke etikkarbeidet i norsk idrett ytterligere.

– Idretten har alt å vinne på at vi får åpne etiske diskusjoner, og at krevende spørsmål blir stilt, sier Kjøll.

Idrettsstyret foreslår også å opprette NIFs etiske råd som skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Det etiske rådet arbeider etter en instruks vedtatt av Idrettstinget.