Logoen til Norges idrettsforbund.

NIF vil blokkere pengespill uten tillatelse

Norges idrettsforbund sendte i går inn sitt høringsinnspill om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

En blokkering av nettsidene til pengespilloperatører som ikke har tillatelse til å operere i Norge, vil etter NIFs mening styrke den norske pengespillmodellen og vil ytterligere forebygge problematisk spilleadferd, økonomisk mislighold og vil begrense privatfortjeneste knyttet til pengespill. 

Les hele høringsinnspillet her.

Stortinget har vedtatt å be regjeringen stanse pengespill hos uregulerte pengespillselskaper gjennom å innføre DNS-blokkering av nettsidene deres. Høringen er et ledd i denne prosessen. NIF har også trukket fram våre forpliktelser etter Europarådets konvensjon om manipulering av idrettskonkurranser, der ulovlig sportsspill defineres som enhver sportsspillaktivitet tilbudt i en form eller av en operatør som ikke har tillatelse etter gjeldende lovgivning i jurisdiksjonen der forbrukeren befinner seg. Altså en forpliktelse Norge allerede har tatt på seg.

Å lovfeste en bestemmelse som gir Lotteri- og stiftelsestilsynet hjemmel til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering er et virkemiddel som gjør det enda vanskeligere for utenlandske spilltilbydere å omgå norsk lov, vil ytterligere beskytte sårbare spillere og vil styrke kampen mot manipulering av idrettskonkurranser.

  • Etter NIFs mening vil innføring av DNS-blokkering vanskeliggjøre spilling hos aktører uten tillatelse til å operere i Norge.
  • DNS-blokkering vil som prinsipp, tydeliggjøre ønsket om å beskytte sårbare spillere og å opprettholde enerettsmodellen som det viktigste sosialpolitiske virkemiddelet innenfor pengespill.
  • På samme måte som en rekke EU-land har gjort, mener Norges idrettsforbund at Norge bør innføre DNS-blokkering og ikke kun DNS-varsling. Det faktum at det er mulig å omgå en slik blokkering, er etter NIFs syn ikke noe godt argument for ikke å lovfeste det.
  • NIF opplever at å innføre en slik blokkering, er å følge opp et eksisterende stortingsvedtak.
  • Begrensningen i høringsbrevet om at det kun skal være anledning til å innføre blokkering av nettsider som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet, bør vurderes endret slik at reglene omfatter alle nettsider med pengespill uten tillatelse i Norge, men som er tilgjengelige for norske borgere.
  • Regelverket må utformes slik at det blir enkelt for Lotteri- og stiftelsestilsynet å kunne beslutte DNS-blokkering.