ishockey612.jpg

Brev til myndighetene vedrørende en trafikklysmodell for gjenåpning av breddeidretten

Norges idrettsforbund har i dag sendt brev til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, med kopi til Helsedirektoratet og FHI, vedrørende idrettens forslag til en trafikklysmodell.

I brevet viser NIF til tidligere dialog om gjenåpning av barne- og ungdomsidretten og breddeidretten for voksne. I brevet skriver NIF følgende:

«På vegne av idretten fremmer NIF med dette forslag om å innføre en trafikklysmodell for breddeidretten for barn, unge og voksne som tar utgangspunkt i lokale smitteforhold, som erstatning for dagens ordning med nasjonale tiltak. Trafikklysmodellen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av NIF, bestående av representanter fra en rekke særforbund og idrettskretser, samt med medisinsk kompetanse fra Olympiatoppen. Forslaget ble diskutert i møte med samtlige 55 særforbund og 11 idrettskretser 9.2, og idretten står samlet bak forslaget.

Vedlagt dette brev ligger et notat som gir en nærmere beskrivelse av innholdet i en slik trafikklysmodell for breddeidretten, samt en skjematisk oversikt over forslag til idrettsaktivitet under det enkelte tiltaksnivå.

NIF mener trafikklysmodellen for idretten bør danne grunnlaget for videre gjenåpning av barne- og ungdomsidretten og breddeidretten for voksne.

Det bes på denne bakgrunn om et snarlig møte der vi kan avklare hvordan vi sammen kan arbeide videre med gjenåpning av breddeidretten.»

Notatet og den skjematiske oversikten er tilgjengelig her: