Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Geir Owe Fredheim

Idretten er et instrument for å redusere smitte i samfunnet

Norges idrettsforbund har full forståelse for den frustrasjonen mange nå opplever i kontaktidrettene for voksne, som følge av sesongavlysningen i fotball og usikkerheten knyttet til gjennomføring av sesong i de andre kontaktidrettene.

Det er både trist og alvorlig for de godt over 100 000 utøverne som er berørt, og som ennå ikke har kommet i gang med normal aktivitet etter et halvt års ventetid.

Hver eneste dag siden 12. mars har Norges idrettsforbunds ledelse jobbet intensivt og målrettet for full gjenåpning av idretten, i tillegg til målrettede kompensasjonsordninger. Vi i Norges idrettsforbund har hatt nærmest daglig kontakt med myndighetene i denne krevende perioden.

Gjenåpning i tråd med myndighetenes prioriteringer
Barne- og ungdomsidretten og toppidretten har kommet i gang med full aktivitet, både trening og konkurranser. At disse målgruppene har stått først i løypa er en direkte konsekvens av myndighetenes gjenåpningsstrategi for samfunnet som helhet (hvor barn prioriteres først, dernest arbeidsplasser før resten av samfunnet), og som Norges idrettsforbund har stilt seg bak. Det som gjenstår i gjenåpningen, er kontaktidretter for voksne over 20 år. Her har vi kontinuerlig og tydelig understreket betydningen av å komme i gang raskest mulig for denne målgruppen. Dette som følge av risikoen for frafall, økonomiske konsekvenser for klubbene, folkehelse og det sosiale felleskapet idretten representerer i lokalsamfunnet.

Beslutningen om gjenåpning av kontaktidrettene over 20 år ligger hos myndighetene, ikke hos NIF. I den nåværende situasjonen opplever vi at myndighetene og idretten har et felles ønske om å gjenåpne den resterende delen av breddeidretten for voksne, så snart smittesituasjonen tilsier at dette er forsvarlig nasjonalt eller regionalt.

Idretten tar det samfunnsansvaret som forventes av oss
Vårt viktigste bidrag for å oppnå vårt felles mål er å vise idrettens ansvarlighet gjennom oppfølging og etterlevelse av myndighetenes smittvernregler, og ikke minst synliggjøre konsekvensene av nedstengningen. Som Norges største folkebevegelse skal norsk idrett fortsatt ta sin del av ansvaret for å hindre smittespredning i samfunnet. Der har hele idrettsorganisasjonen gjort en forbilledlig innsats gjennom denne krevende perioden, og det tror vi vil føre til den belønningen vi alle går og venter på – nemlig at de resterende kontaktidrettene for voksne kan starte opp igjen med ordinær aktivitet raskest mulig.

Fra idrettens side er vi beredt til å ta det ansvaret som forventes av oss. Det har vi vist tidligere ved gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten, toppidretten og voksenidretten uten kontakt. Gjennom egne koronavettkurs og strenge smittevernregler med tilhørende oppfølging og etterlevelse av disse, bidrar idretten til redusert smittespredning i samfunnet.

Idretten har også utviklet enkle og gode verktøy for oppmøteregistrering, både på trening, konkurranser og kamper. Slike systemer bidrar til å redusere tid og ressurser til smittesporing, dersom det skulle oppstå smitte i idretten. Vi vet at yngre aldersgrupper har mange sosiale møteplasser. Idretten er en viktig del av disse, og hvor mange av de samme personene er til stede. Gjennom effektiv smittesporing og kompetansehevende tiltak skal idretten bli et viktig instrument for myndighetene for å holde smittetallet lave i det norske samfunnet.  

Videre er det viktig for meg å presisere at idrettsorganisasjonen også er klar til å ta et ansvar for å stramme raskt inn igjen dersom smittesituasjonen skulle utvikle seg i betydelig negativ retning. 

Vi må ha tillit til helsefaglige vurderinger
Vi har full tillit til de faglige vurderinger som helsemyndighetene fatter i dagens krevende situasjon. Samtidig som vi i mest mulig grad skal og vil tilrettelegge for idrettsaktivitet, ønsker vi fortsatt å være en ansvarlig og offensiv medspiller for helsemyndighetene. Vårt overordnede mål nå er å få gjenåpnet kontaktidrettene for voksne, med trening og konkurranser, men vi vil gjøre det i forståelse og i samarbeid med helsemyndighetene.

Derfor er vår tydelige oppfordring, både i idretten og i samfunnet for øvrig, at vi nå alle bretter opp ermene og følger smittevernreglene absolutt hele tiden.