FE9E8023.jpg

Enklere lovnorm for idrettslag

Det er innført en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag.

Det er et overordnet mål at alle som ønsker å drive organisert idrett, får et tilbud innenfor idrettsorganisasjonen, og samtidig å sikre at idrettslagene fortsatt er medlemsbaserte. Hensikten med ordningen er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag – og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite.
Ettersom dette er en prøveordning, gjøres det oppmerksom på at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Enklere lovnorm for idrettslag 

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
  • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

Det innføres krav til rapportering av bruttoomsetning i forbindelse med samordnet rapportering, og det legges også opp til en årlig oppfølging av de idrettslagene som har avvik fra kriteriene.

For å komme i gang med ordningen, må det fattes vedtak om endring av lovnorm på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte. Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. NIF har utarbeidet hjelpedokumenter til bruk for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen. Se her.

Endring av lovnorm gjøres direkte via KlubbAdmin. Her vil idrettslagene bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. Se nærmere hvordan dette gjøres her.

Nye idrettslag som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag. Idrettskretsene skal henvise små idrettslag som ønsker å bli tatt opp etter forenklet lovnorm, til ordinære idrettslag dersom det er mulig og formålstjenlig.

Særlige krav til bruk av digitale løsninger 

Det påhviler idrettslag tilknyttet prøveordningen et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering. Videre forustsettes det at idrettslaget overholder krav til årlig rapportering, håndterer krav til intern kontroll og fører regnskap i henhold til idrettens bestemmelser.

Oppfølging av idrettslagene 

Det etableres rapporter i idrettens felles innsikt- og analyseløsning som viser idrettslag fordelt på de ulike lovnormene, samt egne oppfølgingsrapporter med eventuelle avvik i forbindelse med årlig rapportering.

Oppfølging av idrettslagene følger i hovedsak samme prinsipper som for ordinære idrettslag, men endring av lovnorm håndteres heldigitalt.

Representasjon og tilskuddsordninger 

Idrettslag tilknyttet prøveordningen har de samme rettigheter og plikter som ordinære idrettslag mht. f.eks. beregningen av representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd, samt tilskuddsordninger.

Har du spørsmål? Kontakt idrettskretsen.