hockey4.jpg

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Målgrupper

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Fordeling av LAM 

Kulturdepartementet (KUD) fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev fra KUD i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. 

Idrettsrådene fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådene må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. Det holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger. De må fastsettes på idrettsrådenes årsmøtet, samt være tilgjengelige for alle. 

I koronatiden: Tildelingskriteriene for fordelingen av LAM til idrettslagene skal fortrinnsvis fastsettes på idrettsrådets årsmøte. Dersom koronasituasjonen gjør dette vanskelig, kan styret vedta å benytte tidligere årsmøtevedtatte kriterier.

Tildelingskriteriene for 2021 kan altså fastsettes på en av følgende måter:

  1. Ved avholdelse av digitalt, skriftlig eller fysisk årsmøte gjennomført i henhold til smittevernreglene.
  2. Ved avholdelse av ekstraordinært årsmøte gjennomført digitalt, skriftlig eller fysisk.
  3. Av styret. Tidligere årsmøtevedtatte kriterier kan benyttes.

Idrettsrådene bruker medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19 år) og allidrettsmedlemmer (6-19 år) fra samordna rapportering som basisgrunnlag for fordelingen.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetaling

Idrettsråd må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.). Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.