skiskyting2.jpg

Årshjul for idrettsråd

I løpet av et år er det et antall saker idrettsrådet må ta opp i styremøter og årsmøte. I tillegg er det milepæler som idrettsrådet kan og bør forholde seg til. Vi har av den grunn laget et forslag til et årshjul som alle idrettsrådene kan bruke.

Møte 1 - Februar

Forslag til saker: 

 • Forberedelse til årsmøte, herunder fastsette dato for årsmøtet
 • Saker som krever forarbeid til årsmøte er: 
  • Rullering/revidering av handlingsplanen
  • Videreføring/endring av kriterier for Lokale Aktivitetsmidler (LAM-midler)
  • Igangsettelse av valgkomiteens arbeid
  • Øvrige sakspapirer

Møte 2 - April (Årsmøte)

Forslag til saker: 

 • Se lovnorm for idrettsråd for full oversikt over saker som skal opp i idrettsrådets årsmøte
 • NB: Siste frist for å avholde årsmøte er 30. juni, til forskjell fra idrettslagene som har frist den 31. mars. Det kan være en fordel å avholde idrettsrådets årsmøte etter at idrettslagene har hatt sine årsmøter, dermed anbefaler vi april måned. 
 • Husk å sende innkalling til idrettskretsen

Se egen veiledningsside for årsmøte i idrettsrådet her!

Møte 3 - Mai/juni

Forslag til saker: 

 • Planleggingsmøte for iverksettelse av vedtatte tiltak fra årsmøte
 • Planlegge informasjonsflyt ut til og ønskede møteplasser i samarbeid med idrettslagene
 • Planlegge kurs sammen med idrettskretsen basert på idrettslagenes behov
 • Initiere ønsket dialog med og innspill til kommunen
  • Fremleggelse av idrettspolitisk handlingsprogram/viktige idrettspolitiske saker som administrasjonen og politikerne i kommunen bør kjenne til
  • Invitere seg inn til kommunen gjennom "Idrettens dag i kommunestyret" eller i form av andre type møteplasser
  • Inngå/revidere samarbeidsavtale med kommunen
 • Søke momskompensasjon for varer og tjenester (siste frist 15. august)
 • Oppdatering av kontaktinfo og styresammensetning i idrettens systemer og opplasting av protokoll fra årsmøtet i SportsAdmin.no

Møte 4 - September

Forslag til saker: 

 • Fordele Lokale Aktivitetsmidler (LAM-midler)
 • Utarbeide innspill til kommunebudsjett basert på idrettspolitisk handlingsprogram og aktuelle idrettspolitiske saker
  • Kommunebudsjettprosesser starter ofte på høsten, men sjekk nærmere ut hvordan prosessen faktisk er i deres kommune for å ikke gå glipp av frister

Møte 5 - November 

Forslag til saker: 

 • Prioritering av spillemiddelsøknader
 • Prioritering av kommunale tilskudd (kan variere ihht. tidspunkt fra kommune til kommune). 
 • Oppfølging/innspill til kommunebudsjettprosesser

Andre sjekkpunkter som bør flettes inn i det enkelte idrettsråd, avhengig av hvilke prosesser som går fra år til år: 

 • Kommunedelplanprosesser - Sørg for å komme tidlig inn med et tett samarbeid med kommunen i disse prosessene. 
 • Idrettskretsting/Ledermøter i idrettskretsen 
 • I valgår, spesielt kommune- og fylkestingsvalg bør idrettsrådet ta en utvidet rolle for å få inn idrettens ønsker og behov i partiprogrammer og i den offentlige debatten

Andre saker du savner, eller spørsmål rundt sakene? Spill det inn til den ansvarlige for idrettsråd i din idrettskrets slik at vi kan forbedre disse sidene ytterligere.