Hjelpetelefon og rådgivertjenester

Her finner du noen råd og tips om hvor du kan henvende deg for hjelp i ulike situasjoner som kan oppstå som del av en varslingssak.

Øyeblikkelig hjelp
Når du mottar et varsel, skal du vurdere om det er behov for øyeblikkelig hjelp. Dette kan være alt fra hjelp til å avverge eller fysisk stoppe en pågående krisesituasjon, til behov for øyeblikkelig helsehjelp.

Om du skal avverge eller stoppe en pågående og akutt krisesituasjon skal du alltid ringe politiet på 112. De fleste varsler vil imidlertid være om brudd som har skjedd i fortid og som ikke trenger umiddelbar handling. Om det er noe som er alvorlig og kan være et potensielt lovbrudd, men som ikke skjer her og nå, kan du ringe politiet på 02800. Det skal alltid være lav terskel for å ringe politiet i en sak om du er usikker på hva du skal gjøre.

Ved behov for akutt helsehjelp, kontakt medisinsk nødnummer 113. Ved mindre akutte behov, kontakt legevakt på 116 117. Legevakten vil kunne behandle akutte fysiske skader og behov for akutt psykisk helsehjelp (Sosial og ambulant akutt-tjeneste).

Er det personer som del av en varslingssak beskriver tanker om å ta selvmord så må dette alltid tas på alvor og meldes fra om umiddelbart. Om en person melder at «nå tar jeg livet mitt» må du umiddelbart ringe politiet på 112. Om det er en person som melder inn sterke selvmordstanker kan du kontakte sosial og ambulant akutt-tjeneste på 116 117.

 
Psykologisk hjelp til utsatte for vold og overgrep
I situasjoner hvor personen som varsler har vært utsatt for vold eller overgrep er det viktig med psykologisk hjelp både umiddelbart etter at det er har skjedd og i noen tilfeller over lengre tid. Det er flere steder hvor man kan ta kontakt:

  • Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 eller på nett 116111.no
  • Hjelpelinjen for vold eller overgrepsutsatte på telefon 116 006 eller på nett volinjen.no
  • Hjelpetelefonen for overgrepsutsatte på telefon 800 57 000 eller finn dem på nett på hfsm.no
  • Mannstelefonen reform på telefon 22340960 eller på nett på https://reform.no/tjenester/mannstelefon/
  • Familier som står i en krise, kan også få hjelp fra familievernkontoret ( https://www.bufdir.no/Familie/Familievern_kontor_liste/) i sin kommune eller bydel.

I tillegg er det viktig å ha nær kontakt med fastlegen som kan skrive ut en henvisning til den lokale psykologtjenesten. Fastlegen vil også bedre kunne følge opp personen over tid og er forpliktet til å holde et ekstra øye med personer hvor det er meldt inn at man er bekymret for personens psykiske helse.

 

Psykologisk hjelp til personer som har blitt varslet om
Å være den det er varslet om i saker som omhandler vold eller overgrep kan være psykisk krevende, og det er viktig å søke hjelp om personen begynner å slite psykisk. Dere kan ta kontakt med fastlege og lokal psykologtjeneste, i tillegg til hjelpetelefoner for personer i en krevende psykisk situasjon. Dette kan være:


Psykologisk hjelp til støttepersoner
Om det er en alvorlig varslingssak kan det også være krevende å være støtteperson enten for den som har blitt utsatt eller har blitt varslet om. Mange av de samme hjelpetilbudene nevnt over er også tilgjengelig for deg som støtteperson om du trenger noen å prate med.

Sliter støttepersonen over lengre tid er det viktig å kontakte fastlege og lokal psykologtjeneste for hjelp.