Foto: Alexander Eriksson
Foto: Alexander Eriksson

Ressurser

Ungdata
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsene gir et godt innblikk i hvordan det er å vokse opp ulike steder i Norge, inkludert ungdommers aktivitets- og idrettsvaner. Les mer på ungdata.no

Sivertsen, i samarbeid med Sunn idrett - Bruksanvisning for tenåringskroppen (2023)
Boken handler om betydningen av et smart kosthold, trening, restitusjon og søvn i en fase av livet hvor både hjernen og kroppen utvikler seg fra barn til voksen. Boken formidler sunne holdninger basert på fakta og kunnskap.

Strittmatter - Ung medbestemmelse i norsk idrett (2020)
Rapport om status, barrierer og behov for ung medbestemmelse i Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund. 

Ipsos, Norsk Monitor - Fysisk aktivitet blant ungdom og voksne (2020)
Andelen av ungdom og voksne som er fysisk aktive har økt jevnt siden 1995. 48 prosent av unge 15-24 år trener 3 ganger i uka eller mer. Unge trener hardere enn eldre, men det er færre i 2020 som tar seg helt ut og blir slitne enn tidligere år. 38 prosent av ungdom 15-19 år trener i et idrettslag og 49 prosent av dem trener i treningssenter. Styrketrening, jogging og fotturer er de mest utbredte aktivitetene blant ungdom 15-19 år. Unges motivasjon for å trene er blant annet å få fysisk og mentalt overskudd, forebygge helseplager og ha det gøy. Hovedgrunnene til å ikke trene er mangel på tid, at trening er for slitsomt, for dyrt eller kjedelig.

Bakken - Idrettens posisjon i ungdomstiden: Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten? (NOVA, 2019) En kort oppsummering av denne rapporten finner du her (2020). Rapport om rekruttering, trening og årsaker til frafall i ungdomsidretten. 

Seippel, Sisjord og Strandbu (red.) - Ungdom og idrett (2016)
Boken Ungdom og idrett tar for seg aktivitet på ulike arenaer, organisert og uorganisert. Blant spørsmålene som stilles er; Hvem deltar? Hva betyr idretten for ungdom? Hvorfor deltar de? Hvilken rolle spiller foreldre og trenere i ungdomsidretten? Hvordan er ungdomsidretten organisert, og hvordan kunne den vært organisert?

NTNU - Ungdomsidrett i endring. Tallenes tale om norsk ungdomsidrett 2006-2011 (2012)
I denne rapporten fokuseres det på utviklingen i ungdomsidretten, både knyttet til endring over tid og endring med utøvernes alder. Mange avslutter sin idrettsdeltakelse i løpet av ungdomsårene. Analysen av data fra idrettsregistreringen (idrettsforbundets egen registrering) viser store ulikheter mellom idrettene når det gjelder gutter og jenters deltakelse.

Seippel, Strandbu og Sletten - Ungdom og trening (2011)
Rapporten undersøker treningsvaner og sosiale skillelinjer i treningsvaner til ungdom. Skillelinjene som belyses er kjønn, alder, klassebakgrunn, majoritets-/ minoritetsbakgrunn og om foreldrene har god eller dårlig råd. Rapporten tar også for seg om ungdom som trener på ulike arenaer (idrettslag, treningssentre og på egen hånd) skiller seg fra hverandre. I tillegg ser den på om treningsvanene har endret seg i perioden 1992-2010.