Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Allidrett for ungdom

klatrevegg.jpg

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Løsningen på dette er samlet i et konsept som heter allidrett. Allidrett skal innebære minimum to forskjellige idrettsaktiviteter for ungdom i minimum 20 uker av året. Både særidrettslag og fleridrettslag kan tilby allidrett for ungdom.

 

Last ned brosjyren Allidrett for barn og ungdom, en håndbok for deg som vil starte en allidrett for barn og ungdom.

Idrettslag kan søke om støtte fra NIF for å komme i gang eller utvikle allidrett for ungdom.

  • Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten.
  • Nederst i dette dokumentet presiserer NIF anbefalinger som gjelder for Allidrett for barn og ungdom spesielt.
  • I tillegg kan idrettslaget lese hvilke koronavettregler som gjelder for spesifikke idretter her.

  Fellesidrettslig smitteveileder

  De viktigste punktene i smittevernveilederen:  

  • Idrettslag og andre kan arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
  • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
  • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
  • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. 
  • Man kan bruke felles ball, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
  • Syke personer må holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
  • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene.
  • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart.
  • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet.

  Utover dette anbefaler NIF at Allidrett for barn og ungdom følger disse reglene:  

  • Allidrett for barn og ungdom har til vanlig krav om at utøverne skal få tilbud om minst 3 idretter/aktiviteter. I koronatiden oppheves kravet om 3 ulike idretter/aktiviteter.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter der barna/ungdommen kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
  • Baller og annet utstyr bør rengjøres mellom hver økt.
  • Idrettslaget bør sette sammen grupper av barn/ungdom som er fra samme kohort eller samarbeidskohort på skolen.
  • Det bør være maks 10 barn per gruppe i aldersgruppen 6-9 år.
  • Gruppen må ikke endres med mindre det er stort behov. Det må eventuelt ha gått minst 2 dager uten trening før en endring kan gjennomføres.
  • Det må alltid være minst 1 voksen til stede i hver gruppe.
  • All aktivitet bør avholdes utendørs.

  Eksempler på idretter/aktiviteter som kan gjennomføres dersom overnevnte regler følges:

  • Løpe
  • Hoppe
  • Sykle
  • Gå på ski/skilek
  • Hoppe tau
  • Kaste ball på vegg
  • Kaste ball til hverandre
  • Sparke ball på vegg
  • Sparke ball til hverandre
  • Racketøvelser
  • Kastøvelser
  • Sikksakkløp mellom kjegler
  • Benkehopp
  • Hekkeløp
  • Styrkeøvelser
  • Stafetter uten berøring
  • Turnøvelser
  • Natursti

  NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for ungdom. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette. Allidretten skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Oppstartstøtte
  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse oppstartsstøtte, uansett om Allidretten er i et fleridrettslag eller særidrettslag. 

  Beløpene er som følger:
  Kr. 11.000,- for Allidretter med færre enn 50 ungdommer
  Kr. 16.000,- for Allidretter med 50 ungdommer eller fler

  Utviklingsstøtte
  Eksisterende Allidrett for ungdom kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

  • Utvidelse i alderstrinn
  • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel legge til flere idretter, utvide tilbudet i et større geografisk område eller inngå samarbeid med skole(r) eller med andre idrettslag.
  • Oppstart eller utvidelse av tilbud til ungdom med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov.
  • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
  • Tilrettelegging av en utebasert Allidrett som tilbyr uteaktiviteter hele året.
  • Gjenoppstart av Allidrett som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer. 

  Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.  

  *Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansehevende tiltak.

  For både oppstarts- og utviklingsstøtte

  • Det gis kun oppstarts- og utviklingsstøtte til én Allidrett for barn og én Allidrett for ungdom per idrettslag.
  • Et idrettslag kan få tildelt oppstarts- og utviklingsstøtte kun to ganger over en tre-årsperiode.
  • Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår.
  • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.

  Bruk dette søknadsskjemaet for å søke om både oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for ungdom. 

  Det samme skjemaet kan brukes til å søke om Allidrett for barn. 

  Last opp en årsplan som viser hvilke idretter/ aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, evt. for ulike aldersgrupper og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker og inneholde minst 2 idretter. Mal for årsplan.

  Søknadsprosedyre

  • Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets for kvalitetssikring og vurdering.
  • Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent, trenger revidering eller avslått ut i fra gjeldende kriterier. 
  • Innstilles søknaden til "trenger revidering", får idrettslaget en epost fra idrettskretsen om hva som må forbedres. 
  • Søknaden sendes til NIF dersom idrettskretsen godkjenner den.  
  • NIF gjør den endelige innstilling til godkjent, trenger revidering eller avslått.  
  • NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

  Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

  Det kan også søkes støtte til Allidrett for barn.

  1.  Allidretten skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
  2.  Opprettelse av allidrett som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.
  3.  Utformingen av aktivitetene bør skje i nært samarbeid med ungdommene. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
  4.  Ungdommene skal få prøve seg på minst 2 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommenes ferdigheter, ikke konkurranse.
  5.  Allidretten skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.
  6.  Allidretten skal ha en årsplan som viser aktiviteten uke for uke for ulike aldersgrupper og i hvilke miljøer de er i. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.
  7.  Aktivitetslederne/trenerne i allidrett for ungdom bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom.

  Barneidrettsforsikringen gjelder frem til man fyller 13 år. Etter dette må idrettslaget/klubben sikre at deltagerne på allidrett for ungdom i alderen 13 til 19 år er forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer. 

  Sportmix for ungdom i Byneset og Leinstrand IL.

  Her finner du logoer til Allidrett for ungdom til bruk til trykk og til nettsider. 

  Til trykk: 

  Rosa tommel opp 

  Blå tommel opp

  Grønn tommel opp

  Svart tommel opp

  Hvit tommel opp

  Til nett: 

  Rosa tommel opp 

  Blå tommel opp

  Grønn tommel opp

  Svart tommel opp

  Hvit tommel opp