Allidrett for ungdom

Allidrett for ungdom er et lavterskelkonsept hvor ungdom kan trene ulike idretter/aktiviteter i minst 20 uker i løpet av ett år. 

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Løsningen på dette er samlet i et konsept som heter allidrett. En allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag. Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Idrettslag kan søke om midler av Idrettsforbundet for å få i gang eller utvikle allidrett.

Last ned brosjyren Allidrett for barn og ungdom, en håndbok for deg som vil starte en allidrett for barn og ungdom.

Idrettsforbundet ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler allidrett for barn, ungdom og parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

Idrettslag kan søke om støtte til: 

- Allidrett for ungdom

- Allidrett for kun parautøvere, ungdom

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med allidrett for ungdom, samt allidrett med kun parautøvere. Idrettslag som ikke har mottatt oppstartsstøtte tidligere, kan søke om dette. 

Beløpene er som følger:

Kr. 15.000,- for allidretter med færre enn 50 ungdom.

Kr. 18.000,- for allidretter med 50 ungdom eller fler.

Et idrettslag kan få tildelt oppstartsstøtte kun én gang for en ungdomsgruppe og én gang for en paragruppe, ungdom.

Allidretter for ungdom og allidretter for kun parautøvere som allerede har mottatt oppstartsstøtte kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

 • Utvidelse i alderstrinn
 • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang
 • Integrering av ungdom med funksjonsnedsettelse i denne gruppen
 • Tilrettelegging av en utebasert allidrett som tilbyr uteaktiviteter hele året
 • Gjenoppstart av allidrettstilbud som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer
 • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere

Utviklingsstøtten er kr. 10.000,-.  

Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

 • Allidrett for ungdom skal være et åpent tilbud for all ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
 • Opprettelse av allidrett for ungdom som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre.
 • Utformingen av aktivitetene bør skje i nært samarbeid med ungdom. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
 • Ungdom skal få prøve seg på minst to idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommens ferdigheter, ikke konkurranse.
 • Allidrett for ungdom skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.
 • Allidrett for ungdom skal ha en årsplan som viser aktiviteten uke for uke for ulike aldersgrupper, og i hvilke miljøer de er i. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.
 • Aktivitetslederne i allidrett for ungdom bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom.

Bruk dette søknadsskjemaet for oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for ungdom.

Det samme skjemaet kan brukes dersom idrettslag vil søke om allidrett for barn og paraidrett. 

Last opp en årsplan som viser idretter/ aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker. Mal for årsplan .

 • Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets, for kvalitetssikring og vurdering. 
 • Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut ifra gjeldende kriterier.
  Innstilles søknaden til avslått, får idrettslaget en epost fra idrettskretsen for en utbedring av søknaden.
 • NIF mottar idrettskretsgodkjente søknader.
 • NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått.
 • NIF utbetaler midler ved godkjent søknad.
 • Idrettskrets registrerer nye allidretter i idrettens database.

NIFs barneidrettsforsikring gjelder frem til man fyller 13 år. Etter dette kan deltagerne på allidrett for ungdom i alderen 13 til 19 år forsikre seg gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer.

Gjeldende for utstyr kjøpt i 2022 

Godkjent utstyr til ordningen spillemidler til utstyr for allidrett for barn og ungdom 

Idrettslag kan søke om spillemidler til utstyr via sin idrettskrets. Under vises en liste over godkjent utstyr for allidrett for barn og ungdom. Det er kun mulig å kjøpe inn maks 10 ulike utstyrstyper som det kan søke støtte om. Idrettslaget må kjøpe for minst 10 000 kroner for å kunne søke om støtte. Ordningen støtter trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr og ikke driftsutstyr eller personlig utstyr.  

Ler om kriteriene her

Godkjent utstyr til allidrett for barn og ungdom:  

 • Matter
 • Hinder
 • Baller 
 • Mål  
 • Musikkanlegg  
 • Rokkeringer 
 • Balanseelementer
 • Lekefallskjerm
 • Ake-, skøyte- og skiutstyr
 • Racketutstyr

Begrunnelsene for at allidrett har disse utstyrstypene på listen:  

 • Utstyret har en viss pris slik at idrettslaget kommer opp i minimum 10 000 kroner.  
 • Utstyret er vanlig inventar i gymsaler, arenaen som mange allidretter holder til i. 
 • Utstyret kan brukes til aktiviteter som er vanlig i allidrett, som hinderløype, sirkeltrening, stafetter, bevegelsesleker og ballek. 
 • Ake-, skøyte- og skiutstyret kan stimulere til mer utendørs aktivitet.