Norsk idrett speiler ikke mangfoldet i samfunnet

I dag lanserte Norges idrettsforbund (NIF) rapporten «Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot rasisme.» Rapporten er skrevet av professor Elsa Kristiansen og førsteamanuensis Lasse Sonne ved Universitetet i Sørøst-Norge. Rapporten viser at deltakelse i norsk idrett i for liten grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.

– Rapporten er en tankevekker. Vi speiler ikke mangfoldet i samfunnet godt nok, på tross av at vi har det som et klart mål i våre planer og strategier. Vi kan bli bedre, og vi må bli bedre. Det er ikke idrettsglede for alle når vi ikke speiler samfunnet blant våre barn, unge, voksne, trenere og ledere, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Særforbundene ble spurt i hvilken grad de speiler samfunnet hva gjelder synlig minoritetsbakgrunn i barne- og ungdomsidrett, voksenidrett, eliteidrett, blant trenere og blant tillitsvalgte. Svarene viser at et stort flertall av særforbundene har utfordringer på alle disse områdene. Spesielt blant tillitsvalgte gjenspeiler idretten i veldig liten grad mangfoldet i samfunnet.

– Rapporten gir oss nå et bedre faktagrunnlag slik at vi kan jobbe målrettet for mer mangfold i idretten på alle nivå. Skal vi bli bedre på å inkludere flere og forebygge rasisme, må vi rekruttere flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i våre styrer, slik at idretten sitter med mer kunnskap om de utfordringer og barrierer som barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn kan oppleve i samfunnet og i idretten. Her gir også særforbundene svar på tiltale. I år vil det være en dobling av antall særforbund som gjennomfører egne tiltak for å rekruttere flere med synlig minoritetsbakgrunn til funksjoner eller verv. Det er positivt, sier Kjøll.

Se rapporten her.

Få varslingssaker om rasisme i idretten
Rapporten viser også at bare 1 av 5 særforbund mottar varslingssaker som gjelder rasistiske hendelser, og de fleste mottar kun 1-2 slike saker i året.

– Det er likevel grunn til å tro at det bare er en liten andel av rasistiske hendelser som det faktisk blir varslet om. Som en oppfølging av vedtak på Idrettstinget 2019 om etisk og trygg idrett, jobber vi derfor med å få på plass et helhetlig varslingssystem i idretten som gjør det lettere både å varsle om hendelser og å håndtere varsel. Idretten ønsker at flere som opplever uønskede hendelser, inkludert rasisme og annen diskriminering, varsler om dette, sier idrettspresident Kjøll.

Rapporten viser et stort forbedringspotensial i forebygging og håndtering av rasistiske hendelser. Mange særforbund etterlyser bedre informasjon om regelverk, varsling og håndtering. Det har også kun i begrenset grad blitt gjennomført forebyggende arbeid gjennom trenerutdanning, andre opplæringstiltak og kampanjer. På spørsmål om hvordan NIF kan bidra til særforbundenes arbeid, kommer 3 av 5 særforbund med forslag som gjelder kampanjer, maler og informasjonsmateriell.

– Jeg håper og tror at denne rapporten vil bidra til å gjøre det lettere for oss i idretten å nå vår visjon om nettopp å skape idrettsglede for alle. Kunnskapen vi har fått, skal bli brukt. Vi skal bli flinkere til å forbygge, se og reagere på rasisme og diskriminering, og vi skal bli bedre på å rekruttere utøvere, trenere og ledere slik at vi speiler samfunnet, påpeker Kjøll.

– Rapporten med tilhørende forslag til konkret oppfølging skal behandles på Idrettsstyrets møte i mars, og vi ser frem til å følge opp dette viktige arbeidet videre i hele norsk idrett, avslutter Kjøll.