Lege og sanitet

Retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement fra 2007

Kvalifikasjoner, prosedyrer og utstyr:

 • Personellet skal være kvalifisert til å utføre de fagrelaterte oppgaver som det aktuelle arrangement kan gi. Dette omfatter livreddende førstehjelp som bl.a. hjerte/lungeredning.
 • Personellet skal beherske oppdaterte prosedyrer for førstehjelp på skadestedet/åsted for akutt sykdom og under transport.
 • Førstehjelp skal gis til alle som har behov for på stedet og under transport.
 • Det medisinsktekniske utstyr skal være tilpasset de forventede arbeidsoppgaver. Dette omfatter også tilgang til hjertestarter.
 • Diagnostikk og behandlingstiltak må journalføres og stilles til disposisjon for den/de instanser som overtar behandlingen.
 • Medisinsk leder skal være lege og er ansvarlig for diagnostikk og behandling.
 • Ved konkurranser hvor lag/nasjoner har med egen lege skal medisinsk leder informere disse om beredskapen og evt. be om deres deltakelse i denne.
 • Ved internasjonale mesterskap skal det være separate behandlingsrom for utøvere andre som blir akutt syk/skadet.

Sanitetspersonell med ambulanse skal være til stede ved:

 • Lagidrettskonkurranser og kamper.
 • Idrett på trafikkerte gater og veier.
 • Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning).

I tillegg skal lege være til stede ved:

 • Alle nasjonale mesterskap og andre større konkurranser.
 • Alle internasjonale konkurranser/mesterskap.
 • Alle konkurranser der utveksling av harde støt/slag er en del av konkurransen.
 • Konkurranse der arrangør er pålagt ansvar for tilskuernes sikkerhet.
 • Alle konkurranser der medisinske råd og veiledning i umiddelbar tilslutning til konkurransen kan være nødvendig som:
  • Idrettsarrangement der større masser deltar, og særlig når det omfatter mange aldersgrupper; svært unge og eldre deltagere.
  • Idretter som medfører fare for ekstreme temperaturforhold og de dertil hørende komplikasjonsmuligheter som overopphetning og underkjøling.
  • Idretter med stor hastighet som vesentlig element (utfor, motorsport med mer).

Medisinsk leders plikter:

 • Se ovenfor. I tillegg:
  • Varsle stevneledelsen om risikomomenter.
  • Be om utbedring av slike før konkurransen kan fortsette; evt. be juryen vurdere avlysning.
  • Gi informasjon til deltakere om spesielle medisinske/fysiologiske forhold (temperatur, væskeinntak, kuldebeskyttelse).
  • Sørge for adekvat førstehjelp etter angitte prosedyrer (se ovenfor).
  • Sørge for rask og adekvat videre transport etter stabilisering av pasienten når det er nødvendig.

Arrangørens plikt overfor helsepersonallet:

 • Sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonellet.
 • Ta legen med i hovedledelsens planlegging.
 • Sørge for forsikring for helseberedskap og personell.

Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske konsekvenser ligge på arrangøren.

Retningslinjene er utarbeidet av Idrettsmedisinsk Råd