Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Lover og regler for politiattest

Reglene om politiattest i idretten baserer seg på bestemmelser i politiregisterloven og politiregisterforskriften. Med utgangspunkt i disse bestemmelsene har idrettsstyret fattet vedtak om at alle organisasjonsledd som er omfattet av ordningen, skal kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Du kan lese mer om de aktuelle bestemmelsene og vedtaket fra idrettsstyret under.

Politiregisterloven
Politiregisterloven gir et grunnlag for å bruke krav om politiattest til å utelukke personer:

§ 37. Formål som berettiger bruk av politiattest
Politiattest, jf. § 36 første ledd nr. 1, kan bare brukes for å utelukke fysiske og juridiske personer fra stilling, virksomhet, aktivitet eller annen funksjon dersom […] utelukkelse kan forhindre at personer begår overgrep mot eller har skadelig innflytelse på mindreårige, eller bidrar til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer.

Det er en egen type politiattest, barneomsorgsattest, som gjelder for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Hvilke lovbrudd som skal være med på denne typen politiattest, er opplistet i politiregisterlovens paragraf 39.

Politiregisterforskriften
Idrettens mulighet til å kreve politiattest er basert på politiregisterforskriften:

§ 34-1. Politiattest til person som skal utføre oppgaver i frivillig organisasjon
Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Idrettsstyrets vedtak om politiattest
Idrettsstyret har gjort flere vedtak om politiattest. De tre vedtakene som har satt krav til idrettslag og andre organisasjonsledd er:

1) Vedtak i mars 2008, på idrettsstyrets møte nr. 10 (2007-2011), 10.–11. mars 2008, i sak 128 Politiattest:

Idrettsstyret vedtok å pålegge de av idrettens organisasjonsledd som er omfattet av ordningen, å kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Pålegget gjelder uavhengig av om vedkommende er ansatt, tar oppdrag eller er frivillig i idretten.

Idrettens ordning har i tråd med politiregisterforskriften også omfattet tillits- eller ansvarsforhold overfor personer med utviklingshemming.

2) Vedtak i mai 2008 på idrettsstyremøte nr. 12 (2007-2021), i sak 153 Politiattest:

Idrettsstyret vedtar å legge «-- eller mennesker med utviklingshemming» til vedtaket i IS-sak 128, møte nr. 10(2007-2011) «om politiattest», slik at den fullstendige ordlyden blir:

«Idrettsstyret vedtar å pålegge de av idrettens organisasjonsledd som er omfattet av ordningen, å kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. ...»

3) Vedtak i juni 2017 på idrettsstyremøte nr. 22 (2015-2019), i sak 185 Politiattestordningen:

1. Organisasjonsledd i NIF plikter å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Plikten gjelder uavhengig av om vedkommende er tillitsvalgt, ansatt, oppdragstaker eller på annen måte er tildelt oppgaver direkte av organisasjonsleddet selv eller gjennom organisasjonsleddets avtale med en tredjepart.

2. Organisasjonsledd i NIF plikter å sørge for at personer som ikke kan fremlegge en politiattest uten merknader, ikke får utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

3. Generalsekretæren gis fullmakt til å gi utfyllende regler for praktisering av politiattestordningen.