Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs verdier

tb3e8f3e.jpg

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

 

  I NIFs formålsparagraf (§1-2) står det at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hva legger vi i disse grunnverdiene?

  Idrettsglede

  Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.

  • Gjennom idrettsgleden skal organisasjonen sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer.
  • Organisasjonen ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver.
  • Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill.
  • Vi skal gi idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

  Fellesskap

  Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.

  • Organisasjonen skal fremme fellesskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Norsk idrett skal skape fellesskap mellom ulike grupper gjennom integrering i idrettslagene.
  • Respekt for andre mennesker; deres meninger, prestasjoner og funksjoner.
  • Norske idrettslag skal være trygge steder å høre til.
  • Organisasjonen skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn.

  Helse

  Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.

  • Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil.
  • Organisasjonen må fremme en dopingfri idrett.
  • Organisasjonen skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde.
  • Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.
  • Særforbund og Olympiatoppen skal ta et spesielt ansvar for rådgivning om kosthold, ernæring og eventuelle kosttilskudd som er bygget på et etisk, helsemessig og vitenskapelig grunnlag.

  Ærlighet

  Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

  • Organisasjonen skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger.
  • Filming, tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås.
  • Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige.
  • Idretten ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i idrettssammenheng.
  • Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd.

  I NIFs formålsparagraf (§1-2) står det at organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Hva legger vi i disse verdiene for organisasjonen?

  Frivillighet
  Frivillighet i idretten er deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av idrettsorganisasjonen.

  • Synliggjøre at samfunnet får økt sin nytte av idretten gjennom å styrke forutsetningene for disse verdiene.
  • Organisasjonen skal ta vare på det frivillige engasjementet og utvikle frivilligheten i idrettsorganisasjonen.
  • Før det fattes viktige beslutninger i vår organisasjon skal det vurderes hvilke eventuelle konsekvenser beslutningen kan få for frivilligheten.
  • Norsk idrett vil gi mer status til de frivillige i idretten.
  • Synliggjøre overfor politikere og samfunnet for øvrig at idrettens fremste verdier er selve idrettsaktiviteten, frivilligheten og de sosiale arenaer den skaper.
  • Foreldre er den største ressursen i lokale idrettslag, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å beholde disse.
  • Vurdere ulike støtteordninger til de som jobber frivillig, for eksempel ekstra kursstøtte.
  • Norsk idrett skal arbeide for at det er minst mulig byråkrati knyttet til rapportering, søknader og overføringer av midler på lokalt plan.

  Demokrati
  Demokrati er når den enkeltes mening kommer til uttrykk og hvor flertallets avgjørelse respekteres.

  • Medlemmenes engasjement og mulighet til å påvirke utvikling og styring av idrettslaget som en selvstendig, frittstående og åpen organisasjon må styrkes.
  • Medlemmer og andre organisasjonsledd skal høres før viktige beslutninger fattes.
  • En større satsning på ungdom både i forhold til medansvar og til medbestemmelse på alle nivå.
  • Idrettslagenes påvirkningskraft må styrkes og idrettsrådene må brukes som aktivt redskap overfor kommunene.
  • Idrettsting, Ledermøtet og Idrettsstyret må styrke sin idrettspolitiske rolle.
  • Idrettsorganisasjonen må arbeide for å sikre sin stilling som uavhengig, medlemsbasert frivillig virksomhet.
  • Understreke forskjellen mellom kunde og medlem, mellom kommersiell og ideell virksomhet.

  Lojalitet
  Lojalitet er når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle organisasjonsledd blir del av helheten og følger det som er vedtatt.

  • Informasjon om hva organisasjonen står for av verdier, mål, lovverk, bestemmelser, fattede vedtak og internasjonale forpliktelser må styrkes.
  • Si din mening, etterlev vedtak.
  • De enkelte medlemmer – ansattes rettigheter, plikter, roller og ansvar i organisasjonen må tydeliggjøres.

  Likeverd
  Likeverd er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres egenart og særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene i mellom.

  • Å være benkesliter er like mye verd som å være ”stjerne”.
  • Valg av idrett er et fritt valg og idretter er like mye verd innenfor organisasjonen.
  • Mangfoldet i idretten krever at vi må vise respekt for hverandres egenart og særpreg.
  • Deltakere på ulike funksjonsnivå, kjønn, kultur, alder og sosial bakgrunn må oppleve mer likeverd i tilbudene som gis. 



  Homohets og homofobi er et stort samfunnsproblem som Idrettsforbundet ønsker å redusere.

  Prosjektet "Med idretten mot homohets" var i 2007-2009 et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Norge (LLH) og Norsk Folkehjelp. Prosjektet hadde som mål å forebygge og bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering lokalt, regionalt og nasjonalt i samfunnet, gjennom å forebygge og bekjempe homohets og homofobi i organisert idrett.

  Arbeidet fra prosjektet er videreført i norsk idretts felles strategi i bekjempelsen mot homohets i idretten.

  Mål: Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

  Strategi: Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Lesbiske, homofile og bifile er til forskjell fra mange andre minoritetsgrupper en usynlig gruppe. Det er derfor en ekstra utfordring å bidra til formidling av kunnskap og informasjon slik at denne gruppen aksepteres innenfor idretten.

  Ansvar: Alle organisasjonsledd

  Last ned bladet "Med idretten mot homohets" (1MB)

Kontaktpersoner idrettens verdiarbeid: 

Håvard Øvregård
Rådgiver verdiarbeid
Telefon: 91773157
E-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no