Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spørsmål & Svar

Spørsmål som Norges idrettsforbund mottar fra ulike organisasjonsledd legges fortløpende ut på denne siden.

  Høringsforslaget er i hovedsak utarbeidet av samme arbeidsgruppe som laget diskusjonsgrunnlaget for de de 12 samrådene, og som ble gjennomført med deltakelse fra samtlige organisasjonsledd (ca 300 deltakere). Høringsforslaget skal etter beste evne gjenspeile det som er fremkommet av innspill og tilbakemeldinger fra samrådene. Moderniseringsprosjektet har fra starten av vært en involverende prosess hvor man ønsket å ta innspillene fra hele organisasjonen på alvor. Høringsforslaget reflekterer samrådenes ønsker og innspill. Både Styringsgruppen og Idrettsstyret stiller seg bak den involverende prosessen som har ledet frem til høringsforslaget. Det faglige innholdet, eller forslag til organisasjonsstruktur som fremkommer i høringsdokumentet, er derimot ikke vurdert av styringsgruppen eller Idrettsstyret.

  Forslaget med overgang til politiske utvalg og direkte styringslinje, vil innebære at idrettskretsene avvikles som egne juridiske enheter og får egne avdelingsnumre i NIF. Dette er kvalitetssikret med juridisk avdeling i NIF.

   

  Ja, det er tenkt at de skal ha egne budsjetter og at det opprettes egne avdelinger under NIF sentralt. Dette gjør at midler som tildeles for de ulike offentlige regionene/fylkene vil kunne bli kanalisert direkte til den respektive avdelingen (fellesidrettslige regionen). Regnskapsstrukturene vil være tydelige slik at man enkelt kan sikre at pengene blir brukt i henhold til premissene. Dette er viktig for å sikre at det offentlige vil kunne se at pengene brukes i henhold til formålet på regionalt nivå.

  Dette betyr at de fellesidrettslige regionene legges inn under NIF på lik linje med avdelinger i NIF, men med egne avdelingsnumre, og med egne regnskap. Generalsekretær vil i så tilfelle ha det øverste administrative ansvaret for fellesidrettslige regioner og alle vil være underlagt de samme felles styringssystemene i NIF. Handlingsplaner og rapporteringer på måloppnåelse vil da skje i henhold til fellesprinsippene i NIF. Dette skal gjøre det mulig å oppnå mer helhetlig styring og bruk av ressurser på tvers av fellesidrettslig linje sentralt og regionalt.

  Det er tenkt at de politiske utvalgene primært skal jobbe med idrettspolitikk og således følge opp idrettspolitiske mål og prioriteringer gitt av Idrettsstyret. Utvalgene er i tillegg tenkt benyttet for å sikre innspill til Idrettsstyret på hva som skjer regionalt. Det er ønskelig at de politiske utvalgene bistår organisasjonssjefene i arbeidet med å sikre best mulig rammevilkår sett opp mot de offentlige regionene.

   

   

  Hele hensikten med moderniseringsprosjektet er å gjøre idrettsorganisasjonen mer effektiv. Slik vil man frigjøre flere ressurser til mer idrettslig aktivitet og vilkårene for å delta som frivillig skal bli enklere. Dette inkluderer enklere medlemsregistrering, rapportering, samhandling og systemer for oppfølging og rekruttering av frivillige i norsk idrett.