Modernisering.JPG

Bakgrunn

En viktig del av Moderniseringsprosjektet, er å sikre at idrettslagene og alle organisasjonsledd i norsk idrett har tilgang til gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester. Målet med digitaliseringsløftet er å forenkle hverdagen for idrettslag, medlemmer, tillitsvalgte og ulike organisasjonsledd i norsk idrett.

For å sikre dette, er det viktig at det utvikles, driftes og vedlikeholdes en god felles digital plattform og som sikrer god kvalitet på grunndata og som gjør det enkelt å integrere løsninger som idrettslagene og andre organisasjonsledd skal benytte.

Digitaliseringsløft i norsk idrett

Vi er nå i gang med et digitaliseringsløft i norsk idrett og dette består i hovedsak av følgende hovedelementer:

  • Etablering av en mer moderne tjenesteorientert arkitektur med gode integrasjonsgrensesnitt.
  • Etablering av ett moderne felles medlemssystem for norsk idrett som sikrer god kvalitet og eierskap til medlemsdata.
  • Etablering av løsninger som gir innsikt og analyse.
  • Etablering av gode løsninger for to-veis kommunikasjon

Felles digitale verktøy

Som en del av Moderniseringsprosjektet, er det også i gang et arbeid med å tydeliggjøre hva som skal være felles digitale verktøy innenfor norsk idrett. Det er i tillegg igangsatt et arbeid for å finne modeller som sikrer at det finnes robuste og innovative kommersielle aktører som utvikler og tilbyr gode løsninger for hele norsk idrett.

Digitaliseringen skal gi følgende gevinster:

  • Gjøre det enkelt å være en del av norsk idrett gjennom gode og brukervennlige løsninger for innmeldinger og påmeldinger til ulike type aktiviteter.
  • Mer effektive arbeidsprosesser for idrettslag og andre organisasjonsledd.
  • Enkel og korrekt rapportering av nøkkeltall til KUD
  • Enklere å integrere seg mot idrettens systemer gjennom moderne integrasjonsgrensesnitt.
  • Etablere gode modeller for å sikre at en større del av inntektsstrømmene kommer norsk idrett til gode.

Det ble høsten 2018 satt i gang et større arbeid med å løfte de digitale fellesløsningene i norsk idrett og dette arbeidet vil intensiveres i 2019. Vi har en ambisiøs plan for 2019 og denne skal bidra til at vi får god kvalitet på medlemsdataene og forenkle hverdagen for idrettslag og organisasjonsledd i norsk idrett.

Digitaliseringsløftet er godt forankret i norsk idrett og er blant annet det området som hele norsk idrett peker på som det viktigste satsningsområdet i Moderniseringsprosjektet.