Tennis Kids.jpeg

Tennis og Padelforbundet tar mangfold og inkluderingarbeid på alvor gjennom Krafttaket

Norges Tennis og Padelforbund (NTPF) er et av rundt 40 sæ rforbund som har deltatt i NIF-prosjektet krafttak for mangfold og inkludering. Krafttaket er finansiert av midler fra Kulturdepartementet og har definert fire prioriterte områder som skal bidra til en mer mangfoldig og inkluderende idrett.

NTPF viste tidlig interesse for Krafttaket, og etter et kickoff-møte med presentasjon av prosjektet ønsket forbundet å delta for fullt. Forbundet har lengere tid jobbet for mangfold og inkludering, men ønsket nå å legge inn en ekstra innsats på området, et ekte krafttak! Spesielt interessant var det for å få innsikt i «dagens status», samt strukturere og forankre det strategiske arbeidet innen mangfold og inkludering i NTPF.  Christian Grind som er teamleder for bredde og klubbutvikling sier: «For NTPF var det naturlig å bli med på Krafttaket da inkludering- og mangfoldsarbeidet et er område som er definert i vår strategiplan. På bakgrunn av dette så vi det som positivt å få veiledning av NIF på dette området og derav benytte os av Krafttakets kompetanse for å sikre fremdrift av konkrete tiltak».

En kartlegging utarbeidet og presentert av Krafttakets rådgivere ga NTPF verdifull innsikt i tilstanden innenfor de fire områdene i Krafttaket. Denne innsikten dannet et godt grunnlag for videre arbeid på Workshops. I utgangspunktet var det planlagt kun en Workshop, men det ble tidlig klart for NTPF at de fikk stor nytteverdi av mulighetene Krafttaket ga for arbeidet. NTPF ønsket derfor å forankre arbeidet mest mulig i hele organisasjonen. NTPF og Krafttaket gjennomførte totalt tre Workshops sammen før vi var i mål med en ferdigstilt mangfoldsplan. NTPFs handlingsplan inneholdt konkrete mål, tiltak, ansvar og tidsfrister. Forbudet sier selv  

«NTPF har opplevd prosessen som svært ryddig og nyttig. Krafttaket har bidratt til at vi har gjennomført prosjektet på en god måte».

Forbundet har i lengere tid arbeidet strukturert med Paraidrett. Det ble derfor prioritert å fokusere på arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, for kjønnsbalanse og likestilling og mot rasisme, diskriminering og hets, for å få mest mulig ut av prosjektet.  Dette har ført til en ferdigstilt handlingsplan forbundet nå arbeider etter. I tillegg har NTPF startet arbeidet med å inkludere handlingsplanen for mangfold og inkludering inn i deres nye strategiplan f.o.m. 2026.

Nettopp det at de har utarbeidet konkrete tiltak og mål på flere områder som har muliggjort at de er godt i gang med arbeide, er noe NTPF vektlegger som verdifullt.  

Vi gleder oss til å følge med videre på NTPFs gode arbeid for mangfold og inkludering!

Vi vil oppfordre særforbund som enda ikke har vært med i prosjektet om å ta kontakt. Spiller ingen rolle om det er et stort eller lite SF vi tilpasser prosessen til akkurat ditt SF!