Bilder fra temasamlinger, innlegg på LDOs årskonferanse og deltakerne i omvendt mentorprogram.
Bilder fra temasamlinger, innlegg på LDOs årskonferanse og deltakerne i omvendt mentorprogram.

Fra kunnskapssammenstilling til fremtidige tiltak

Tiden er inne for å reflektere over et år med målrettet innsats og betydningsfulle fremskritt mot en mer mangfoldig og inkluderende idrett. Etter prosjektets første hele driftsår kan Krafttak for mangfold og inkludering se tilbake på noen av årets høydepunkter.

Den 19. februar ble rapporten "Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten?" lansert foran en engasjert forsamling på 300 tilhørere, både fysisk til stede og digitalt. Rapportens formål er å synliggjøre forskning og data om status på mangfold og inkludering i norsk idrett. Den retter søkelyset mot utestengelsesmekanismer i idretten, knyttet opp mot innsatsområdene i krafttaket. Denne kunnskapsrapporten har vært en sentral del av arbeidet med å spre informasjon og øke bevisstheten på tvers av hele organisasjonen.

Gjennomføringen av temamøter innenfor alle innsatsområdene har vært en suksess, med imponerende deltakelse både fysisk og digitalt. Hele 667 deltakere har engasjert seg i høstens temamøter. 

Statusoppdateringen på mangfoldskartleggingen i særforbundene viser at 36 særforbund er i prosess, mens åtte allerede har fullført sitt arbeid. Dette indikerer en positiv bevegelse mot mer inkluderende praksis i særforbundene. 

En viktig milepæl var gjennomføringen av presentasjonen av kunnskapsgrunnlaget med påfølgende workshop i alle 11 idrettskretsene, hvor hele 137 deltakere deltok. Målet har vært å skape økt bevissthet gjennom de nye langtidsplanene som skal vedtas våren 2024.

Den 13. november gikk startskuddet for det omvendte mentorprogrammet, som bryter med tradisjonelle mentorroller. Idrettsledere lærer nå av unge ledertalenter med flerkulturell bakgrunn, med mål om å bygge en mangfoldig idrettsorganisasjon der alle har potensiale for suksess. Mentorprogrammet fortsetter til mars 2024. 

De utlyste pilotprosjektene har generert betydelig engasjement, og Krafttaket har nå satt i gang 28 prosjekter på tvers av idrettsorganisasjonen. Vi ser med spenning fram til å evaluere resultatene fra disse tiltakene i løpet av 2024.

I løpet av sitt første driftsår har prosjektet også markert seg utenfor idrettsverdenen. Gjennom aktiv deltakelse på konferanser og workshops for andre organisasjoner har prosjektet bidratt til en bredere samtale om mangfold og inkludering. Denne synligheten understreker Krafttakets rolle som en pådriver for positiv endring også utenfor idrettsorganisasjonen.

Prosjektet samler nå beste praksiser gjennom kartlegging i særforbund og workshops i idrettskretser. Dette danner grunnlaget for opprettelsen av nettsider og en aktivitetsbank som vil være tilgjengelig for organisasjonen i løpet av det kommende året.

Krafttak for mangfold og inkludering ønsker å takke alle som har bidratt til å øke bevisstheten i organisasjonen og omdanne ord til handling. En spesiell takk rettes også til Kulturdepartementet for den ekstra bevilgningen som har gjort dette arbeidet mulig. Med siste prosjektår foran oss, ser vi fram til å ferdigstille mangfoldskartleggingen i alle 55 særforbund og videre forankre arbeidet i ordinær drift i alle deler av organisasjonen.